Предишно Р/О: Предишно Р/О, 2505 / 05.3.2008 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

13969
София, 20.11.2009

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
ТАНЯ ВАЧЕВА
ИВАН РАДЕНКОВ
СОНЯ ЯНКУЛОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя ДИАНА ДОБРЕВА
по адм. дело 14162/2009. Document Link Icon


Производството е по чл. 229, ал. 1, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по частна жалба на Юлиян Атанасов Чолаков от гр. Варна срещу разпореждане на председателя на пето отделение на Върховния административен съд, с което е върната жалбата му с вх. № 12027/2009 година.
Настоящата инстанция констатира, че подадената частна жалба е недопустима за разглеждане по същество, тъй като е просрочена.
Установява се, че цитираната по-горе жалба е оставена без движение с разпореждане на председателя на Върховния административен съд от 21.07.2009 г., като на жалбоподателя е указано да внесе в 7 дневен срок 10 лева държавна такса и 20 лева по сметка на Държавен вестник (за съобщаване на оспорването по реда на чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК). С молба от 19.08.2009 г. Чолаков е представил вносна бележка за платени с пощенски запис общо 40 лева за две обяви в ДВ - по жалби с вх. № 12027/2009 г. и вх. № 12643/2009 година. Поради това, с резолюция от 24.08.2009 г. на председателя на ВАС жалбата е изпратена по компетентност на пето отделение. Председателят на същото обаче е констатирал, че представената разписка не съдържа данни дължимата сума да е постъпила по сметка на ДВ и на 26.08.2009 г. отново оставя жалбата без движение, като предоставя повторна възможност на жалбоподателя да изпълни указанието за отстраняване на нейната нередовност. Следват две напомнителни писма до Чолаков, че разпореждането от 26.08.2009 г. не е изпълнено, които са му надлежно връчени, съответно на 03.09.2009 г. и на 18.09.2009 година. Нередовността не е отстранена в дадения 7 дневен срок, поради което с разпореждане от 28.09.2009 г. жалбата е върната. Това е съобщено на жалбоподателя с писмо от 29.09.2009 г., връчено му лично на 01.10.2009 г., видно от известието за доставяне (л. 16). Писмото съдържа и текст, че разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от получаване на съобщението. На 12.10.2009 г., след изтичане на този срок и влизане в сила на разпореждането за връщане, процесната жалба е фактически върната на подателя й по пощата на 16.10.2009 г., което се удостоверява с известието за доставяне, находящо се на л. 7. След получаване на пощенската пратка, с клеймо от 22.10.2009 г. е подадена настоящата частна жалба.
При тези данни неправилно Чолаков счита, че 7 дневният преклузивен срок за обжалване на разпореждането за връщане на жалбата му с вх. № 12027/2009 г. следва да тече от датата на фактическото й връщане. Той е изтекъл още на 08.10.2009 г., предвид известието на л. 16. Следователно, правото на оспорването е погасено към 22.10.2009 г., което прави частната жалба недопустима поради просрочие и обосновава извод за оставянето й без разглеждане и прекратяване на съдебното производство.
Така мотивиран, Върховният административен съд, петчленен състав на ІІ-ра колегия
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Юлиян Атанасов Чолаков от гр. Варна срещу разпореждане на председателя на пето отделение на Върховния административен съд от 28.09.2009 г., с което е върната жалбата му с вх. № 12027/2009 година.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване съгласно чл. 229, ал. 2 от АПК.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Диана Добрева
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Юлия Ковачева
/п/ Таня Вачева
/п/ Иван Раденков
/п/ Соня Янкулова
Д.Д.