Предишно Р/О: Предишно Р/О, 249 / 09.1.2008

РЕШЕНИЕ

10807
София, 21.10.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Седемчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на девети октомври две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
АННА ДИМИТРОВА
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
РУМЯНА МОНОВА
МИРОСЛАВ МИРЧЕВ
ДОНКА ЧАКЪРОВА
при секретар Григоринка Любенова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията АННА ДИМИТРОВА
по адм. дело 10044/2008. Document Link Icon


Производството е по реда на чл.237 и сл. от АПК.
Образувано е по искане на Юлиян Атанасов Чолаков, жив. в гр. Варна, за отмяна на влезли в сила определения от 14.05.2007 г. по адм. дело № 05328/2006 г. на СГС, административно отделение, № 8708/25.09.2007 г. по адм.дело №7057/2007 г. на тричленен сътав на ВАС, ІІІ -то отделение и определение №249/09.01.2008 г. по адм. дело №11153/2007 г., петчленен състав на ВАС. Молителят поддържа наличие на основанията за отмяна по чл. 239, т.1 и 3 от АПК и иска отмяната на влезлите в сила определения.
Ответникът по молбата - председателят на ВАС, не взима становище.
Искането е подадено в сроковете по чл.240 от АПК, от надлежна страна, поради което е допустимо и следва да бъде разгледано. По същество е неоснователно.
С определение от 14.05.2007 г. по адм. дело № 05328/2006 г. на СГС, административно отделение, е върната жалбата на Юлиян Атанасов Чолаков срещу отказ на председателя на ВАС да се произнесе с решение по заявление за достъп до обществена информация от 06.11.2006 г. и е прекратено производството по делото. С определение № 8708/25.09.2007 г. по адм.дело №7057/2007 г. на тричленен сътав на ВАС, ІІІ -то отделение е оставена без разглеждане частната му жалба срещу определението на СГС. С определение №249/09.01.2008 г. по адм. дело №11153/2007 г., петчленен състав на ВАС, е оставил в сила определението на тричленния състав.
Липсва твърдяното от молителя отменително основание по чл.239, т.1 от АПК - нови обстоятелства от съществено значение за решаване на делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната. Според молителя същият не е могъл да знае как съдът ще приложи цитираните от него правни норми и неправилното им прилагане според него е ново обстоятелство. Същият формулира оплакване за незаконосъобразност, което не е отменително основание по чл.239, т.1 от АПК. Под "обстоятелства" законът разбира факти на действителността, които имат спрямо спорното правоотношение значението на юридически или доказателствени факти, но не интерпретацията на пправните норми от решаващия състав.
Липсва и второто твърдяно от молителя основание за отмяна по чл.239, т.3 от АПК - определенията да са основани на акт на друго учреждение, който впоследствие е бил отменен. Молителят твърди, че те са основани на отменени текстове от Инструкция №6 по ЗДТ. Тази норма на АПК има предвид административен акт, който не е нормативен, а Инструкция № 6 по ЗДТ е нормативен акт, издаден от министъра на финансите съгласно чл. 7, ал.3 от Закона за нормативните актове.
Твърдените от молителя основания за отмяна на влезли в сила определения липсват, поради което и на осн. чл. 244, ал. 1 АПК Върховният административен съд, седемчленен състав на първа колегия

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ искането на Юлиян Атанасов Чолаков, жив. в гр. Варна, за отмяна на влезли в сила определения от 14.05.2007 г. по адм. дело № 05328/2006 г. на СГС, административно отделение, № 8708/25.09.2007 г. по адм.дело №7057/2007 г. на тричленен сътав на ВАС, ІІІ -то отделение и определение №249/09.01.2008 г. по адм. дело №11153/2007 г., петчленен състав на ВАС, на основание чл. 239, т.1 и 3 от АПК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Панайот Генков
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Йордан Константинов
/п/ Анна Димитрова
/п/ Мариника Чернева
/п/ Румяна Монова
/п/ Мирослав Мирчев
/п/ Донка Чакърова
А.Д.