Предишно Р/О: Предишно Р/О, 8708 / 25.9.2007Ново Р/О: Ново Р/О, 10807 / 21.10.2008

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

249
София, 09.01.2008

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ЦВЕТАНА СУРЛЕКОВА
ГАЛИНА МАТЕЙСКА
ТАТЯНА ХИНОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ЦВЕТАНА СУРЛЕКОВА
по адм. дело 11153/2007. Document Link Icon


Юлиан Атанасов Чолаков от гр.Варна е подал частна жалба против определение №8708/25.09.2007г.,постановено по адм.д.№7057/2007г. от тричленен състав на трето отделение на Върховен админиситративен съд,с което е оставена без разглеждане частната му жалба против определение от 14.05.2007г. по адм.д.№5328 /2006г. на Софийски градски съд.
С определението си от 14.05.2007г. Софийски градски съд е върнал жалбата на Чолаков срещу отказ на Председателя на ВАС да се произнесе с решение по заявление за достъп до обществена информация от 16.11.2006г. и прекратил производството по образуваното дело,след като е приел,че не са изпълнени дадените от него указания да се внесат 10лв. д.такса.
Определението е обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд.
С резолюция от 05.07.2007г. Софийски градски съд е указал на Чолаков да внесе в 7 дневен срок по сметката на ВАС д.такса 5лв. В изпълнение на разпореждането с молба от 23.07.2007г., адресирана до Софийски градски съд същият е заявил,че приложено представял документ за внесена държавна такса в размер на 5 лв.,платена под формата на на един брой държавна таксова марка с номинал 5 лв.,залепена върху самата молба.
С обжалваното определение тричленен състав от трето отделение на ВАС в производство по чл.229 и сл. от АПК е оставил БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Чолаков против определението на СГС
За да постанови този резултат е приел,че не е изпълнено разпореждането от 05.07.2007г.,с което първоинстанционният съд е дал указание на Чолаков по чл.216 във вр. с чл.213,т.3 от АПК да внесе държавна такса в размер на 5лв. по сметката на ВАС,тъй като със залепването към молбата от 23.07.2007г. на държавна таксова марка от 5 лв. не може да се приеме,че е изпълнено даденото указание.
При тези констатации частната жалба на основание чл.216 във вр. с чл.158 ал.3 от АПК е оставена без разглеждане,а образуваното по нея производство прекратено,за което са изложени съответно мотиви,свързани с реда за събиране на държавна такса от органите на съдебната власт,който е различен от този с другите държавни органи и бюджетни организации.Взет е предвид Закона за държавните такси и чл.2 от Инструкция №6 ,издадена от Министъра на финансите по същия закон.
Към частната жалба срещу определнието на тричленния състав отново не е приложен документ за внесена държавна такса,но на жалбоподателя не е дадено указание за внасянето й ,което е процесуален пропуск на съда.
Независимо,че не е констатирана и отстранена нередовност жалбата при невнесена държавна такаса,поради това,че предмета на обжалване е свързан с реда и начина за внасяне именно на държавна такса,петчленният състав постави за разглеждане подадената пред него без държавна такса частна жалба.
Съгласно чл.2 от Закона за държавните такси същите се заплащат с държавни таксови марки или в брой,като Министърът на финансите определя как се унищожават таксовите марки и в кои случаи таксите се събират в брой.Според Инструкция №6,издадена към ЗДТ такси в брой срещу квитанции се събират само с разрешение от министъра на финансите по предложение на заинтересуваните ведомства или чрез банков превод.
И тъй като съгласно чл.151 и чл.213,т.3 от АПК към жалбите до административните съдилища се прилага "документ за внесена държавна такаса",т.е вносен документ, а не държавна таксова марка,каквато е положил жалбоподателят, следва да се приеме,същият не е изпълнил указанията на съда,които са за представяне на документ за внесена по сметката на Върховния административен съд държавна такаса.От това следва,че не е отстранил нередовностите и жалбата му на основание чл.216 във връзка с чл.158ал.3 от АПК правилно е оставена без разглеждане,а производството по нея прекратено.
Тричленният състав е съобразил фактите по делото и приложимата за тях правна уредба.Следва да се отбележи,че жалбоподателят некоректно цитира нарушения,свързани с разпоредбата на чл.2 ал.1 изр. 1 от ЗДТ,игнорирайки продължението на същата алинея в изр. трето,според което министърът на финансите определя в кои случаи таксите се плащат в брой. Некоректно и неточно се цитира и точка от несъществуващ в правния мир"Правилник за финансовата и счетоводна отчетност на съдебните учреждения,обн.ДВ бр.91/14.11.1958г.",
В случая следва да се има предвид,че с постановление № 175 на МС от 4.09.1991 г. за одобряване на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата и от Министерството на правосъдието в чл.1 е одобрена Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата и от Министерството на правосъдието съгласно приложението.Според т.2б,б."а" от Тарифата, за жалби срещу административни актове,подадени от физически лица,които не са търговски субекти се събира проста такса в размер на 10лв.,която следва да бъде внесена по сметката на съда,компетентен да я разгледа.Това е така,защото съгласно чл.117,ал.3 от Закона за съдебната власт Тя има самостоятелен бюджет и ако държавната такса се внесе чрез таксови марки,които са държавни,ще постъпи не в нейния, а в Републиканския бюджет.При изричната законова регламентация съдът е действал в съответствие с нея и определението му като законосъобразно следва да се остави в сила.
Воден от изложеното,петчленният състав на Върховния административен съд

ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ В СИЛА определение №8708/25.09.2007г.,постановено от тричленен състав на трето отделение на Върховен административен съд по адм.д.№7057/2007г.,с което е оставена без разглеждане частната жалба на Юлиян Атанасов Чолаков от Варна против определение от 14.05.2007г. по адм.д.№05328/2006г. на Софийски градски съд.
Определението е ОКОНЧАТЕЛНО и не подлежи на обжалване.


Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Боян Магдалинчев
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Цветана Сурлекова
/п/ Галина Матейска
/п/ Татяна Хинова
/п/ Георги Георгиев
Ц.С.