РЕШЕНИЕ

1644
София, 09.02.2010

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на първи февруари две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СРЕБРИНА ХРИСТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЙОРДАНКА КОСТОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при секретар Соня Методиева
и с участието
на прокурора Лидия Ангелова
изслуша докладваното
от председателя СРЕБРИНА ХРИСТОВА
по адм. дело 9635/2009. Document Link Icon


Производството по чл. 208 и сл. от АПК е образувано по касационна жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков от гр. Варна, срещу решение № 739 от 30.04.2009 година по адм.д. № 2601 / 2008 година на Административен съд Варна, Трето отделение, 24 - ти състав, с доводи, че е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост и затова следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да се уважи първоначалната жалба и да се присъдят разноски за двете инстанции.
Ответникът Окръжен съд Варна не излага становище по касационната жалба.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение, че решението е валидно, допустимо и правилно и затова следва да бъде оставено в сила.
Върховният административен съд, като взема предвид доводите на страните и провери оспореното решение при спазване разпоредбата на чл. 218 от АПК, прие за установено следното:
Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срок и е процесуално допустима.
Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.
С посоченото решение е отхвърлена жалбата на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков от гр. Варна, срещу заповед № РД - 0798 / 31.07.2008 година на зам. председателя на Окръжен съд Варна, в частта в която е забранено влизането в сградата на Съдебната палата гр. Варна пл. "Независимост" 2 на лица с неприличен вид - с къси панталони, много къси поли, по потници или джапанки, като неоснователна.
По делото са събрани всички относими към спора доказателства, които са анализирани подробно и задълбочено. Фактическите и правни изводи са обосновани и законосъобразни и настоящата инстанция ги споделя напълно.
Процесната заповед е издадено на основание чл. 168 ал. 3 от ЗСВ и съгласно заповед № РД - 0762 / 24.07.2008 година в изпълнение на заповед № ЛС - 04 - 689 / 16.07.2008 година на Министъра на правосъдието относно Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на сградите на апелативните, окръжни, административни и районни съдилища, прокуратури и следствени служби и визираните правила в т. 17 " Не се допускат в съдебните сгради и обекти граждани в явно нетрезво състояние или под влияние на упойващи или наркотични вещества" и " Не се допускат и граждани с неприличен външен вид - без дрехи, със силно замърсени дрехи, с къси панталони, с много къси поли, по потници и джапанки", касаещи въвеждане на единен режим, свързан с престижа, респекта и уважението към съдебната власт и нейните служители.
Неоснователни са твърденията, че обжалваният административен акт е издаден от некомпетентен орган, в противоречие с нормативен акт от по-висока степен и че с него се засягат права или свободи и законни интереси на граждани. При издаване на заповедта е спазена разпоредбата на чл. 168 ал. 3 от ЗСВ. Вземато е предвид и обстоятелството, че заповед № ЛС - 04 - 689 / 16.07.2008 година на Министъра на правосъдието, която след като е била обжалвана пред Върховния административен съд по адм. дело № 13828 / 08 година е потвърдена и влязла в сила, не противоречи на ЗСВ и Конституцията на РБългария. В тази връзка обратното - допускането в сградата на лица с неприличен вид и в специфично психическо и физиологическо състояние, е предпоставка за нарушение на морала, добрите нрави, възприетите правила за приличие и може да доведе до нарушение на чл. 2 от Закона за здравето и прокламираните принципи в чл. 8 от Конституцията на Р България.
Като е установил горното и с оглед разпоредбата на чл. 146 от АПК е приел, че процесната заповед е издадена от компетентен орган, при спазване на установената форма, без да е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона, първоинстанционният съд е отхвърлил жалбата, като неоснователна.
Решението на съда е валидно, допустимо и правилно. По отношение на него не са налице отменителните касационни основание по чл. 209 от АПК и затова следва да бъде оставено в сила.
Водим от изложеното и на основание чл. 221 ал. 2 предложение първо от АПК, Върховният административен съд, Трето отделение


РЕШИ:ОСТАВЯ В СИЛА решение № 739 от 30.04.2009 година по адм.д. № 2601 / 2008 година на Административен съд Варна, Трето отделение, 24 - ти състав.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Сребрина Христова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Йорданка Костова
/п/ Еманоил Митев
С.Х.