РЕШЕНИЕ

354
София, 11.01.2011

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при секретар Мадлен Дукова
и с участието
на прокурора Динка Коларска
изслуша докладваното
от съдията ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
по адм. дело 1790/2010. Document Link Icon
Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА) със седалище гр. Варна против решение № 2134/14.12.2009г., постановено по адм. дело № 2758/2009г. от Административен съд-Варна с доводи за неправилност на съдебния акт и искане за отмяната му.
Ответната страна – Областният управител на гр. Варна не взема становище по касационната жалба.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за правилност на съдебния акт.
Върховният административен съд, състав на пето отделение, като прецени данните по делото и доводите на страните намира, че жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, и е процесуално допустима, като разгледана по същество е неоснователна при следните съображения:
С обжалваното решение е отхвърлена жалбата на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията-гр. Варна срещу решение № ДУ-09-9400-148 (1)/28.09.2009г. на областния управител на гр. Варна с което е отказано на сдружението предоставяне на достъп до обществена информация по заявление вх. № ДУ-09-9400-148/14.09.2009г. С последното е поискано от областния управител да отговори писмено на следните въпроси: Откога датира практиката в деловодството на Областна администрация-Варна да отказва на страните достъп до административните им преписки, предишен областен управител ли въвежда тази практика и на какво основание е тя-устни указания, писмена заповед или нормативен акт. С решението си областният управител приема, че исканата иинформация не е обществена по смисъла на чл. 10 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), няма самостоятелно значение, а административното обслужване в областна администрация Варна е подчинено на принципите, установени в Закона за администрацията (ЗА), АПК и Хартата на клиента в Областната администрация. Административният съд мотивира обжалваният правен резултат с изводи за законосъобразност на оспорения индивидуален административен акт като постановен от компетентен орган при спазени административнопроизводствени правила, в съответствие с материалните норми и целта на закона. Споделя изводите на административния орган, че така формулираната информация до която касаторът иска достъп не е обществена по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ.
Решението е правилно, липсват основания по чл. 209, т. 3 АПК за отмяната му. Съдебният акт е постановен при спазени процесуални и материалноправни изисквания и е обоснован, формираните правни изводи са съответни на закона и изцяло се споделят от настоящия касационен състав.
По силата на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти. Съгласно разпоредбата на чл. 3 от ЗДОИ този закон се прилага за достъп до обществена информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България. Безспорно областният управител е задължен субект по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ, а правото да се търси и получава информация е конституционно скрепено (чл. 41 от Конституцията) и обхваща и задължението на държавните органи да осигурят достъп до общественозначима информация, изключая нормативно уредените ограничения на това право. В конкретния случай правилно и в съответствие с дадените в ЗДОИ дефиниции на понятията обществена официална информация и обществена служебна информация административният съд приема, че такава не е поискана със заявлението на СОПА. Настоящата инстанция изцяло споделя аргументацията с която решаващият съд отговаря на доводите на жалбоподателя. Областната администрация по силата на специалните норми в Закона за администрацията и Наредба за административното обслужване е задължена да предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт, да осигурява административното обслужване при спазване на принципите на законност, откритост и достъпност. В случаите на нарушение на задълженията по администриране на преписките и предоставяне на достъп до тях на заинтересуваните граждани и организации последните могат да потърсят защита по реда на специалните закони. Ето защо с търсената от СОПА информация не може да се постигне формиране на мнение относно дейността на задължените по закон субекти, тъй като поисканата информация не попада в регламентираното понятие за обществена информация, поради което правилно и в съответствие с материалния закон решаващият съд постановява съдебния си акт за отхвърляне на жалбата, поради което следва да бъде постановено решение за потвърждаването му.
Водим от горното, на основание чл. 221, Ал. 2 АПК, Върховният административен съд, пето отделение

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2134/14.12.2009г., постановено по адм. дело № 2758/2009г. от Административен съд-Варна.
Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Диана Добрева
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Виолета Главинова
/п/ Илиана Славовска
В.Г.