ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8708
София, 25.09.2007

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИКОЛАЙ УРУМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ВАНЯ ПУНЕВА
ЙОВКА ДРАЖЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаЙОВКА ДРАЖЕВА
по адм. дело 7057/2007.


Производството е по чл. 229 и сл. от АПК.
Образувано е по частната жалба на Юлиян Атанасов Чолаков против определение по адм.д.№ 5328/2006 г. по описа на СГС.
С разпореждане от 5.07.2007 г. първоинстанционният съд е указал на частния жалбоподател да внесе държавна такса в размер на 5.00 лв. по сметка на ВАС. Към молба от 23.07.2007 г. на жалбоподателя е залепена държавна таксова марка от 5.00 лв., като жалбоподателят твърди, че с това е изпълнил указанието за отстраняване нередовност на частната жалба .
Върховният административен съд, ІІІ отделение, намира, че прилагането на държавна таксова марка не представлява изпълнение на дадените с разпореждането указания по чл. 216 вр. с чл. 213, т. 3 от АПК за представяне на документ за внесена държавна такса по сметка на ВАС. Поради това и на основание чл. 216 вр. с чл. 158, ал. 3 от АПК частната жалба следва да се остави без разглеждане, а съдебното производство да се прекрати по следните съображения:
Редът за събиране на държавна такса от органите на съдебната власт, от другите държавни органи и бюджетни организации е посочен в Закона за държавните такси и чл. 2 от Инструкция №6 по Закона за държавните такси на министъра на финансите, а именно: с държавна таксова марка, в брой срещу квитанция в изрично разрешените от министъра на финансите случаи или чрез банков клон срещу вносни документи /чл. 2, т. "е" от Инструкцията/. Съгласно чл. 151, и чл. 213, т. 3 от АПК, към жалбите до административните съдилища се прилага "документ за внесена държавна такса", т.е. вносен документ, а не държавна таксова марка, в размери на таксата определени в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 6). Поради това като е представил държавна таксова марка от 5.00 лв., вместо да изпълни указанията на съда и да представи документ за внесена по сметка на Върховния административен съд държавна такса, частният жалбоподател не е изпълнил законосъобразно разпореждане за отстраняване нередовност на частна жалба, същата следва да се остави без разглеждане, а производството да се прекрати.
Водим от горното и на основание чл. 216 вр. чл.158 , ал.3 от АПК


ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на ЮЛИЯН АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ, гр.Варна, против определение от 14.05.2007 г. по адм.д.№ 5328/ 2006 г. по описа на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред петчленен състав на Върховния административен съд.


Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Николай Урумов
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Ваня Пунева
/п/ Йовка Дражева
Й.Д.