П Р О Т О К О Л

София, 12.01.2011 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на дванадесети януари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
МАРИЕТА МИЛЕВА
при участието на секретаря Илиана Иванова
и с участието на прокурора Динка Коларска
сложи на разглеждане дело № 6781 по описа за 2010 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА

На именно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:

ЧАСТНИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, редовно призован, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Областния управител на гр. Варна, редовно призован, не се явява и не се представлява.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурор ДИНКА КОЛАРСКА.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:
Докладва постъпила по факса на 11.01.2011 г. молба-защита от процесуалния представител на частния жалбоподател - адв. Марин Маринов.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, пето отделение, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
ПРОКУРОРЪТ: Частната жалба е допустима и неоснователна. Определението е законосъобразно. С оглед на установеното от фактическа страна наличие на решение № РД-10-9907-1/21.01.2010 г. за предоставяне на достъп до исканата обществена информация по заявление № РД-10-9907-1/06.01.2010 г., не е налице правен интерес от оспорване на мълчалив отказ, какъвто акт няма. Предвид доказателствата по делото, административният орган е спазил изискването за произнасяне в срок и за писмено уведомяване за решението по смисъла на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, предвид заявлението за получаване на решението. Не е налице мълчалив отказ в частта по т. 3 и т. 4 от заявлението, тъй като посоченото като основание за съставянето на актовете за частна държавна собственост писмо № 90-04-75/26.01.2009 г. на МРРБ и АДС, съставени преди 23.03.2009 г. не са поискани за предоставяне. Не са налице основания за отмяна на съдебния акт.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.39 ч.ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: