РЕШЕНИЕ

183
София, 06.01.2011

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесети октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
при секретар Илиана Иванова
и с участието
на прокурора Маруся Миндилева
изслуша докладваното
от председателя АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
по адм. дело 2082/2010. Document Link Icon

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Образувано е по касационна жалба на областния управител на област Варна против решение № 2183/18.12.2009 г., постановено по адм. дело № 2235/2009 г. по описа на Административен съд Варна (АСВ).

Касационната жалба е подадена в срок, поради което е процесуално допустима.

С обжалваното решение състав на АСВ е отменил мълчаливия отказ на областния управител на област Варна да предостави достъп до обществена информация по заявление вх. № РД-09-9400-721/24.07.2009 г., подадено от "Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията" (Сдружение/то) и е върнал делото като преписка на административния орган за произнасяне.

Недоволен от решението, областният управител го обжалва. Счита същото за недопустимо по изложени съображения. Моли отмяната му.

Ответната страна - Сдружението, чрез процесуалния си представител, счита касационната жалба за неоснователна. Моли оставяне на решението в сила. Претендира и за разноски.

Прокурорът дава становище за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, състав на пето отделение (ВАС), за да се произнесе по касационната жалба, възприе изцяло приетото от АСВ за установено от фактическа страна. То не се оспорва от касатора. С оглед представените от последния писмени доказателства с жалбата, ВАС приема за установено и следното:

Сдружението, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков и Обединено гражданско сдружение, Варна (ОГС), представлявано от Кънчо Бонев, са подали общо заявление за достъп до обществена информация вх. № РД-09-9400-721/24.07.2009 г. На 10.08.2009 г. само Сдружението е подало жалба против мълчаливия отказ на областния управител да се произнесе по заявлението, по която е образувано а.д. № 2235/2009 г. по описа на АСВ, решението по което е предмет на настоящото производство. Междувременно областният управител се е произнесъл по заявлението със свое решение № РД-09-9400-721/18.08.2009 г., с което е спрял производството по заявлението в частта му, подадена от Сдружението и е удовлетворил частично искането на ОГС. ОГС е подало жалба против това решение на областния управител и в АСВ е образувано а.д. № 2489/2009 г. С определение по делото № 4478/26.09.2009 г. производството по него е прекратено, а делото е присъединено за общо разглеждане към а.д. № 2537/2009 г. на АСВ. Сдружението междувременно е подало на 04.09.2009 г. втора жалба против същия мълчалив отказ на областния упративител и по нея е образувано а.д. 2537/2009 г. по описа на АСВ, прекратено с определение № 5831/08.12.2009 г., на основание чл. 159, т. 7 от АПК и предвид наличието на а.д. № 2235/2009 г.

При така установеното от фактическа страна, касационната жалба се явява неоснователна. Областният управител няма произнасяне по заявлението за достъп до обществена информация вх. № РД-09-9400-721/24.07.2009 г. по отношение на Сдружението. Както се каза, с негово решение № РД-09-9400-721/18.08.2009 г. той е спрял производството по заявлението в тази му част и се е произнесъл по идентичното, но направено от друг правен субект - ОГС, искане за достъп до информация.

Обжалваното решение, произнесено по жалба на сдружението против мълчалив отказ на областния управител се явява правилно и законосъобразно. Въпреки липсата на такива касационни основания в жалбата следва да се посочи, че с оглед чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, мълчалив отказ по заявление за достъп до обществена информация е недопустим. Във всички случаи административният орган следва да се произнесе с нарочен акт, с който предостави исканата информация или откаже мотивирано нейното предоставяне. Практиката на ВАС по въпроса е непроменена и постоянна.

Сдружението е направило искане за присъждане на направените от него деловодни разноски. Предвид изложените изводи на ВАС, то се явява основателно. По делото е представен договор за правна помощ между Сдружението и адв. Маринов, видно от т. 3 на който за процесуалното представителство пред касационната инстанция са заплатени 400,00 лв. Следва да се осъди областната администрация да заплати тази сума на Сдружението.

По изложените съображения следва да се остави в сила обжалваното решение, поради което и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, състав на пето отделение

РЕШИ:


ОСТАВЯ в сила решение № 2183/18.12.2009 г., постановено по адм. дело № 2235/2009 г. по описа на Административен съд Варна.

ОСЪЖДА Областна администрация Варна, да заплати на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, със седалище гр. Варна, сумата 400,00 (четиристотин) лева направени деловодни разноски.

Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Андрей Икономов
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Илияна Дойчева
/п/ Виолета Главинова

А.И.