П Р О Т О К О Л

София, 20.10.2010 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесети октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
при участието на секретаря Илиана Иванова
и с участието на прокурора Маруся Миндилева
сложи на разглеждане дело № 2082 по описа за 2010 година Document Link Icon,
докладвано от председателя АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

На именно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Областния управител на област Варна, редовно призован, не се явява и не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, редовно призован, се представлява от АДВ. МАРИНОВ.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурор МАРУСЯ МИНДИЛЕВА.
СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:
АДВ. МАРИНОВ: Оспорвам касационната жалба. Няма да представям доказателства.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ,
О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, пето отделение, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
АДВ. МАРИНОВ: Моля да оставите касационната жалба без уважение и в сила решението на АС - Варна, като присъдите на доверителя ми разноските по делото. Решението на АС - Варна е правилно и законосъобразно. Това е решение, с което се отменя пореден мълчалив отказ на областния управител на гр. Варна, да представи информация по изключителния и известен проблем за продажбата на 122 дка земя, изключителна държавна собственост. Считам, че тъй наречените съображения в касационната жалба са изцяло неоснователни, неотносими и недоказани, защото това, че на някакви други лица е предоставена същата информация преди и след обжалването от нас, няма никакво отношение към нея.
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е неоснователна.
Решението на АС е правилно и е постановено в съответствие с материалния закон. Установено е, че по заявлението на сдружението за достъп до обществена информация, не е издадено решение на органа по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ - Областния управител на Варна по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ за достъп или за достъп до обществена информация в срока по чл. 28, ал. 1, респективно в този по чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ. Правилно е прието от съда, че е допуснато от административния орган нарушение на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, задължаваща го да се произнесе с изричен акт, който се връчва на заявителя по реда на чл. 39, съответно по реда на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ. Законът не допуска мълчалив отказ като форма на произнасяне по заявлението за достъп до обществена информация. Предвидена е съгласно чл. 34, ал. 1 и чл. 38 от ЗДОИ писмена форма с изискуемо съдържание при разрешение за достъп, респективно при отказ за достъп до обществена информация. Поради това, правилно е отменен мълчаливия отказ на Областния управител на гр. Варна и преписката е върната на административния орган за произнасяне с изричен акт по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, по заявлението на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията.
Представеното с касационната жалба доказателства – решение на Областния управител на гр. Варна, по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ от 18.08.2009 г. е за разрешаване на достъп до обществена информация на друго юридическо лице – Обединено гражданско сдружение - Варна по заявлението му вх. № РД-09-9400-721/24.07.2009 г., подадено заедно със заявлението на Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията. Решението, с разрешение за достъп е издадено само на посочения заявител. Липсва изрично произнасяне по заявеното искане на настоящия заявител.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.48 ч.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: