П Р О Т О К О Л, София, 06.12.2010 година

ВАС на РБ - Трето отделение, в съдебно заседание. на 06.12.2010 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СРЕБРИНА ХРИСТОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ГАЛИНА ХРИСТОВА
ТОДОР ПЕТКОВ

при участието на секретаря Станка Чолакова
и с участието на прокурора Искрена Величкова
сложи на разглеждане дело № 13679 по описа за 2010 година ,
докладвано от съдията ТОДОР ПЕТКОВ

 

На именно повикване на второ четене страните се представиха така:
Частният жалбоподател Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, редовно призован, представлява се от адв. Маринов.
Ответникът "Холдинг Варна"-АД, редовно призован, представлява се от адв. Симеонов.
Ответникът Областен управител на област Варна, редовно призован, не се представлява.
Ответникът Политическа партия "Зелените"-МО Варна, редовно призован, представлява се от адв. Маринов.
За Върховна административна прокуратура се явява прокурор Величкова.

Страните /поотделно/: Да се даде ход на делото.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.

ВАС намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И: ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ЧАСТНАТА ЖАЛБА:
адв. Маринов: Поддържам частната жалба. Представям пълномощно от Юлиян Чолаков в качеството му на физическо лице, като правя от негово име искане за конституирането му като заинтересована страна в процеса.
Представям и моля да приемете следните доказателства: Протокол № 5/11.04.2003 г. с който се приема разработка ИГП "Инженерно-геоложко райониране ная територия от крайбрежната зона", "Геозащита"-ЕООД Варна и Писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройството до Директора на Дирекция "Архитектура и благоустройство" от което се вижда, че продадената земя е била публична държавна собственост.
адв. Симеонов: Оспорвам частната жалба. Считам, че представените днес доказателства са неотносими и не са необходими за правилното решаване на спора. Няма да представям нови доказателства.
Прокурорът: Да се приемат представените писмени доказателства.

ВАС, с оглед искането на пълномощника на жалбоподателя за конституиране в качеството му на физическо лице Юлиян Чолаков като заинтересована страна в процеса и представеното за същия пълномощно, намира искането за неоснователно. Намира, че следва да се приемат представените днес и описани по-горе в протокола писмени доказателства, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ без уважение искането за конституиране на Юлиян Чолаков като заинтересована страна в процеса.

ВРЪЩА пълномощното за същия.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представените днес писмени доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И : ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

адв. Маринов: Моля да отмените обжалваното определение. С решението на ВАС, тричленен състав, е отменено определение № 6014/2009 г. на Административен съд Варна, постановено по адм.д. № 2977/2009 г., като съдът е установил наличието на пороци и са дадени съответните указания за отстраняването им. Обаче ВАС, 5-членен състав отмени определението на 3-членния състав. Правилно е установено от 3-членния състав, че атакуваната заповед е индивидуален административен акт. В тази връзка представих и решението на ВАС по делото за Дамбата на Балчик. На второ място определението на ВАС се основава на това, че липсвало правен интерес за жалбоподателя. Считам, че тази земя е изключителна държавна собственост до момента. Липсва решение на Министерски съвет, което е абсолютна процесуална предпоставка, за да бъде сменен статута на земята. Ето защо всички граждани имат право да я ползват тази земя. Следователно всеки български правен субект има интерес от атакуването на тази заповед, още повече, че една част от територията приспада към границите на приморски парк и е защитена територия. Съгласно Орхуската Конвенция всички лица независимо от тяхното седалище или пребиваване, имат право на достъп до съдебно производство за защита на правото им на здравословна и безопасна околна среда. Моля да ни присъдите разноските по делото. Ще да представя писмена защита.

 

адв. Симеонов: Моля да оставите частната жалба без уважение, като неоснователна. Определението е обосновано и законосъобразно. На първо място искам да отбележа, че обжалваната заповед представлява едно волеизявление с гражданско-правен характер, насочено към пораждането на облигационно-правни последици. Разпореждането с имота не е административна изпълнително-разпоредителна дейност, поради което и актът, с който той е извършен няма характеристиките на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК. Наличието на годен административен акт, подлежащ на обжалване, е положителна абсолютна процесуална предпоставка, поради което липсата й изключва наличието на правото на жалба. Липсата само на тази предпоставка е достатъчно основание за прекратяване на производството, без да е необходимо да се изследва въпроса за наличието на правен интерес. Имотът е частна държавна собственост. Ако същият беше публична държавна собственост, трябваше да има съставен акт за публична държавна собственост. Такъв в производството не е представен като доказателство. Жалбоподателят не е представил никакви доказателства, които да обуславят наличието на самостоятелни права върху имота, поради което оспорването на акта е извършено без наличието на правен интерес, доколкото този акт пак отбелязваме, има гражданско правен характер и е насочен към сключването на облигационна сделка за покупко-продажба на недвижим имот.
По отношение на застрашаването на околната среда може да отбележим, че промяната в титуляра на правото на собственост по никакъв начин не води до застрашаване на околната среда. Дори да приемем, че инвеститорът ще пристъпи към реализирането на някакъв проект, това би могло да бъде извършено след спазването на изискванията на редица специални нормативни актове, сред които Закона за опазване на околната среда, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и др. В този смисъл е практиката на ВАС, включително и на настоящия съдебен състав, който е изтъкнал в свое определение № 5562/2010 г., че интересът от оспорването на индивидуален административен акт трябва да е личен и пряк, което означава, че отмяната на акта трябва да води до отстраняване на настъпващите или настъпилите във връзка с изпълнението му неблагоприятни последици.

Определението е правилно и следва да остане в сила. Представям писмени бележки. Моля да ни дадете възможност и за допълнителни писмени бележки.

 

Прокурорът: Частната жалба на сдружението е основателна по подробно изложените аргументи в частта за неправилно приложен чл. 158, ал. 3 АПК и т. 25 от Тарифа № 1 към ЗДТ. Споделям напълно и изводите за необоснованост и неправилност по отношение допустимостта във връзка с предмета на дейност, свързан с опазване околната среда, статута на имота частна държавна собственост, предмет на сделка. Първоинстанзционният съд формално е преценил процесуалната легитимация, без да анализира вътрешното и общностно законодателство, в това число Конвенцията за достъп до информация, ратифицирана през 2003 г. и легалните определения за засегната общественост по § 1, т. 23 и т. 25 ДР ЗООС, ЗЗТ, ЗУЧК.

 

ВАС счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе след съвещание в законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10,02 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: