П Р О Т О К О Л

София, 11.10.2010 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при участието на секретаря Мадлен Дукова
и с участието на прокурора Динка Коларска
сложи на разглеждане дело № 1790 по описа за 2010 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, редовно призован, не изпраща процесуален представител.
ОТВЕТНИКЪТ: Областен управител на Област Варна, редовно призован, не изпраща процесуален представител.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА СЕ ЯВЯВА ПРОКУРОР ДИНКА КОЛАРСКА.

СЪДЪТ докладва постъпила молба с днешната дата от страна на ответника, както и постъпила по факса на 06.10.2010 г. молба-защита от пълномощника на жалбоподателя, с приложен договор за правна помощ.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба:

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е недопустима като просрочена. Съобщението за изготвено решение е получено на 23.12.2009 година. Срокът по чл. 211, ал. 1 от АПК изтича на 04.01.2010 г., понеделник, присъствен ден. Жалбата е с дата 06.01.2010 г. и е входирана в деловодството на АС - Варна на същата дата.
Алтернативно по същество касационната жалба е неоснователна. Решението е правилно. Съответства на приложимия материален закон - чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ и Наредбата за административното обслужване. Правните изводи се подкрепят от доказателствата по делото. Решението е постановено при спазване на съдебнопроизводствените правила по чл. 168 от АПК и чл. 236, ал. 2 от ГПК, доколкото съдебното решение съдържа мотиви защо исканата информация не е обществена. Не са налице касационни основания за отмяна.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: