П Р О Т О К О Л

София, 16.09.2010 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕНЕТА МАРКОВСКА
ЧЛЕНОВЕ:
БИСЕРКА КОЦЕВА
ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
МИРОСЛАВ МИРЧЕВ
при участието на секретаря Светла Панева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 7551 по описа за 2010 година Document Link Icon,
докладвано от председателя ВЕНЕТА МАРКОВСКА

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:
МОЛИТЕЛЯТ "Холдинг Варна" АД - редовно призован, представлява се от адвокат Симеонов, с пълномощно от днес.
ОТВЕТНИЦИТЕ:
Областен управител на област Варна - редовно призован, не изпраща процесуален представител.
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - редовно призован, не изпраща процесуален представител.
Политическа партия "Зелените" - МО - Варна - редовно призована, не изпраща процесуален представител.

АДВОКАТ Симеонов: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА МОЛБАТА ЗА ОТМЯНА:

АДВОКАТ Симеонов: Поддържам молбата за отмяна. Няма да представям други доказателства.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с молбата за отмяна писмени доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

АДВОКАТ Симеонов: Моля да уважите молбата за отмяна по съображенията, изложени в нея. Първо, считам че е необходимо да отбележа, че определението чиято отмяна искаме подлежи на извънинстанционен контрол и това е така, защото чл. 245, ал. 1 от АПК не поставя изискване съдебния акт да бъде с характера на преграждащо хода определение, каквото изискване е налице по чл. 237, ал. 1 от АПК. От друга страна, систематичното тълкуване на ал. 1, във вр. с ал. 2 на чл. 245 от АПК, която говори за влезли в сила съдебни актове показва, че по този ред подлежат на отмяна не само съдебните решения, но и определенията, още повече че според съдебната практика, когато законодателят говори за решения, има предвид съдебни актове. Необходимо е да се отбележи, че "Холдинг Варна" АД е единствен адресат на оспорения административен акт и не е конституиран от съда нито пред първата инстанция, нито пред ВАС. Тричленният състав на ВАС неправомерно не ни е конституирал, въпреки че е имал законовата възможност да го направи, а и не е дал указания на първоинстанционния съд да ни конституира в процеса. Следователно, въпросът с конституирането е приключил с постановяване определението на ВАС, т.е. изправени сме пред хипотезата, в която делото е върнато за повторно разглеждане без да се призове единственото лице, което има интерес от изхода на делото, защото е единствен адресат в обжалваната заповед на областния управител. В нарушение на чл. 153, ал. 1 от АПК, който изисква в делото да участват всички заинтересовани страни, "Холдинг Варна" не е конституиран от съда нито пред първата инстанция, нито пред ВАС. Жалбоподателите Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията и Политическа партия "Зелените" - МО - Варна след като са взели участие в две съдебни инстанции и са посочили всички доказателства за правния си интерес, получават възможност да извършат това и пред 5-членен състав. "Холдинг Варна" не е участвал в делото и юридически няма друг законов начин за компенсиране на пропуснатите две инстанции, освен извънинстанционната отмяна. Въпросът за правилното конституиране на страните е въпрос за допустимостта на процеса изобщо и за него касационният съд следи служебно съгласно чл. 218, ал. 2, във вр. с чл. 236 от АПК. Освен писмената защита която представям сега, представям и становище от Кино Лазаров - професор д-р по административно право и административен процес и становище от Дончо Хрусанов - проф. д-р по административно право и административен процес, относно обжалване на определения по реда на чл. 245 от АПК

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: