П Р О Т О К О Л

София, 05.05.2010 година

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на пети май две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ КОСТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ГЪРБАТОВА
МАРИО ДИМИТРОВ
при участието на секретаря Ирена Асенова
и с участието на прокурора Емилия Маскръчка
сложи на разглеждане дело № 11879 по описа за 2009 година Document Link Icon,
докладвано от председателя МАРИЯ КОСТОВА

На поименното повикване страните се представиха така :
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - редовно призован, се представлява от адв. Маринов, надлежно упълномощен.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: ПП "Зелените" - редовно призован, се представлява от адв. Маринов, надлежно упълномощен.
ОТВЕТНАТА СТРАНА: Министерски съвет на Република България - редовно призован, се представлява от юрк. Василев, надлежно упълномощен.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
адв. Маринов: Да се даде ход на делото.
юрк. Василев: Да се даде ход на делото.
Прокурорът: За втория жалбоподател, представляващ „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” липсва правен интерес от оспорване, с оглед разпоредбата на чл.186 ал.1от АПК. Съгласно Решение № 5/2007г. по к.д. № 11/2006г. на КС на РБ, интересът следва да бъде правомерен, личен и обоснован. Според ТР № 2/2010 г. на ОСК на ВАС, организациите, каквото качество има този жалбоподател като ЮЛНЦ, притежават активна легитимация да оспорват ПНА, когато се засягат техни лични права и законни интереси, свързани непосредствено с предмета им на дейност.
Видно от материалите по делото, конкретно от решението за регистрация с посочените цели на ЮЛНЦ и средствата за постигането им, се налага извод, че за този жалбоподател не е налице активна процесуална легитимация да оспорва конкретния ПНА, поради което производството по отношение на него следва да се прекрати.
адв. Маринов: Предположих, че това възражение ще се направи по отношение на Сдружението, действително то не е политическа партия и няма политически цели, но видно от акта, който беше цитиран от представителя на ВАП, една от главни цели на Сдружението, заложена в устава му и манифеста, неразделна част, е борбата срещу корупцията. Уважаеми Върховни административни съдии въпросът е от изключително важно политическо значение, защото управляващата върхушка от много години насам, независимо от принципа, гарантиран от Конституцията на Република България се мъчи да възпроизведе политически модел, в който едни и същи хора, доказали своето безсилие, нежелание и лоша воля, да управляват. Оспорвам целия нормативен акт, както сме посочили в жалбата.


ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счита, че жалбата не отговаря на чл. 150, т. 5, т. 6 и т. 7 от АПК, във вр. чл. 196 от АПК, тъй като е посочено, че се оспорва в цялост ПМС №104 на Министерски съвет за тарифата, по която се заплащат диспутите, клиповете и предизборните хроники, излъчени по БНТ и БНР и техните регионални центрове, но не е посочено основанието за това. Не е ясно дали се оспорва компетентността на Министерски съвет за приемането му, процедурата по приемането му или оспорването е на друго основание. Не е ясно и дали се оспорват определени текстове от него и ако се оспорват, те не са посочени. При оспорване на нормативни актове следва да се посочат ясно и точно разпоредбите, които са предмет на жалбата, както и конкретните разпоредби на по-високите по степен нормативни актове, на които противоречат. Жалбата следва да се остави без движение, като се укаже на жалбоподателите да отстранят нередовността й.

По изложените съображения и на основание чл. 150, т. 5, 6 и 7 АПК във вр. чл. 196 АПК съдът
О П Р Е Д ЕЛ И :

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията и ПП "Зелените" срещу ПМС № 104/07.05.2009г. на Министерски съвет на Република България.
УКАЗВА на жалбоподателите в седемдневен срок от днес да отстранят констатираните нередовности на жалбата.
ДАВА възможност на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията да вземе становище по възражението на представителя на ВАП, като конкретизира и обоснове правния си интерес от водене на настоящото дело.
При неизпълнение на указанията в посочения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14. 16 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: