ОПРЕДЕЛЕНИЕ

4273
София, 31.03.2010

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори март две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЦВЕТАНА СУРЛЕКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАТЯНА ХИНОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
при секретар Милена Ценова
и с участието
на прокурора Македонка Поповска
изслуша докладваното
от съдията ТАТЯНА ХИНОВА
по адм. дело 3463/2010. Document Link IconОПРЕДЕЛИ:


ОТМЕНЯ определение №6014 от 17.12.2009г., постановено от Административен съд Варна, трето отделение, двадесет и четвърти състав по адм.д.№ 2977/2009г.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводството при спазване на указанията дадени в мотивите на определението.
Определението е окончателно.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Цветана Сурлекова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Татяна Хинова
/п/ Георги Георгиев
Т.Х.