ОПРЕДЕЛЕНИЕ

13497
София, 12.11.2009

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЙОВА ПРОДАНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ЙОВА ПРОДАНОВА
по адм. дело 13534/2009. Document Link Icon


Производството е по реда на чл.229 и сл. от Глава тринадесета на Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по частна жалба на основание чл.229, ал.1,т.1 от АПК, подадена от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията със седалище гр.Варна, представлявано от председателя на Управителния съвет Юлиян Атанасов Чолаков против Определение № 4195 от 03.09.2009 година по адм.д. 2235/2009 година на Административен съд - Варна, с което е прекратено производството по жалба на сдружението срещу мълчаливия отказ на Областния управител на област Варна да предостави достъп до обществена информация по заявление вх.№ РД-09-9400.721 от 24.07.2009 година.
В жалбата се твърди допуснато от съда нарушение на чл.235, ал.3 от ГПК, приложим във връзка с чл.144 АПК, като не е съобразил обстоятелството, че към момента на постановяване на определението срокът за произнасяне по заявлението е вече изтекъл и е налице мълчалив отказ, дори и в хипотезата на продължен срок за произнасяне. Проявлението на юридическия факт преди постановяване на определението задължава съда да го вземе предвид при произнасянето си. Според жалбоподателя не е налице неотстраняване в срок на пороците в жалбата, тъй като съобщението за разпореждането за оставяне без движение е получено в деня на издаване на съдебния акт, т.е. преди да започне да тече срока за изпълнението му.
В срока по чл. 232 от АПК насрещната страна по частната жалба не е представила възражение.
Върховният административен съд, преценявайки обжалваното определение с оглед твърдените пороци, доводите в частната жалба и в изпълнение на задължението си по чл.218, ал.2 вр. чл.236 от АПК, приема следното:
Предмет на разглеждане пред административния съд е жалба на сдружението срещу мълчаливия отказ на Областния управител на област Варна да предостави достъп до обществена информация по заявление вх.№ РД-09-9400.721 от 24.07.2009 година, с което е поискана информация във връзка с продажбата на пет парцела от Морската градина на Варна с площ от 117 741 кв.м. на "Холдинг Варна" АД.
Първоинстанционният съд съпоставя данните по делото относно датите на депозиране на заявлението за достъп до обществена информация - 24.07.2009 година, на подаване на жалбата - 10.08.2009 година и тази на получаване от сдружението на уведомлението за продължаване на срока и приема, че жалбата е преждевременно заведена преди изтичане на срока за произнасяне от органа. Нормата на чл.31, ал.1 от ЗДОИ според съда дава възможност на административния орган, в условията на оперативна самостоятелност, да прецени и при наличие на съответни предпоставки да удължи срока за произнасяне с 14 дни, правомощие, което не подлежи на съдебен контрол. Съобразно изложеното срокът за предоставяне на обществена информация изтича на 21.8.2009 година, поради което жалбата от 10.08.2009 година е преждевременна.
Основание за прекратяване на производството е и неизпълнението в срок според съда на указанията му за представяне на препис от жалбата за връчване на заинтересованата страна "Обединено гражданско сдружение", дадени с разпореждането за оставяне на делото без движение.
Изводите на съда за преждевременност на подаването на жалбата като основание за прекратяване на производството не намират опора в приложимия процесуален закон. Хипотезите, в които законът отказва провеждането на съдебно производство за осъществяване на контрол върху административните актове са изрично и изчерпателно уредени в чл.159 на АПК. Преждевременното подаване на жалбата не е предвидено като основание за прекратяване на производството в посочената разпоредба. Напротив, както се поддържа и в частната жалба, изричната разпоредба на чл.235, ал.3 от ГПК, приложима на основание чл.144 от АПК, задължава съда при постановяване на своя акт да съобрази всички факти от значение за спорното право, които са настъпили до произнасянето. В случая срокът за произнасяне на административния орган след даденото 14 дневно продължение изтича на 21.08.2009 година, т.е. в хода на съдебното производство. От следващия ден - 22.08.2009 година за сдружението възниква правото на обжалване, което, при наличието на подадена жалба, следва да бъде прието за валидно упражнено и задължаващо съда да се произнесе по съществото на искането. Изложеното налага извода, че определението на Административен съд - Варна е постановено в нарушение на закона.
В нарушение на процесуалните правила е извода в определението за неизпълнение в срок от страна на жалбоподателя на разпореждането на съда за оставяне на производството без движение. Разпореждането за отстраняване на нередовности по жалбата е от 31.08.2009 година. Прекратителното определение е постановено на 03.09.2009 година, очевидно, преди да изтече определения от съда седемдневен срок за изпълнение.
По делото е представен изискания препис от жалбата, с уточняваща молба от 10.09.2009 година, която, предвид датата на връчване на съобщението - 03.09.2009 година, настоящият състав намира за своевременно депозирана.
С оглед изложеното, Върховният административен съд, пето отделение, намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато на състава на Административен съд - Варна, постановил определението, за продължаване на съдопроизводствените действия.
Водим от горното, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Определение № 4195 от 03.09.2009 година по адм.д. 2235/2009 година на Административен съд - Варна, с което е прекратено производството по жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията със седалище гр.Варна, представлявано от председателя на Управителния съвет Юлиян Атанасов Чолаков срещу мълчаливия отказ на Областния управител на област Варна да предостави достъп до обществена информация по заявление вх.№ РД-09-9400.721 от 24.07.2009 година.
ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Марина Михайлова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Виолета Главинова
/п/ Йова Проданова
Й.П.