РЕШЕНИЕ

7643
София, 10.06.2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети май две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ТОДОР ПЕТКОВ
при секретар Станка Чолакова
и с участието
на прокурора Лилия Маринова
изслуша докладваното
от съдията ГАЛИНА ХРИСТОВА
по адм. дело 15600/2008.


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба на пълномощника на Министерския съвет - юрк. М. Милошева, срещу решение № 819 от 30.10.2008 г., постановено по адм. дело № 6275/2007 г. от АС София-град. В жалбата се релевират оплаквания по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК и се иска отмяна на съдебния акт и решаване на спора по същество.
Ответникът - Юлиян Атанасов Чолаков от гр. Варна не взема становище по жалбата, не се явява в съд. заседание и не е изпраща процесуален представител.
Представителят на ВАП пледира за неоснователност на касационната жалба по подробно изложени в пледоарията му съображения.
Настоящата инстанция, като се запозна с доводите на страните и доказателствата по делото, намери за установено следното:
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.
С обжалваното решение съдът от първата инстанция е отменил писмо изх. № 01.03-97 от 19.11.2007 г. на директора на Правителствената информационна служба при Министерския съвет и е върнал преписката на административния орган за изрично произнасяне по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ по заявление от 16.05.2005 г., подадено от Юлиян Чолаков. За да постанови този резултат съдът е приел, че оспореното писмо носи белезите на решение по смисъла на чл. 28, ал. 2 от специалния ЗДОИ, поради което жалбата срещу това писмо е процесуално допустима. Приел е още, че е издадено от компетентния административен орган, но при постановяването му са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в следното: 1. нарушена е изискуемата от чл. 34, ал. 1 от ЗДОИ форма на акта, тъй като в случая компетентният административен орган се е произнесъл с уведомително писмо, а не с решение, което съдържа изрично изброените в закона реквизити; 2. в писмото не са изложени ясни и конкретни мотиви съгласно изискването на чл. 38 от ЗДОИ и чл. 59, ал. 2, т. 4 и т. 5 от АПК; 3. административният орган не се е съобразил с влязъл в сила съдебен акт, в който са му били дадени указания по приложението на материалния закон.
Така постановеното решение е правилно. Не са налице отменителните основания, посочени от касатора.
Съдилищата многократно са се занимали с повдигнатите в заявлението на Чолаков от 16.05.2005 г. въпроси. В крайна сметка с влязъл в сила съдебен акт - решение № 4153 от 25.04.2007 г. на петчленен състав на ВАС е прието, че поисканата от него информация представлява "обществена информация", доколкото е свързана с обществения живот в Република България. Прието е още, че решение по смисъла на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ не е издадено от Министерски съвет, а нормата на чл. 39 от ЗДОИ императивно задължава субектите по чл. 3 да се произнасят с мотивирано решение, особено в случаите на отказ да бъде предоставена исканата информация. На това основание преписката е била върната на МС на РБ за ново произнасяне при спазване на указанията по приложението на материалния закон.
След връщането на преписката административният орган в лицето на МС на РБ отново се е произнесъл с писмо, а не с мотивирано решение.
Ето защо, след като е констатирал това първоинстанционният съд правилно е отменил съдържащият се в писмото отказ и е върнал преписката за произнасяне с изричен акт.
Водим от изложените съображения и на осн. чл. 221, ал. 2, изр. 1 от АПК Върховният административен съд, трето отделение,
РЕШИ:ОСТАВЯ В СИЛА решение № 819 от 30.10.2008 г., постановено по адм. дело № 6275/2007 г. от АС София-град.
Решението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Веселина Кълова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Галина Христова
/п/ Тодор Петков
Г.Х.