РЕШЕНИЕ

4153
София, 25.04.2007

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на четиринадесети февруари две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАНЯ РАДКОВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
при секретар Мадлен Дукова
и с участието
на прокурора Иво Игнатов
изслуша докладваното
от съдията ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
по адм. дело 10007/2006.


Производството е по реда на чл. 12 и следв. от Закона за Върховния административен съд /ЗВАС/ отм.
С решение № 9720/10.10.2006 г. петчленен състав на Върховния административен съд отменя решение № 2744/15.03.2006 г. по адм. д. № 6223/2005 г. на тричленен състав на Върховния административен съд в частта, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на Юлиян Атанасов Чолаков от гр. Варна, срещу мълчалив отказ на Министерския съвет да му предостави информацията, поискана със заявление от 16.05.2005 г. и делото е върнато за ново разглеждане в отменената част от друг състав на Върховния административен съд.
При новото разглеждане жалбоподателят не се явява в съдебно заседание и не взима становище по подадената от него жалба.
Ответникът-Министерски съвет на РБ оспорва жалбата по съображения, изложени в писмена молба.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на жалбата.
Върховният административен съд, пето отделение за да се произнесе взе предвид следното:
Със заявление от 16.05.2005 г. Чолаков иска от МС обществена информация по следните въпроси: 1/ От кога датира практиката на МС да обработва предизборната или друга кореспонденция на управляващата партия, аналогично на отговора, регистриран с № 5270/02 от 03.05.2005 г., 2/ На какво основание е практиката по т. 1, 3/ Колко писма до централата в София или до офиси на НДСВ в страната, или депозирани в тях молби на граждани, са препратени за обработка и получени в МС, 4/ На колко от писмата и молбите по т. 3 МС е изготвил и изпратил отговор, и 5/ Какви са числата по т. 3 и т. 4 само за 2005 година.
С писмо рег. № 5270/02 от 28.05.2005 г. Чолаков е уведомен за получаването на заявлението в МС, в писмото му е разяснена организацията на работа в отдел „Приемна” на МС и в частност какво точно е извършено във връзка с изпратените от него материали в МС.
При тези данни настоящият състав на Върховния административен съд стига до следните правни изводи:
При анализа на въпросите, отправени от Чолаков до МС може да се направи извод за конкретната цел на жалбоподателя да получи информация за наличието, респективно липсата на взаимодействие между МС и управляващата партия по повод предизборната кампания. Преценена през призмата на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ така поисканата информация представлява "обществена информация", доколкото е свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно задължените по закон субекти, в конкретния случай МС.
Решение по смисъла на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ не е издадено от Министерски съвет. Във всички случаи, с оглед характера на уредените обществени отношения и целта на приложимия материален закон, при условие че разпоредбата на чл. 39 от ЗДОИ императивно задължава субектите по чл. 3 да се произнасят с мотивирано решение, особено в случаите на отказ да бъде предоставена исканата информация, административният орган е длъжен изрично да се произнесе в законоустановения срок по чл. 28, ал. 2 ЗДОИ по така подаденото заявление от Юлиян Чолаков. Както Върховният административен съд многократно е имал възможност да се произнесе, мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което същият само на това основание подлежи на отмяна. Настоящият съдебен състав счита, че в случая липсват основания за отклоняване от тази константна съдебна практика. Затова следва да бъде постановено решение, с което бъде отменен мълчаливия отказ на Министерски съвет да се произнесе по заявление, подадено от Юлиян Чолаков на 16.05.2005 г., а административната преписка върната на административния орган за постановяване на изричен акт по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ.
Водим от горното и на основание чл. 28 от ЗВАС отм. във връзка с чл. 42, ал. 3 от ЗАП отм., Върховният административен съд, пето отделение
РЕШИ:

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Министерски съвет да се произнесе по заявление на Юлиян Атанасов Чолаков за достъп до обществена информация, подадено на 16.05.2005 г.
ВРЪЩА административната преписка на административния орган да се произнесе с решение по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ по заявление от 16.05.2005 г., подадено от Юлиян Чолаков.
Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Марина Михайлова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Таня Радкова
/п/ Виолета Главинова
В.Г.