Предишно Р/О: Предишно Р/О, 4153 / 25.4.2007

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

11376
София, 19.11.2007

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в закрито заседание на петнадесети ноември две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЯ КОСТОВА
НИНА ДОКТОРОВА
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ГАЛИНА МАТЕЙСКА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
по адм. дело 4879/2007.


Производството е по реда на чл. 192, ал. 4 ГПК във връзка с чл. 144 АПК.
Образувано е по молба на Юлиян Атанасов Чолаков от гр. Варна по адм. дело № 4879/2007 г. по описа на Върховния административен съд - Петчленен състав, І колегия.
С молбата се иска изменение на постановеното по делото и влязло в сила съдебно Решение № 10809 от 06. 11. 2007 г., като се претендира присъждане на разноски в размер на 300.00 лв. за адвокатско възнаграждение, както и тълкуване на същото в частта за разноските по предходните производства по адм. дело № 6223/2005 г. на ВАС, пето отделение, адм. дело № 5011/2006 г. на ВАС – Петчленен състав, ІІ колегия и адм. дело № 10007/2006 г. на ВАС, Пето отделение.
Молбата е постъпила в срока по чл. 192, ал. 4 ГПК и е процесуално допустима.Разгледана по същество е частично основателна.
С решението чието допълване се иска Върховният административен съд - Петчленен състав е оставил в сила Решение № 4153/25. 04. 2007 г. по адм. дело № 10007/2006 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, пето отделение,с което е отменил мълчаливия отказ на Министерския съвет да се произнесе по заявление от 16. 05. 2005 г. на Юлиян Чолаков за достъп до обществена информация и е върнал преписката на административния орган да се произнесе с решение по чл. 28, ал. 2 ЗДОИ.В производството по делото в съдебно заседание от 13. 09. 2007 г. адв. М. Мусорлиева - пълномощник на ответника е направила искане за присъждане на разноски по делото.В постановеното по делото решение,чието допълване се иска,съдът не е присъдил разноски в полза на ответника.
Според разпоредбата на чл. 64, ал. 2 ГПК,приложима и в съдебно- административното производство настоящото по силата на чл.144 АПК, ответникът има право да иска заплащане на направените от него разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска.
По делото е представен договор за правна помощ от 10.09.2007 г. по силата на който между молителят в настоящото производство и адв. Мусорлиева е договорено и изплатено адвокатско възнаграждение в размер на 300.00 лв.
При тези обстоятелства и на основание чл. 192, ал. 4 ГПК, във връзка с чл. 144 АПК, молбата на молителя за допълване на влязлото в сила решение по адм. д. №4879/07 г. на петчленен състав на ВАС за присъждане на разноски в полза на Юлиян Чолаков е основателна и следва да бъде уважена в посочения по-горе размер.
Молбата на молителят в частта за тълкуването на Решение № 10809/ 06.11.2007 г. по адм. д. № 4879/07 г. на петчленен състав на ВАС, касаеща разноските за предходни инстанции по същество представлява искане за присъждане на разноски по смисъла на чл. 192, ал. 4 от ГПК. За да е основателно искането за присъждане на разноски, е необходимо да са налице три кумулативно дадени предпоставки: искането да е реализирано своевременно, да са доказани разноските и да са действително направени. В случая не е налице нито една от посочените предпоставки.В производствата по адм. д. № 6223/05 г. на тричленен състав на ВАС, по адм. д. № 5011/06 г. на петчленен състав на ВАС и по адм. д. № 10007/06 г. на тричленен състав на ВАС, молителят Чолаков не е бил представляван от адвокат и разноски от негова страна за това не са сторени. При това положение претенцията му за присъждане на разноски в по тези дела е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
По изложените съображения и на основание чл.192, ал. 4 ГПК, във връзка с чл.144 АПК, Върховният административен съд - Петчленен състав, І колегия
ОПРЕДЕЛИ:

ОСЪЖДА Министерския съвет на Република България, със седалище гр. София, бул. „Дондуков” № 1 да заплати на Юлиян Атанасов Чолаков от гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 133, бл. 40, вх. „А”, ап. 43 направените от него по адм. дело № 4879/2007 г. на петчленен състав на Върховния административен съд разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300.00 (триста) лева.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Юлиян Атанасов Чолаков в частта й за присъждане на разноски по адм. дело № 6223/2005 г. на ВАС, Пето отделение, адм. дело № 5011/2006 г. на ВАС - Петчленен състав и адм. дело № 10007/2006 г. на ВАС, Пето отделение.
Определението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Боян Магдалинчев