Предишно Р/О: Предишно Р/О, 4153 / 25.4.2007

РЕШЕНИЕ

10809
София, 06.11.2007

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на тринадесети септември две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЯ КОСТОВА
НИНА ДОКТОРОВА
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ГАЛИНА МАТЕЙСКА
при секретар Милка Ангелова
и с участието
на прокурора Ангел Ангелов
изслуша докладваното
от председателя БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
по адм. дело 4879/2007.


Производството е по чл. 209 и сл. АПК , при условията на чл. 225 от същият кодекс.
Образувано е по касационна жалба на Министерския съвет на РБ, срещу Решение № 4153/25. 04. 2007 г. по адм. д. № 10007/2006 г. на тричленен състав на ВАС, с твърдения за неправилност на същото като постановено в нарушение на материалния закон-чл. 2, ал. 1 от Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и за допуснати от съда съществени нарушения на съдопроизводствените правила- принципа на диспозитивното начало прокламиран с разпоредбата на чл. 126 АПК, отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК.
Ответникът по жалбата в писменото си становище от 22. 05. 2007 г. и чрез процесуалният си представител в съдебно заседание изразява становище за неоснователност на касационната жалба по изложените в нея твърдения.
Участващият по делото прокурор при Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че съдът при постановяване на решението си есе е съобразил с указанията дадени в отменителното решение по адм. д. № 5011/2006 г. на петчленен състав на ВАС.
Касационната жалба е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество на сочените в нея основания е НЕОСНОВАТЕЛНА.
По адм. д. № 6223/2005 г. Юлиян Чолаков от гр. Варна е обжалвал писмо рег. № 5270/02 от 28. 05. 2005 г. на Министерския съвет на РБ и мълчаливия отказ на същия орган по негово заявление от 16. 05. 2005 г. за достъп до обществена информация. С решението си по същото дело тричленния състав на ВАС е оставил без разглеждане жалбата му срещу писмото на МС от 28. 05. 2005 г. като е приел,че то е издадено и подписано от лице от състава на администрацията на МС- началника на отдел " Приемна" а не от Министерския съвет, поради което е подсъдно на Софийския градски съд. По отношение мълчаливият отказ на МС да се произнесе по заявлението на същият жалбоподател по заявлението му от 16. 05. 2005 г. тричленния състав на ВАС е приел, че исканата информация се базира на данни съдържащи се в самото писмо на МС до него от 03. 05. 2005 г., от което обаче не може да се прави извод за съществуваща практика на МС да обработва предизборна или друга кореспонденция на управляващата партия. Тъй като такава практика липсва е приел,че не може да му се предостави исканата от него информация,поради което е отхвърлил жалбата в тази й част.
С Решение № 9720/10. 10. 2006 г. по адм. д. № 5011/06 г., петчленния състав на ВАС е обезсилил решението на тричленния състав на ВАС по адм. д. № 6223/05 г. в частта му, с която жалбата на Юлиян Чолаков срещу писмо рег. № 5270/02 от 28. 05. 2005 г. на МС е изпратена по компетентност на СГС и е прекратил производството по делото в тази му част поради последвал отказ от жалба срещу горното писмо. В частта, с която е била отхвърлена като неоснователна жалбата на Юлиян Чолаков, срещу мълчаливия отказ на МС да му предостави информацията поискана със заявлението му от 16. 05. 2005 г. петчленния състав на ВАС е отменил като незаконосъобразно решението на тричленния състав на ВАС и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Приел е, че не е налице мълчалив отказ по исканата информация,както е приел тричленния състав на ВАС а е налице отговор от дължностно лице на Министерския съвет на РБ по отправени от него въпроси до лидер на политическа партия, представляващи обществен интерес. При липсата на отговор на тези въпроси от МС или от определено от него лице по чл. 28, ал. 2 ЗДОИ е счел, че е налице недопустим мълчалив отказ. С отмяната на решението и връщането му за ново разглеждане от друг тричленен състав на същия съд е дал указания да се изясни статута на началника на отдел " Приемна" на МС,в смисъл дали то е от кръгът на изрично определените лица по чл.28,ал.2 ЗДОИ или не. След изясняване на това обстоятелство следва да се преценява за наличието или не на мълчалив отказ за предоставяне на достъп на исканата обществена информация.
След връщане делото на тричленния състав на ВАС, с решението предмет на касационната жалба съдът е приел, че с въпросите поставени от жалбоподателя Чолаков до МС в заявлението му от 16. 05. 2005 г. последният е преследвал като цел получаването на конкретна информация за наличието или за липсата на взаимодействие между МС и управляващата партия във връзка с предизборната кампания. Така поисканата според съда информация представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, доколкото е свързана с обществения живот в страната и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно задължените по закон субекти да дадат такава информация. Приел е още, че отговорът не изхожда от задължените по чл. 3 от закона субекти от една страна, а от друга разпоредбата на чл. 39 ЗДОИ не допуска мълчалив отказ по исканата информация. Във всички случаи отказът за предоставяне на исканата информация е изричен и се връчва на заявителя срещу подпис или чрез изпращане по пощата с обратна разписка. По тези съображения е отменил като незаконосъобразен мълчаливия отказ на МС да се произнесе по заявлението на Юлиян Чолаков от 16. 05. 2005 г. и е върнал делото като преписка на административния орган за постановяване на изричен акт при спазване изискването на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 ЗДОИ.
Решението е правилно и законосъобразно.
При постановяване на решението си тричленния състав на ВАС се е ръководил от указанията на петчленния състав на ВАС дадени в отменителното му решение по адм. д. № 5011/2006 г. В това решение касационния съд категорично е стигнал до извода,че поставените от жалбоподателя въпроси в заявлението му от 16. 05. 2005 г. представляват обществена информация,на която МС чрез органите си по чл. 28, ал. 2 ЗДОИ не е отговорил. Въз основа на тези указания и изхождайки от трайно установената практика на ВАС по приложението на чл. 39 ЗДОИ за недопустим мълчалив отказ по приложението на този закон,съдът е постановил решението си като е отменил мълчаливия отказ на МС и е върнал делото на органа за ново произнасяне при съобразяване с изискването на чл. 39 ЗДОИ.
Според чл. 224 АПК, указанията на Върховния административен съд по тълкуването и прилагането на закона са задължителни при по-нататъшното разглеждане на делото. В случая тричленния състав на ВАС при постановяване на обжалваното решение се е съобразил с указанията на касационната инстанция по тълкуването и прилагането на закона. По тази причина,не са налице сочените в касационната жалба основания за отмяна на решението на ВАС по адм. д. № 10007/2006 г., което налага оставянето му в сила.
По изложените съображения и на основание чл. 225 и чл. 221, ал. 2, във връзка с чл. 236 АПК, Върховния административен съд - петчленен състав

РЕШИ:


ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4153/25. 04. 2007 г.по адм. д. № 10007/2006 г. на тричленен състав на пето отделение на ВАС.
Решението не подлежи на обжалване.


Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Боян Магдалинчев
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Мария Костова
/п/ Нина Докторова
/п/ Аделина Ковачева
/п/ Галина Матейска
Б.М.