П Р О Т О К О Л

София, 13.09.2007 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на тринадесети септември две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЯ КОСТОВА
НИНА ДОКТОРОВА
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ГАЛИНА МАТЕЙСКА
при участието на секретаря Милка Ангелова
и с участието на прокурора Ангел Ангелов
сложи на разглеждане дело № 4879 по описа за 2007 година ,
докладвано от председателя БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.107 ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ Министерски съвет на Република България - редовно призован, не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ Юлиян Атанасов Чолаков - редовно призован, се представлява от адв. МУСОРЛИЕВА, надлежно упълномощена.

АДВ. МУСОРЛИЕВА: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което


О П Р Е Д Е Л И:


ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА:

Постъпило е писмено възражение от ответника по касационната жалба.

Постъпили са писмени бележки от Министерски съвет на Република България.

АДВ. МУСОРЛИЕВА: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

АДВ. МУСОРЛИЕВА: Моля, да отхвърлите касационната жалба като неоснователна и да се остави в сила решението на тричленния състав на ВАС, като ни се присъдят разноски.

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е неоснователна. По основните въпроси, относно това касае ли се за обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, че не следва да се доказва някаква утвърдена практика и относно недопустимостта на мълчаливия отказ се съдържат указания в отменителното решение на петчленния състав и те са задължителни за тричленния състав, съгласно чл. 224 АПК.
Много точно го е казал в решението си петчленния състав, че като правиш политическо предложение до лидер на партия, а ти се отговаря от длъжностно лице на Министерски съвет, въпросите поставени в заявлението несъмнено представляват обществен интерес. Бюджетните средства и времето на държавните служители са за упражняване правомощията на изпълнителната власт, а не за обслужване на дейността на партиите, пък били те и управляващи.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: