П Р О Т О К О Л

София, 14.02.2007 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на четиринадесети февруари две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАНЯ РАДКОВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
при участието на секретаря Мадлен Дукова
и с участието на прокурора Иво Игнатов
сложи на разглеждане дело № 10007 по описа за 2006 година ,
докладвано от съдията ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 107 от ГПК на второ четене:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Юлиян Атанасов Чолаков, редовно призован, не се явява и не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Министерски съвет на РБ, редовно призован, не изпраща процесуален представител.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата:

СЪДЪТ докладва постъпило писмено становище от ответника, с което заявява, че оспорва жалбата и няма да сочи други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат доказателствата. Нямам доказателствени искания.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е основателна.
Производството е повторно по реда на чл. 12 от ЗВАС във вр. с чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ. Образувано е по жалба на Чолаков срещу мълчалив отказ на Министерски съвет по негово заявление от 16.05.2005 г. за достъп до обществена информация.
От доказателствата е видно, че: Жалбоподателят със заявлението е поискал информация на въпроси, формулирани в пет точки на хартиен носител. Поставените въпроси по характера си са за обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ за дейността на задължен по чл. 3 от ЗДОИ субект - МС. Същият, или изрично определено от него - от МС лице е следвало да вземе решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и да уведоми писмено заявителя за решението съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ. В случая такова решение липсва. Обективира се наличие на мълчалив отказ, който съгласно чл. 28, ал. 2 вр. с чл. 38 и чл. 39 от ЗДОИ е недопустим с оглед изискването за решение с посочване правно и фактическо основание за отказ по този закон с дата на приемане на това решение. При които правни и фактически обстоятелства, бездействието по заявеното искане за достъп до обществена информация, определено като мълчалив отказ е при неспазена форма и съдържание, определени от закона, при неспазена процедура и в несъответствие с целите на закона - основания по чл. 12, т. 2, 3 и 5 от ЗВАС, вр. с чл. 41, ал. 2, вр. с ал. 1 от ЗДОИ за отмяна и задължаване за предоставяне достъп до исканата обществена информация по реда на ЗДОИ.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: