П Р О Т О К О Л

София, 28.09.2006 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на двадесет и осми септември две хиляди и шеста година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛА ПЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
РУМЯНА ПАПАЗОВА
при участието на секретаря Милка Ангелова
и с участието на прокурора Анна Банкова
сложи на разглеждане дело № 5011 по описа за 2006 година ,
докладвано от съдията АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.107 ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ Юлиян Атанасов Чолаков - редовно призован, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ Министерски съвет на Република България - редовно призован, не се представлява.

Постъпили са писмено становище от касационния жалбоподател и молба от Министерски съвет на Република България.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА:

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ПРОКУРОРЪТ: В частта на касационната жалба, с която е заявено оттегляне на първоинстанционната жалба срещу писмо регистрационен № 5270/02 от 28.05.05 г. на МС и с която касационният жалбоподател прави искане за обезсилване на решението на тричленния състав на ВАС, за оставяне без разглеждане на жалбата пред него, против цитираното писмо и разпорежда изпращане на делото за решаване по компетентност от СГС, в настоящето производство следва петчленният състав да отговори с определение за обезсилване на касационното решение в тази му част, и прекратяване на касационното обжалване /чл. 203 ал. 1 и чл. 209, ал. 1 от ГПК ,във връзка с чл. 11 от ЗВАС/.
Касационната жалба, с която се иска отмяна, поради неправилност на решението на тричленния състав за възприета законосъобразност на мълчаливия отказ за достъп до информация, заявена с писмо от 16.05.2005 г., е неоснователна.
Поддържаното произнасяне на съда, преди изтичане на сроковете по чл. 126, ал. 1 и ал. 2 от ГПК, т.е. накърняващо правото на страната да изложи в писмена защита допълнителни аргументи, е неправилно и необосновано, с оглед процедурния режим за постановяване на съдебния акт. Чл. 186 от ГПК е процесуална норма, оправомощаваща съдът да обяви делото за решаване, след като е даден ход на устните прения. С оглед принципа за равнопоставеност на страните за участието им в процеса, писмената защита следва да се представи до приключването на последното съдебно заседание, а не след него. Възможността за допълване на пледоарията с писмени бележки, в подкрепа на изложената при устните състезания, защита би обвързала съдебният състав със срок за предаването на писмените бележки, след като делото е обявено за решаване, но преди да е изготвен съдебния акт, само в случай, че съдът е предоставил тази възможност, определяйки изрично срок за предаване на писмената защита. В процесния случай такъв срок не е определен от тричленния състав на ВАС .

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: