РЕШЕНИЕ

2744
София, 15.03.2006

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на тринадесети март две хиляди и шеста година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ТАНЯ ВАЧЕВА
при секретар Светла Панева
и с участието
на прокурора Искрена Величкова
изслуша докладваното
от председателя АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
по адм. дело 6223/2005.


Производството е по реда на чл. 12 и сл. от Закона за Върховния административен съд (ЗВАС) във вр. с чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Образувано е по жалба на Юлиян Атанасов Чолаков от гр. Варна против писмо рег. № 5270/02 от 28.05.2005 г. на Министерския съвет на Република България (МС) и мълчалив отказ на МС по негово заявление от 16.05.2005 г. за достъп до обществена информация.
Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.
С обжалваното писмо рег. № 5270/02 от 28.05.2005 г. на МС, началникът на Отдел Приемна към МС е отговорила на две постъпили в МС писма с искания за обществена информация, подадени от жалбоподателя.
От приложения по делото заверен от Чолаков препис, неоспорен от ответната страна е видно, че с писмо датирано на 16.05.2005 г. жалбоподателят е поискал по реда на ЗДОИ да бъде информиран по няколко въпроса, формулирани в 5 точки и свързани с отговор на МС, обективиран в писмо рег. № 5270/02 от 03.05.2005 г. Не са представени доказателства за отговор на така поставените искания, изходящ от МС.
Недоволен от тези два административни акта, Чолаков ги обжалва. Счита, че писмо рег. № 5270/02 от 28.05.2005 г. не дава отговор на поставените от него искания в запитването му от 16.05.2005 г. Налице е и мълчалив отказ от страна на МС по запитването му. Моли отмяната на двата акта като издадени в противоречие със закона.
Ответната страна МС, не взема становище по жалбата на Чолаков.
Прокурорът счита жалбата за неоснователна.
За да се произнесе по жалбата, настоящият състав на Върховния административен съд (ВАС), приема за установено от фактическа страна следното:
Според неоспорените твърдения на жалбоподателя, той е изпратил писмо до партия НДСВ от 22.02.2005 г. (неприложено по делото) съдържащо негови предложения за поемане на конкретен предизборен ангажимент. Получил е отговор от МС на РБ, рег. № 5270/02 от 03.05.2005 г. В този отговор липсват данни, че съществува практика на МС да обработва предизборната или друга кореспонденция на управляващата партия.
Със заявление от 16.05.2005 г. Чолаков е поискал от МС обществена информация по следните въпроси: 1/ От кога датира практиката на МС да обработва предизборната или друга кореспонденция на управляващата партия, аналогично на отговора, регистриран с № 5270/02 от 03.05.2005 г.? 2/ На какво основание е практиката по т. 1? 3/ Колко писма до централата в София или до офиси на НДСВ в страната, или депозирани в тях молби на граждани, са препратени за обработка и получени в МС? 4/ На колко от писмата и молбите по т. 3 МС е изготвил и изпратил отговор? и 5/ Какви са числата по т. 3 и т. 4 само за 2005 година?.
С писмо рег. № 5270/02 от 28.05.2005 г. Чолаков е бил уведомен за получаването на заявлението в МС в писмото му е разяснена организацията на работа в Отдел Приемна на МС и в частност какво точно е извършено във връзка с изпратените от него материали в МС.
При така установеното от фактическа страна, ВАС счита, че жалбата на Чолаков частично е недопустима, а в останалата си част е неоснователна.
В частта с която Чолаков обжалва писмо рег. № 5270/02 от 28.05.2005 г. на МС жалбата е процесуално недопустима. Очевидно е, че това писмо се обжалва във връзка с направеното от него заявление за достъп до обществена информация. Писмото обаче е подписано от началника на Отдел Приемна към МС, който не може с отговора си да ангажира мнението на МС. Това длъжностно лице е част от администрацията на МС, но то не може да представлява МС като колективен орган. По изложената причина липсва както заявление, адресирано до МС за достъп до обществена информация, така и акт на МС, законосъобразността на който да бъде проверена по силата на чл. 5 от ЗВАС от ВАС. Ако въобще е налице административен акт, проверката на неговата законосъобразност следва да се извърши по силата на чл. 36, ал. 1, алт. 2 от Закона за административното производство от Софийския градски съд (СГС). ВАС не притежава компетентност да се произнесе по жалбата на Чолаков в тази и част, поради което и на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗВАС производството по жалбата в тази част следва да се прекрати и делото се изпрати по компетентност на СГС.
В частта относно мълчаливия отказ на МС жалбата се явява неоснователна. Исканата информация със заявлението от 16.05.2005 г. се базира на данни, съдържащи се според Чолаков в отговора на МС с писмо рег. № 5270/02 от 03.05.2005 г. Както се каза по-горе обаче, в писмото на МС от 03.05.2005 г. липсват твърдения, че съществува практика на МС да обработва предизборната или друга кореспонденция на управляващата партия. По изложената обективна причина, тъй като твърдения за съществуването на такава практика липсват, не може да се предостави и така исканата информация. Отказът се явява основателен и законосъобразен, а жалбата в тази и част - неоснователна. Като такава тя следва да се отхвърли.
По изложените съображения и на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 и чл. 28 от ЗВАС във вр. с чл. 42, ал. 1 от ЗАП, Върховният административен съд, пето отделение

РЕШИ:


ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Юлиян Атанасов Чолаков от гр. Варна против писмо рег. № 5270/02 от 28.05.2005 г. на Министерския съвет на Република България, прекратява производството по делото в тази му част и изпраща същото по компетентност на Софийския градски съд.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Юлиян Атанасов Чолаков от гр. Варна против мълчалив отказ на Министерския съвет на Република България по негово заявление от 16.05.2005 г. за достъп до обществена информация.
Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните в частта му с която се прекратява частично производството по делото и с касационна жалба в 14-дневен срок от същия момент в останалата му част.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Андрей Икономов
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Жанета Петрова
/п/ Таня Вачева
А.И.