П Р О Т О К О Л

София, 13.03.2006 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на тринадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ТАНЯ ВАЧЕВА
при участието на секретаря Светла Панева
и с участието на прокурора Искрена Величкова
сложи на разглеждане дело № 6223 по описа за 2005 година ,
докладвано от председателя АНДРЕЙ ИКОНОМОВ


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 107 от ГПК на второ четене:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Юлиян Атанасов Чолаков, редовно призован, не се явява и не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Министерски съвет на РБ, редовно призован, не изпраща процесуален представител.


ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, пето отделение, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА:


ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, пето отделение, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата като недопустима следва да се остави без разглеждане. Същата не конкретизира ясно и точно предмета на контрол, като от нея може да се извлече от една страна обжалване на писмо на орган, който не е в кръга на посочените в чл. 5 от ЗВАС, а от друга страна се навежда мълчалив отказ на министър по заявени няколко искания, които обаче не отговарят на дефиницията предвидена в ЗДОИ. Предвид това, намирам, че поради липса на годен за обжалване акт същата следва да се остави без разглеждане.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, пето отделение, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: