П Р О Т О К О Л

София, 18.05.2009 година

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
ИВАН РАДЕНКОВ
при участието на секретаря Пенка Котанидис
и с участието на прокурора Лилия Маринова
сложи на разглеждане дело № 4104 по описа за 2009 година ,
докладвано от председателя ДИАНА ДОБРЕВА

На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, редовно призован, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Висш съдебен съвет, редовно призован, представлява се от юрк. Илиева.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА СЕ ЯВЯВА ПРОКУРОР МАРИНОВА.

ЮРК.ИЛИЕВА: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата:

ЮРК.ИЛИЕВА: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства, нямам доказателствени искания.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ЮРК.ИЛИЕВА: Моля да отхвърлите жалбата без уважение. Считам, че първото оспорване, анализирано в жалбата на основание чл. 146, ал. 1 от АПК е неоснователно, тъй като не може да се говори за липса на компетентност, аргумент за това е чл. 342 ЗСВ. ВСС в рамките на своята компетентност дадена му по закон е приела атакуваната разпореда. В противоречие с чл. 12 от ЗНА също не може да се говори, защото в чл. 73, ал. 4 от Правилника за администрацията на Върховния административен съд е описан реда за образуване на делата, което е част от организацията на работа на администрацията на органите на съдебната власт, визирам чл. 342 ЗСВ. Второто оспорване, в противоречие с материалноправните разпоредби, считам, че липсва нарушение, защото и по чл. 157 от АПК и чл. 73, ал. 4 от Правилника се определят лицата, които образуват делото. Чл. 122, ал. 1 от ЗСВ визира правомощията на председателя на ВАС, едно от които е осъществяване организационно ръководство на дейността на ВАС и го представлява. В този смисъл моля да отхвърлите жалбата, съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 4 ПАВАС.
ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е неоснователна. Атакуваният текст на чл.73, ал. 4 се съдържа в приетия на основание чл. 342 ЗСВ Правилник за администрацията на Върховния административен съд, обн. ДВ бр.9/29.01.08г. Цитираният Правилник за администрацията на Върховния административен съд представлява подзаконов нормативен акт и атакуването му е по реда на глава Х, раздел ІІ от АПК, от чл.179 – чл.184 АПК.
Производството пред ВАС е образувано по жалба на физическото лице Юлиян Чолаков и от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, представлявано от Председателя на УС – Юлиян Чолаков.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Оспореният текст на чл. 73, ал. 4 от Правилника не противоречи на правни норми от по-висок ранг, а именно законовите такива. Правомощията на Председателя на ВАС са уредени подробно в чл.122 ЗСВ, като в ал. 1 е предвидено, че осъществява организационно ръководство на дейността на ВАС, а в ал. 3 изрично е уредено, че разпорежданията на Председателя във връзка с организацията на работата, са задължителни.Организацията на работа включва правомощието по образуване на делата. Аналогично на изложеното, в чл.157 от АПК е предвидено правомощие на Председателя на съда, негов заместник или председател на отделение да образуват административно дело, което означава, че делото се образува, ако е подведомствено на ВАС, т.е. предметът на делото да е от компетентността на ВАС, съгласно чл.1 АПК, уреждащ предметът на АПК. Ако липсват процесуалните предпоставки за образуване на делото, както законосъобразно предвижда текста на чл.73, ал. 4 от Правилника, производство пред Върховния административен съд не се образува. След образуване на делото, съгласно разпоредбата на чл.157 АПК, включваща и проверка за подведомственост и компетентност на ВАС, делото се предава на съдия-докладчик, който вече с оглед разпоредбата на чл.158 АПК, извършва проверка за допустимостта на конкретното искане и относно редовността му.
По особеното искане в жалбата – без уважение. С отмяната на дял ІV, глава ХVІ от АПК, с обн. ДВ бр.64/07г., отпадна законовата възможност по чл.261, ал. 2 АПК искания за произнасяне с тълкувателни постановления да правят и страните по делото. За съда не съществува законово задължение да сигнализира Председателя на ВАС да осъществи правомощието си по чл.122, ал.1, т. 6 ЗСВ, а именно – да направи искане до общото събрание на колегиите на ВАС за приемане на тълкувателно решение по приложението на чл.181, ал.1 АПК досежно практиката на ВАС да задължава жалбоподателите при оспорване на подзаконови нормативни актове да заплащат таксата за обявата в ДВ.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: