Върховен административен съд
Втора колегия
Седмо отделение
Адм. д. № 4104/ 2009г.
09.04.2009г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание чл.188, във вр. с чл. 181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията и от Юлиян Атанасов Чолаков на чл.73, ал. 4 от Правилника за администрацията на Върховния административен съд, по което е образувано адм.д. №4104/2009г. по описа на Върховния административен съд.
СЕКРЕТАР: