РЕШЕНИЕ

8918
София, 19.06.2013

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на пети юни две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при секретар Николина Аврамова
и с участието
на прокурора Първолета Никова
изслуша докладваното
от съдиятаИЛИАНА СЛАВОВСКА
по адм. дело 11542/2012. Document Link Icon

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1985 от 23.07.2012г., постановено по адм. дело № 2003/2012 г. по описа на Административен съд Варна.
Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Андрей Икономов
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Диана Добрева
/п/ Илиана Славовска
И.С.