П Р О Т О К О Л

София, 05.06.2013 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на пети юни две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при участието на секретаря Николина Аврамова
и с участието на прокурора Първолета Никова
сложи на разглеждане дело № 11542 по описа за 2012 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ИЛИАНА СЛАВОВСКА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:

ПОДАТЕЛЯТ НА ПРОТЕСТА: Окръжна прокуратура - Варна, редовно призована, не изпраща процесуален представител.
ОТВЕТНИКЪТ: "Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията" - Варна, редовно призовано, не изпраща процесуален представител.
ЗА ВЪРХОВНАТА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА СЕ ЯВЯВА ПРОКУРОР ПЪРВОЛЕТА НИКОВА.

СЪДЪТ докладва постъпила на 04.06.2013 г. от процесуалния представител на ответника - адв. Маринов, писмена молба-защита, с която моли да се даде ход на делото и се остави без уважение касационният протест. Към молбата прилага договор за правна помощ.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационния протест:

ПРОКУРОРЪТ: Не поддържам протеста.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ПРОКУРОРЪТ: Касационният протест по същество е неоснователен. Решението на Административния съд - Варна, е правилно, законосъобразно и обосновано. Съдът е обосновал извода си, че процесното решение по ЗДОИ е издадено при грубо нарушение на принципа на "самостоятелност и безпристрастност", формулиран в чл. 10 от АПК. В ал. 2 на посочената разпоредба ясно и категорично е посочено, че "не може да участва в производството длъжностно лице, което е заинтересовано от изхода му или има с някои от заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговото безпристрастие", какъвто се явява прокурорът Станислав Андонов. Следва да се има предвид, че заявлението за достъп до обществена информация изцяло касае информация, свързана с личността на прокурор Станислав Андонов.
Независимо от обстоятелството дали исканата информация е обществена по смисъла на закона се поражда основателно съмнение относно безпристрастността на решаващия орган. Законосъобразен е изводът на съда, че е недопустимо именно прокурор Станислав Андонов да се произнася по това заявление, с което се иска информация относно неговата личност и професионалната му компетентност. След като се е запознал с искането, формулирано в заявлението за достъп до обществена информация прокурорът е бил длъжен да се отведе от разглеждане на преписката на основание чл. 33, ал. 1 от АПК.
При разглеждане на делото не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, а и предвид, че не са налице други касационни основания, то следва да се приложи разпоредбата на чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: