П Р О Т О К О Л

София, 14.01.2013 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на четиринадесети януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ ПУНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА ХРИСТОВА
СВЕТЛАНА БОРИСОВА
при участието на секретаря Десислава Александрова
и с участието на прокурора Емилия Маскръчка
сложи на разглеждане дело № 1162 по описа за 2012 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ГАЛИНА ХРИСТОВА

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:
Жалбоподателите:
Иван Тодорв Груйкин, редовно призован, се представлява от адв. Бозаджиев.
Юлиян Атанасов Чолаков, редовно призован, не се явява и не се представлява.
Ответната страна Министерски съвет на РБългария, редовно призован, се представлява от юрк. Демирев.
Заинтересованата страна Министерство на вътрешните работи, редовно призовано, се представлява от адв. Димитрова, с пълномощно от днес, ведно с оттегляне на пълномощно рег. № І-523, екз. 1 от 10.01.2013 г. на МВР на всички пълномощия на адвокат Антонина Минчева Душева.
За Върховна административна прокуратура се явява прокурор Емилия Маскръчка.

адв. Бозаджиев: Да се даде ход на делото.
юрк. Демирев: Да се даде ход на делото.
адв. Димитрова: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА жалба от Иван Тодоров Груйкин и Юлиян Атанасов Чолаков против постановление № 53/1998 г. на Министерски съвет на РБългария, с приложена административната преписка, под опис.
Постъпило е писмо на 08.05.2012 г. от Министерски съвет на РБ.
Постъпила е молба на 08.06.2012 г. от адв. Душева, като пълномощник на министерство на вътрешните работи, с приложени писмени доказателства, под опис.
Постъпило е становище на 02.07.2012 г. от адв. Иванов, като пълномощник на Иван Тодоров Груйкин.
Постъпила е по факс молба-защита на 11.01.2013 г. от адв. Маринов, като пълномощник на Юлиян Атанасов Чолаков и на СОПА, с приложено пълномощно.

адв. Бозаджиев: Няма да представям доказателства.
юрк. Демирев: Представям постановление № 67/29.03.2012 г. на МС на РБ, от което е видно, че са изменени обжалваните разпоредби, поради което е отпаднал и правния интерес от обжалване. Правя възражение за прекратяване на настоящото производство.
адв. Димитрова: Поддържаме молбата представена от нас на 08.06.2012 г., която е в същия смисъл и, с която сме представили всички доказателства по приемане на новото постановление и неговото изменение на тарифата и на разпоредбите. Считаме, че липсва правен интерес от оспорване в тази хипотеза обоснована с липсата на предмет. Освен всичко, считам, че би се нарушил и институционния контрол от гледна точка на това, че при следващото разглеждане пред петчленен състав вече няма възможност за връщане на делото, с оглед на това считам, че това може да бъде предмет на нова жалба, но не и за разглеждане в настоящото производство.
адв. Бозаджиев: Считам, че жалбата е допустима. Що се касае до приетото постановление, с което са изменени част от текстовете, които касаят конкретните размери, считам, че тук става въпрос за допуснати процесуални нарушения изобщо при приемането първо и второ имаме едно основно възражение относно законосъобразността - нарушение на материалния закон. От това постановление не могат да се съберат доказателства, че е направена обосновка, относно даже и новите размери.
Прокурорът: По представените доказателства към молбата от процесуалния представител на МВР, същите не следва да се приемат, поради неотносимостта им към предмета на настоящото производство, който касае оспорване на конкретно визирани текстове от ПМС №25/26.02.2010 г., с което са одобрени измененията и допълненията на разпоредбите на: чл. 32, т. 1, т. 2 и т. 3, чл. 35, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5, т. 7 – т. 11 включително и чл. 39, т. 1 и т. 2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.
Новопредставените доказателства са относими към приемането на друг нормативен административен акт /НАА/, а именно ПМС №67/29.03.2012г. за изменение и допълнение на посочената тарифа, който евентуално може да бъде оспорен в друго производство. Що се касае до приложената методика за определяне размера на събираните такси, то тя е утвърдена от министъра на вътрешните работи на 01.03.2012 г., от което следва, че същата е ирелевантна за настоящия спор, т.к. несъмнено не е прилагана при приемане на оспорените с жалбата завишени размери на таксите за издаване на български лични документи – карти, паспорти и заместващите ги такива, както и свидетелства за управление на МПС. Искането за прекратяване на производството по делото, поради липсата на предмет, с оглед новоприетите изменения на тарифата, както и отсъствието в тази връзка на правен интерес за жалбоподателите е неоснователно и следва да се остави без уважение. В случая не са отпаднали процесуалните предпоставки, обуславящи допустимост на оспорването, съобразно чл. 186, ал. 1 от АПК, още повече, че с новия ПНА от 2012 г. оспорените текстове не са отменени, поради което тяхната валидност и законосъобразност следва да бъдат обсъдени от съда, предвид заплатените от оспорващите завишени размери на таксите.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че следва да се приемат представените до момента писмени доказателства от страните. По въпроса за допустимостта на жалбата, съдът ще се произнесе със съдебния акт. Счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до момента писмени доказателства от страните.
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
адв. Бозаджиев: Поддържам изцяло жалбата така както е депозирана. Поддържам и аргументите изложени в предходните производства, включително и в жалбата до петчленен състав на ВАС. Считам, че обжалвания административен акт е незаконосъобразен. Допуснати са процесуални нарушения при неговото приемане. Допуснато е нарушение на материалния закон, което подробно съм обосновал в жалбата.
юрк. Демирев: Поддържам искането за прекратяване на производството по делото. Моля да имате предвид, че вече има утвърдена трайна практика на ВАС по дела № 926/2012 г. и № 9999/2012 г. по същата тарифа и за абсолютно същия казус, като представям за сведение на съда и копие от определение № 11596/21.09.2012 г. по а. д. № 9999/2012 г. на ВАС, трето отделение. Алтернативно, твърдя, че жалбата е неоснователна. Във връзка и с липсата на предмет, няма как една разпоредба, която вече не е й действаща да бъде отменена. Има производство по чл. 203 и сл. от АПК, което гласи оттеглен или отменен административен акт, съответно може да се иска претърпени вреди и там съответно съда се произнася дали е по законосъобразността. В това производство няма как съда да отмени една разпоредба, която вече не е действаща.
адв. Димитрова: Твърдим, че жалбите са недопустими към настоящия момент, с оглед на което следва да се прекрати производството по делото. По същество, ако приемете, че не следва да се прекрати, следва да оставите жалбата без уважение. Считаме, че обжалваните разпоредби към настоящия момент и с оглед на представените доказателства за спазена процедура, включително и методика, същите са приети и са законосъобразно приети по законова делегация от компетентен орган и в съответствие с актовете от по-горна степен, поради което считам, че жалбите са изцяло неоснователни. Представям списък на разноските с приложения, под опис.
Прокурорът: Жалбата е основателна.
Макар и оспорените разпоредби на тарифата да са приети от компетентен орган – Министерски съвет, чиято делегация е в съответствие с чл. 114 от КРБ, при което е спазена и изискуемата форма, допуснато е съществено нарушение на процедурата, както и такова на материалния закон.
Видно от приетите доказателства по административната преписка, мотивите на проекта за изменените текстове на тарифата, съдържащи се в доклада на министъра на вътрешните работи не отговаря по съдържание на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА.
Освен това, не са спазени императивните разпоредби на чл. 77 от АПК вр. чл. 26 и сл. от ЗНА, което обуславя извод за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. В настоящото производство не са представените доказателства за публикуване на проекта, заедно с мотивите към него, на интернет страницата на Министерски съвет и да се предостави поне 14-дневен срок за даване на предложения и становища от българските граждани по повод новите по-високи такси при подновяване на личните им документи. По този начин заинтересуваните лица са били лишени от възможността да вземат отношение по въпроси, пряко засягащи интереса им. Неспазването на това императивно изискване на чл. 26, ал. 2 от ЗНА е свързано и с пренебрегване на визираните в ал. 1 от с.т. принципи за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност на подзаконов нормативен акт /ПНА/. Поради това, допуснатото съществено нарушение на процедурата се явява самостоятелно основание за отмяна на атакуваните с жалбата текстове на тарифата.
На следващо място, налице е и нарушение на материалния закон. Нововъведените такси противоречат на нормата на чл. 2, ал. 2, т. 3 от ЗДТ, според която „простите такси се определят въз основа на необходимите материално-технически разходи по предоставяне на административната услуга“. В доклада на министъра на вътрешните работи е посочено, че предложените единични цени за издаване на български лични документи се базират на извършен анализ и разработена методика за изчисляването им на базата на анализа необходимите материално-технически и други разходи. Доказателствата за тази обосновка не са представени и по време на съдебното производство. Поради това следва да се приеме, че административният орган не е установил и доказал фактическите обстоятелства, на които основава предложените изменения на тарифата в оспорената част. В тази насока е и становището на министерството на финансите при проведената съгласувателна процедура, предвид липсата на подробни разчети и обосновка за предлаганите увеличени размери.
По изложените съображения считам жалбата за основателна.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 9.36 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: