ОПРЕДЕЛЕНИЕ

4564
София, 06.04.2009

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в закрито заседание на първи април две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕНА ЗЛАТИНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАНЯ ВАЧЕВА
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
по адм. дело 4105/2009.


Производството по делото е по чл. 185 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс. Образувано е по жалба, подадена от Юлиян Атанасов Чолаков от гр. Варна срещу чл. 73 ал. 4 от Правилиника за администрацията на Върховния административен съд, обн. ДВ бр. 9 от 29.01.2008 г., приет от ВСС, съгласувано с министъра на правосъдието, на основание чл. 342 ал. 1 от ЗСВ.
Жалбоподателят заявява, че оспорва посочената разпоредба в частта, определяща председателят на съда, заместниците на председателя, ръководещи колегиите или оправомощени от тях председатели на отделения да проверяват процесуалните предпоставки за образуване на делото и да го насрочват в открито съдебно заседание или го разпределят за разглеждане в закрито съдебно заседание. Излага доводи, че разпоредбата е приета при липса на компетентност в противречие с чл. 12 от ЗНА и материалноправните разпоредби на чл. 157 от АПК
Установява се, че по жалба със същия текст, подадена от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, гр. Варна, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков, срещу същата разпоредба на чл. 73 ал. 4 от Правилника за администрацията на Върховния административен съд, обн. ДВ бр. 9 от 29.01.2008 г., е образувано адм.д.№ 4104/2009 г., на ВАС, Седмо отделение.
Налице са предпоставките по чл. 213 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК за служебно съединяване на делата за общо разглеждане в едно съдебно производство, по жалбите подадени от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, гр. Варна, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков и лично от Юлиан Атанасов Чолаков срещу разпоредбата на чл. 73 ал. 4 от Правилиника за администрацията на Върховния административен съд- делата са с един и същ предмет и имат връзка помежду си.
С уточняваща молба по настоящото дело, жалбоподателят е заявил, че се присъединява към оспорването по жалба вх.№ 78/05.01.2009 г., по която е образувано адм.д. № 4104/2009 г., но настоящото дело е образувано по самостоятелно подадена жалба, поради което жалбите следва да се съединят. Молба за присъединяване към оспорването по чл. 189 ал. 2 от АПК се подава по съответното дело.
Воден от изложеното и на основание чл. 213 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, Върховният административен съд, Седмо отделение
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 4105/2009 г. по описа на Върховния административен съд, Седмо отделение.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 4105/2009 г. към адм.д. № 4104/2009 г. за съвместно разглеждане на жалбите на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, гр. Варна, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков и лично на Юлиан Атанасов Чолаков срещу разпоредбата на чл. 73 ал. 4 от Правилиника за администрацията на Върховния административен съд.
Да се впише като жалбоподател в списъка на страните по адм.д.№ 4104/2009 г. Юлиан Атанасов Чолаков от гр. Варна
Определението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Елена Златинова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Таня Вачева
/п/ Павлина Найденова
П.Н.