ОПРЕДЕЛЕНИЕ

3620
София, 03/18/2009

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЕНКА ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
ТАНЯ КУЦАРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя ПЕНКА ИВАНОВА
по адм. дело 14843/2008.


Съдебното производство по чл. 229, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е образувано по частна жалба на Мария Атанасова Христова и Юлиян Атанасов Чолаков от гр. Варна, представляващ Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията със седалище гр. Варна, подадена срещу разпореждане № 4123 от 29.09.2008 г., постановено по адм. дело № 2557 от 2008 г. по описа на Варненския административен съд.
В частната жалба се поддържа, че разпореждането следва да се отмени като неправилно по изложени съображения, че за жалбоподателите е налице правен интерес да предявят иска с правно основание чл. 250, ал. 1 АПК срещу община Врана.
Върховният административен съд - трето отделение, в настоящия съдебен състав, като прецени допустимостта и основателността на частната жалба, намира, че е подадена от надлежна стана, за която обжалваното определение е неблагоприятно, и в срока по чл. 230 АПК, поради което е допустима, а разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:
С обжалваното разпореждане административният съд е отхвърлил искането на Мария Ат. Христова от гр. Варна и на сдружението, представлявано от Юлиян Чолаков, за издаване на разпореждане, с което да се нареди на община Варна да прекрати разпространяването на образец на заявление за достъп до обществена информация с адресат главният секретар на община Варна.
Обжалваното разпореждане е правилно и съдът не е допуснал нарушение на приложимия закон или съществено нарушение на процесуални правила при постановяването му.
От доказателствата по делото е установено, че съдебното производство по чл. 250, ал. 1 АПК е образувано по направено искане "относно неоснователно издаване и разпространяване от длъжностни лица в община Варна на подвеждащ грешен образец на заявление за достъп до обществена информация", като е приложен и заверен препис от бланка за заявление за осъществяване на право на достъп до обществена информация по реда на чл. 4 ЗДОИ. Преценявайки допустимостта и основателността на искането с оглед съдържанието на защитата по реда на чл. 250, ал. 1 АПК - срещу всякакви фактически действия, които не са административни актове, съдът законосъобразно е приел, че образецът от заявление за достъп до обществена информация не нарушава ефективно или не застрашава права нито на сдружението, нито на други частноправни субекти.
Правният извод на съда е обоснован и законосъобразен и оспореното разпореждане следва да се остави в сила.
Представеният образец от заявление по чл. 4 ЗДОИ не следва да се преценява като "фактическо действие на администрацията на община Варна", с което действие непосредствено се нарушават или застрашават права на гражданите и на юридическите лица, както законосъобразно е приел съдът.
Водим от горното, Върховният административен съд - ІІІ отделение,

О П Р Е Д Е Л И:


ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 4123 от 29.09.2008 г., постановено по адм. дело № 2557 от 2008 г. по описа на Административния съд - Варна.
Определението не подлежи на обжалване.


Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Пенка Иванова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Кремена Хараланова
/п/ Таня Куцарова
П.И.