П Р О Т О К О Л

София, 13.10.2011 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на тринадесети октомври две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
ТАТЯНА ХИНОВА
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
при участието на секретаря Григоринка Любенова
и с участието на прокурора Михаил Кожарев
сложи на разглеждане дело № 7935 по описа за 2011 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ДОБРИНКА АНДРЕЕВА

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:

ЧАСТНИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, гр.Варна, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Министерски съвет на Република България, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Политическа партия "Зелените, гр. София, редовно призована, не се представлява.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.


ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ЧАСТНАТА ЖАЛБА на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, гр.Варна:

ДОКЛАДВА постъпила молба-защита от адвокат Марин Маринов.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ПРОКУРОРЪТ: След като е прието от седемчленен състав на ВАС, че частната жалба е подадена в срок, то по същество считам, че е неоснователна.
Липсва правен интерес от страна на частния жалбоподател да оспорва разпоредбите на посоченото ПМС. Неговата правна сфера не се засяга от разпоредбите на това ПМС. Съгласно тълкувателно решение № 2/10 на ВАС юридическите лица с нестопанска цел могат да оспорват подзаконови нормативни актове само при наличие на правен интерес, обоснован от предмета на дейност и целите, за които са създадени. При анализа на представените доказателства не се установява наличие на правен интерес от страна на дружеството.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: