Предишно Р/О: Предишно Р/О, 15453 / 15.12.2010 г.

РЕШЕНИЕ

12104
София, 29.09.2011

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РУМЯНА МОНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА МАТЕЙСКА
ДИАНА ГЪРБАТОВА
МАРИО ДИМИТРОВ
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
при секретар Светла Панева
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ГАЛИНА МАТЕЙСКА
по адм. дело 7917/2011. Document Link Icon

РЕШИ:

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Румяна Монова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Галина Матейска
/п/ Диана Гърбатова
/п/ Марио Димитров
/п/ Добринка Андреева
Г.М.