П Р О Т О К О Л

София, 15.09.2011 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РУМЯНА МОНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА МАТЕЙСКА
ДИАНА ГЪРБАТОВА
МАРИО ДИМИТРОВ
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
при участието на секретаря Светла Панева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 7917 по описа за 2011 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ГАЛИНА МАТЕЙСКА

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:
МОЛИТЕЛИТЕ:
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - редовно призован, представлява се от адвокат Маринов, с пълномощно по делото.
Политическа партия "Зелените" - редовно призована, представлява се от адвокат Маринов, с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИЦИТЕ:
Областен управител на област Варна - редовно призован, не изпраща процесуален представител.
"Холдинг Варна" АД - редовно призован, представлява се от адвокат Жечев, надлежно упълномощен.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Калина Тодорова Павлова - редовно призована, не се явява и не се представлява.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА МОЛБАТА ЗА ОТМЯНА:
ДОКЛАДВА постъпила по факса молба-становище от процесуалния представител на Областния управител на област Варна.

АДВОКАТ Маринов: Поддържам молбата за отмяна. Основанието, на което искаме отмяна е чл. 239, т. 1 от АПК. След постановяване на определението от тричленен състав на ВАС, има ново доказателство, което разкрива нови обстоятелства, които са във връзка с разглеждане на делото. В тази връзка представям и моля да приемете скица на процесната Алея 1, придружена с техническа експертиза от инж. Стоян Николов Костов. На скицата ясно е показано с линия в син цвят докъде е била границата на морския бряг и е видно, че имотите предмет на атакуваната заповед са попадали в крайбрежната плажна ивица, която е изключителна държавна собственост и не може да бъде предмет на разпоредителна сделка, поради се прави извода, че атакуваната заповед е индивидуален административен акт.
Няма да представям други доказателства.
АДВОКАТ Жечев: Оспорвам молбата за отмяна. Моля днес представените доказателства да не бъдат приемани, защото не кореспондират с молбата за отмяна. Молбата е бланкетна и в нея не са посочени основанията за отмяна, поради което не може да се направи извод това доказателство в каква връзка се представя. Техническата експертиза е частен документ, който няма обвързваща сила и е неотносима към спора. Няма да соча други доказателства.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от пълномощника на молителите в днешното съдебно заседание доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

АДВОКАТ Маринов: Моля да уважите молбата за отмяна по съображенията, изложени в нея. Същата е предявена по чл. 239, т. 1 от АПК. След произнасяне на определението се откриха нови обстоятелства, които не бяха известни на доверителите ми по време на решаване на делото. Същите обстоятелства са - техническа експертиза, от която се установява, че имотите предмет на атакуваната заповед винаги са включвали в по-голямата си част от морския плаж на Варна, който е изключителна държавна собственост и по силата на което, той не може да бъде отчуждаван. От скицата към експертизата и от самата експертиза е видно, че бреговата линия към 1979 г. още е включвала всички тези имоти, които сега са продадени, а те всъщност са отвоювана от морето територия - крайбрежна плажна ивица по смисъла на Закона за Черноморското крайбрежие и на Конституцията на РБ. В този смисъл следва да се приеме, че атакуваната заповед е индивидуален административен акт, тъй като не може да бъде разпоредително действие на собственик на имота, защото той няма такова правомощие по силата на Конституцията. В тази насока има съдебна практика, включително на ВАС по шест дела (поне толкова са ни известни). С решение на Окръжен съд - Добрич, по аналогични казуси е прието, че тези заповеди са индивидуални административни актове и те са обявени за нищожни. Едното от всички тези решения са влезли в сила, като едното е било обжалвано пред ВАС и е потвърдено. От това, че имотът е изключителна държавна собственост, за който абсолютно неправомерно е издаден акт за частна държавна собственост от некомпетентен орган - зам. областния управител, вместо от Министерски съвет, този имот принадлежи на всички граждани на Република България, те имат съответното право да го ползват и това означава, че е налице правен интерес по отношение на всички, защото всички са засегнати пряко и непосредствено от разпоредителната сделка предмет на заповедта за продажба, която се атакува - 122 дка крайбрежна плажна ивица.
По направеното възражение за характера на документа - всъщност документа, ако техническата експертиза е частен документ, то скицата не е частен документ, защото тя представлява заснемане от официални документи на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Освен това, тъй като с решение по искане на "Холдинг Варна", влязло в сила, ВАС, петчленен състав отмени невлязло в сила определение на ВАС, тричленен състав, считам, че ако настоящото искане за отмяна бъде отхвърлено, тогава ще бъде налице основание за отмяна по чл. 239, т. 4 от АПК на неправилното от двете определения, поради наличието на влезли в сила два съдебни акта между същите страни и на същото основание, които си противоречат.Моля да отмените влязлото в сила определение на тричленен състав на ВАС и върнете делото за ново разглеждане от АС - Варна. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.
АДВОКАТ Жечев: Моля да отхвърлите молбата за отмяна като неоснователна. Подробни съображения съм изложил в писмена защита, която представям.
По повод днес представените доказателства - комбинираната скица не представлява новооткрито обстоятелства или доказателства за да послужи като основание за отмяна по смисъла на АПК.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: