П Р О Т О К О Л

София, 15.09.2011 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РУМЯНА МОНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
ТАТЯНА ХИНОВА
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
при участието на секретаря Светла Панева
и с участието на прокурора Михаил Кожарев
сложи на разглеждане дело № 7011 по описа за 2011 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:
ЧАСТНИТЕ ЖАЛБОПОДАТЕЛИ:
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - редовно призовано, представлява се от адвокат Маринов, надлежно упълномощен.
Юлиян Атанасов Чолаков - редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат Маринов, надлежно упълномощен.
ОТВЕТНИКЪТ Министъра на финансите - редовно призован, представлява се от юрисконсулт Гиздова, надлежно упълномощена.
ЗА ВАП се явява прокурор Кожарев.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, констатира, че срещу същото определение № 5095/11.04.2011 г., постановено по адм. дело № 2863/2011 г., по описа на ВАС, е подадена частна жалба и от Маринела Иванова Петрова-Ашикова, която частна жалба следва да бъде разгледана съвместно с частната жалба на Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията и на Юлиян Атанасов Чолаков, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за разглеждане частна жалба с вх. № 14711/12.09.2011 г. на Маринела Иванова Петрова-Ашикова срещу определение № 5095/11.04.2011 г., постановено по адм. дело № 2863/2011 г., по описа на ВАС, Първо отделение.
КОНСТИТУИРА като частен жалбоподател Маринела Иванова Петрова-Ашикова.
ВРЪЧВА препис от частната жалба на Маринела Петрова на ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ Гиздова: Запозната съм с частната жалба, тъй като тя е идентична с другата частна жалба. Не възразявам да се даде ход на делото.
МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Нямам възражения по отношение на призоваването. Моля делото да се гледа днес.
АДВОКАТ Маринов: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ДВЕТЕ ЧАСТНИ ЖАЛБИ:

АДВОКАТ Маринов: Поддържам частната жалба. Няма да представям други доказателства.
МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Поддържам частната жалба. Няма да соча нови доказателства.
ЮРИСКОНСУЛТ Гиздова: Оспорвам двете частната жалба срещу определение № 5095/11.04.2011 г. на ВАС, Първо отделение. Няма да соча други доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

АДВОКАТ Маринов: Моля да уважите частната жалба на доверителите ми, като им присъдите разноските на посочените в частната жалба основания.
Правното действие на министъра на финансите, което е елемент от състава по издаване на наредбата, която той е задължен да издаде по Закона за държавните такси е неговото волеизявление чрез подпис и печат. Всичко останало са фактически действия, за които е безспорно, че той не е извършил. Затова считам, че неправилно тричленния състав прие, че става дума за атакуване на правни, а не на фактически бездействия, поради което моля да уважите частната жалба.
МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Считам, че министъра на финансите, в ситуация на чл. 2 от Закона за държавни такси е бил при условията на обвързана компетентност, а не на оперативна самостоятелност. Той е бил длъжен да предприеме нужните действия, в това число фактически действия по организация и най-накрая финализиращия елемент от правния акт за да бъде издадена наредбата - чл. 5 касаеща държавните такси. В тази връзка, ако приемем стеснително тълкуване на чл. 257 от АПК считам, че ще минираме правния мир, защото ще оставим без правен контрол на най-високо ниво - отказа от извършване на задължителни фактически действия от министъра на финансите. Моля да уважите частната жалба.
ЮРИСКОНСУЛТ Гиздова: Моля да отхвърлите частните жалби като неоснователни. Считам, че определението е правилно и законосъобразно. Правилно съдът е приел, че издаването на подзаконов нормативен акт от администрацията е проява на правотворческа дейност, за която са установени специфични правила и не е приложима в случая разпоредбата на чл. 257, ал. 1 от АПК. Моля само за сведение да добавя, че първоинстанционната жалба по същество е без предмет и правен интерес, защото към момента искането, т.е. желанието да се издава подзаконов административен акт от министъра на финансите, в който той да установи кои плащания са в брой и кои не, вече е заменено с акт на Народното събрание - Закон за ограничаване на плащанията в брой, който третира материята и решава в значителна степен проблемите, които имаше във връзка с плащанията в брой и използването на таксови марки. По отношение на таксовите марки - те не са задължение, а право и възможност да бъдат ползвани от администрацията, административните органи и съдебната власт, което се прави засега по наши сведения от външно министерство и за това, че министърът не е издал специален подзаконов нормативен акт, как те да бъдат унищожавани, както виждате не пречи на тяхната употреба. Претендирам юрисконсултско възнаграждение.
ПРОКУРОРЪТ: Подадената в срок частна жалба е неоснователна. Издаването на подзаконов нормативен акт е правна, а не фактическа дейност. В жалбата си до ВАС,частният жалбоподател е посочил, че предмет на същата е бездействието на министъра на министъра на финансите по издаването на подзаконов нормативен акт по прилагане на законова норма. Предмет на защита по чл. 257, ал. 1 АПК са само фактически бездействия, произтичащи от нормативен акт. Изложените в жалбата доводи за действията, съпътстващи според частния жалбоподател процеса на издаване на подзаконов нормативен акт, са предмет на преценка за законосъобразност в производството по оспорване на самия подзаконов нормативен акт, а не бездействия по смисъла на чл. 257 АПК. Тъй като съдът следи служебно за допустимостта на жалбата,негово право е да прекрати производството винаги, когато констатира недопустимост и да прекрати производството, ако е образувано такова, какъвто е и настоящия случай.В този смисъл съдът е изпълнил задълженията си по чл. 159, ал. 1, т. 4 АПК.
РЕПЛИКА на адвокат Маринов: Не мога да се съглася с твърдението, че издаването на нормативен акт, уреждащ плащането на държавни такси и плащането в брой е уредено в Закона за ограничаване на плащанията в брой, защото той няма никакво отношение към този текст. Има становище на ВАС, че плащането по банков път, било разновидност на плащането в брой, сега поне вече това е ясно, че не е така. Във всички случай чл. 2, ал. 1 от Закона за държавните такси урежда права на гражданите и задължения за администрацията, а не обратното.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: