Предишно Р/О: Предишно Р/О, 3461 / 10.3.2011 г.

РЕШЕНИЕ

8546
София, 15.06.2011

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Седемчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА КОВАЧЕВА
ФАНИ НАЙДЕНОВА
ЗДРАВКА ШУМЕНСКА
МИЛЕНА ЗЛАТКОВА
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА
при секретар Милка Ангелова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията МИЛЕНА ЗЛАТКОВА
по адм. дело 4008/2011. Document Link Icon


Производството по делото е по реда на чл. 237 - 244 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по искане на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията със седалище в гр. Варна и адрес на управление: бул. "Владислав Варненчик" № 133, вх. А, ап. 43 и Политическа партия "Зелените" със седалище в гр. София и адрес на управление: ж.к. "Овча купел", ул. "Земеделска" № 1, ет.2, ап.4, подадена чрез процесуалния им представител адв. Маринов, за отмяна на влязло в сила определение № 3461 от 10.03.2011г. на Върховния административен съд, петчленен състав, първа колегия, постановено по адм. дело № 15632/2010 г. , с което е оставена без разглеждане частната им жалба срещу определение № 7207 от 01.06.2010г. по адм.д. № 11879/2009г. на Върховния административен съд, четвърто отделение и е прекратено производството по делото.
Според искателите, определението е неправилно и незаконосъобразно. Без да е повдиган въпросът за това дали частната жалба е подадена в срок в проведеното с.з. на 10.02.2011г., съдът с определението, чиято отмяна се претендира, е отменил хода на делото по съществото на спора и е прекратил производството, като е приел, че клеймото на пощенския плик е 19.06.2010г. Съобщението за обжалваното определение е връчено на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията на 11.06.2010г. и 7-дневният срок за обжалването му е изтекъл на 18.06.2010г., а от Политическа партия "Зелените" съобщението за определението е получено на 03.06.2010г. и срокът за обжалването му е изтекъл на 09.06.2010г. С искането за отмяна се представя разписка № 03801 с дата 18 юни 2010г. и час - 18.38 ч. От отбелязания в същата код на препоръчаната кореспондентска пратка се установява, че се касае за препоръчаното писмо, с което е била изпратена частната жалба до Върховния администкративен съд. Същата дата е видна и от фискалния бон, с която е заплатена сумата по разписката. Налице е ново обстоятелство по смисъла на чл. 239, т.1 от АПК от съществено значение за делото, което при решаването му не е могло да бъде известно на страните. Претендира се отмяна на определението и връщане на делото за ново разглеждане от петчленния състав на Върховния административен съд, първа колегия.
Ответникът по искането за отмяна - Министерски съвет на Република Бълария - не изразява становище.
Върховният административен съд, седемчленен състав, на първа колегия счита, че искането за отмяна е процесуално допустимо като подадено в срока по чл. 240, ал. 1 от АПК и от надлежни страни.
Така представените от искателите писмени доказателства действително установяват дата на подаване на частната жалба по пощата - 18 юни 2010г., а не 19 юни 2010г., както е приел в своето определение петчленният състав на Върховния административен съд. Те доказват подаването на частната жалба от страна на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията в предвидения в чл. 230 от АПК 7-дневен срок за обжалване на определенията. С оглед на изложеното, настоящият съдебен състав на Върховния административен съд приема, че по отношение на сдружението искането е основателно. По отношение на ПП "Зелените" не е налице ново обстоятелство и ново писмено доказателство от значение за правния спор. Частната жалба е подадена от политическата партия след изтичането на 7-дневния срок за обжалване по чл. 230 от АПК.
С оглед на изложеното и на основание чл. 244, ал.1 от АПК, Върховният административен съд, седемчленен състав, първа колегия

РЕШИ:

ОТМЕНЯ определение № 3461 от 10.03.2011г. на Върховния административен съд, петчленен състав, първа колегия, постановено по адм. дело № 15632/2010 г. , с което е оставена без разглеждане частната жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията със седалище в гр. Варна и адрес на управление: бул. "Владислав Варненчик" № 133, вх. А, ап. 43 срещу определение № 7207 от 01.06.2010г. по адм.д. № 11879/2009г. на Върховния административен съд, четвърто отделение и е прекратено производството по делото по отношение на този жалбоподател.
ВРЪЩА делото с № 15632/2010г. за ново разглеждане от друг петчленен състав на Върховния административенс съд, първа колегия само по частната жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията със седалище в гр. Варна и адрес на управление: бул. "Владислав Варненчик" № 133, вх. А, ап. 43.
ОТХВЪРЛЯ искането за отмяна на влязло в сила определение № 3461 от 10.03.2011г. на Върховния административен съд, петчленен състав, първа колегия, постановено по адм. дело № 15632/2010 г., подадено от Политическа партия "Зелените" със седалище в гр. София и адрес на управление: ж.к. "Овча купел", ул. "Земеделска" № 1, ет.2, ап.4.
Решението не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Анна Димитрова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Виолета Ковачева
/п/ Фани Найденова
/п/ Здравка Шуменска
/п/ Милена Златкова
/п/ Емилия Миткова
/п/ Искра Александрова
М.З.