ОПРЕДЕЛЕНИЕ

5095
София, 11.04.2011

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВИОЛЕТА КОВАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРУСЯ ДИМИТРОВА
МИЛЕНА ЗЛАТКОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя ВИОЛЕТА КОВАЧЕВА
по адм. дело 2863/2011. Document Link IconПроизводство е по реда на чл. 257 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Юлиян Чолаков - в качеството му на представляващ Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията и като физическо лице, срещу бездействие на министъра на финансите за определяне как се унищожават таксовите марки и в кои случаи държавните такси се събират в брой - задължение, произтичащо пряко от чл. 2, ал. 1, изр. трето от Закона за държавните такси. В жалбата си излага подробни съображения, обосноваващи повода и правния интерес на сдружението в качеството му на физическо лице относно отправеното искане. По съображения в този смисъл за незаконосъобразност на бездействието на министъра по пряко произтичащи от нормативния акт задължения се претендира същият да бъде осъден на основание чл. 257 АПК да определи как се унищожават таксовите марки и в кои случаи таксите към изпълнителната и съдебната власт се събират в брой съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 пр. трето от ЗДТ, като му се определи за това срок, който да е съобразен с обществените интереси - например 30 дни, като се претендират и разноски.
По делото са постъпили молби от лицата Маринела Петрова-Ашикова от гр. Елин Пелин и Тодор Бойчев от гр. Хасково за присъединяване на основание чл. 153, ал. 1 АПК като страни по делото. Върховният административен съд - І отделение, в закрито заседание, след като обсъди данните по делото и доводите на искателя по направеното искане, намира следното:
Подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима поради липса на годен предмет на търсената защита. Това е така, тъй като съгласно текста на приложимата разпоредба на чл. 257, ал. 1 от АПК бездействието на административния орган по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт, може да се оспори безсрочно, като се прилагат съответно разпоредбите за оспорване на индивидуалните административни актове. В ал. 2 е посочено, че с решението си съдът осъжда административния орган да извърши действието, като определя срок за това или отхвърля искането. От това следва, че защитата по чл. 257, ал. 1 АПК е защита срещу бездействие на административния орган по задължение за извършване на фактически действия. Тя се отнася единствено до фактическите действия на административните органи, но не и до задълженията им за волеизявления - било за издаване на индивидуални или нормативни административни актове. Издаването на подзаконов нормативен акт от администрацията е проява на правотворческа дейност, за която са установени специфични правила и по отношение на която дейност разпоредбата на чл. 257, ал. 1 АПК е неприложима. Ето защо искането по 257 АПК следва да се остави без разглеждане като недопустимо, а производството по делото да се прекрати.
Предвид този изход на делото не подлежат на разглеждане и подадените от Маринела Петрова и Тодор Бойчев молби за присъединяване като страни по делото.
Воден от горното и на основание чл. 159, ал. 1, т. 4 от АПК, Върховният административен съд - І отделение,

ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Юлиян Атанасов Чолаков от гр. Варна - в качеството му на представляващ Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията и в качеството му на физическо лице, за защита срещу неоснователно бездействие на министъра на финансите да определи как се унищожават таксовите марки и в кои случаи държавните такси се събират в брой - задължение, произтичащо от чл. 2, ал. 1, пр. трето от Закона за държавните такси.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2863 от 2011 г. по описа на Върховния административен съд - І отделение.
ОСТАВЯ без разглеждане подадените от Маринела Петрова-Ашикова и Тодор Бойчев молби за конституирането им като страни по делото.
Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните, пред петчленен състав на Върховния административен съд.


Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Виолета Ковачева
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Маруся Димитрова
/п/ Милена Златкова
В.О.