ОПРЕДЕЛЕНИЕ

4038
София, 22.03.2011

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ ПУНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЙОВКА ДРАЖЕВА
ТАНЯ КУЦАРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя ВАНЯ ПУНЕВА
по адм. дело 3597/2011. Document Link Icon


Производство е по чл.229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по частна жалба подадена от арх.Калина Тодорова от гр. Варна против разпореждане №3112 от 21.12. 2011 г. на Административен съд гр. Варна. Моли да бъде отменено разпореждането, с което е оставена без уважение молбата и да бъде конституирана като заинтересувана страна в производството по делото. Поддържа, че определението е неправилно, тъй като е пряко засегната от обжалваната заповед. Счита ,че за нея е налице правен интерес от съдебното обжалване защото са засегнати правата и по чл. 55 от Констицията,прогласявващ правото на здравословна и благоприятна околна среда за живеене. Подробни съображения излага в частната жалба. Моли да бъде конституирана като заинтересувана страна в процеса.
Ответникът по частната жалба Областен управител на област Варна, в дадения от съда срок не е подал възражения.
Върховният административен съд, трето отделение, като прецени данните по делото и доводите на страните, приема за установено следното:
Частната жалба е допустима, подадена в срок, а разгледана и по същество е основателна.
С обжалваното определение административният съд е оставил без уважение молбата на частната жалбоподателка да бъде конституирана като заинтересовани страна в производството по делото. В мотивите си съдът е приел, че делото е образувано по жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията и Политическа партия "Зелените " срещу заповед № РИ-09-8500-18/08.06.2009г.с която е определен "Холдинг Варна " АД за купувач на 122 дка - имоти частна държавна соБственост.Съдът е приел, че не е налице възможност за присъединяване към оспорването. Правилата за оспорване на индивидуални административни актове е уредена в Раздел І на Глава Х от АПК и в този раздел липсва разпоредба за присъединяване на жалбоподатели или други страни в производството,каквато възможност е предвидена при обжалване на общи и на нормативни актове.
Така постановеното определение е неправилно. В съдебното производство по оспорване на индивидуален административен акт участват само лицата, участвали в административното правоотношение както и всички заинтересовани страни - чл. 153 ал.1 от АПК. Заинтересовани страни са лицата,в чиято правна сфера административиня акт поражда правни последици и тук попадат лицата които имат засегнати интереси, но не са обжалвали акта. Частната жалбоподателка както в молбата си вх. №7477 от 15.04. 2010 г., така и в частната си жалба подробно излага доводи обосноващи интереса и да иска да бъде конституирана като заинтересована страна. Вярно е ,че в молбата си е посочила, че е за присъединяване към оспорването, но от обстоятелствената част на същата, както и всичките и останали твърдения е видно че те са са свързани с искането и да бъде конститурирана като заинтересована страна, а не за присъединяване като жалбоподател както е приел съда.
Разпореждането като неправилно следва да бъде отменено. По изложените съображения и на основание чл.236 и чл.221 ал.2 АПК, Върховният административен съд, трето отделение,
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ разпореждане №5045 от 16.04.2010г. по адм.д.№2977/2009г. на Административен съд - Варна, с което е оставена без уважения молбата на арх. Павлова да бъде конституирана като заинтересувана страна в производството по делото.
ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Ваня Пунева
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Йовка Дражева
/п/ Таня Куцарова
В.П.