Предишно Р/О: Предишно Р/О, 7207 / 01.6.2010 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

3461
София, 10.03.2011

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на десети февруари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БИСЕРКА КОЦЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ УРУМОВ
ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
ВАНЯ ПУНЕВА
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
при секретар Милка Ангелова
и с участието
на прокурора Вичо Станев
изслуша докладваното
от съдията ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
по адм. дело 15632/2010. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 229, ал. 1, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано по частни жалби на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията и, Политическа партия "Зелените", представлявани от адв. Марин Маринов срещу определение № 7207 от 01.06.2010 г. по адм.д. № 11879/2009 г. на ІV отделение на ВАС.
Ответната страна Министерски съвет на Република България оспорва частната жалба като неоснователна.
Върховният административен съд в настоящия петчленен състав след преценка допустимостта на частната жалба, констатира следното:
Съобщение за обжалваното определение е получено от частния жалбоподател Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията на 11.06.2010 г. и 7-дневен срок за обжалването му е изтекъл на 18.06.2010 г., а съобщението до частния жалбоподател политическа партия "Зелените" е получено на 03.06.2010 г. и срока за обжалване е изтекъл на 09.06.2010 г. Двете частни жалби са подадени с един пощенски плик, на който е поставен клеймо на подаване 19.06.2010 г., който е извън срока за обжалване и на двете частни жалби. Последният срок за обжалване, който е изтекъл на 09.06.2010 г. е бил петък, работен ден.
С оглед на тази констатация, частната жалба на двамата жалбоподатели като просрочена следва да се остави без разглеждане и производството по делото да се прекрати, поради което и на основание чл. 215, т. 3 АПК, настоящият петчленен състав на Върховния административен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ дадения ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията и политическа партия "Зелените" представлявани от адв. Марин Маринов срещу определение № 7207 от 01.06.2010 г. по адм.д. № 11879/2009 г. на ІV отделение на Върховния административен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението е окончателно.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Бисерка Коцева
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Николай Урумов
/п/ Веселина Кълова
/п/ Ваня Пунева
/п/ Панайот Генков
М.М.