Предишно Р/О: Предишно Р/О, 15453 / 15.12.2010 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2278
София, 15.02.2011

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЕНКА ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ПЕНКА ГЕТОВА
ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
ВАНЯ ПУНЕВА
ТАНЯ КУЦАРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ТАНЯ КУЦАРОВА
по адм. дело 1842/2011. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 229 от Административнопроцесуалния коедкс / АПК/ и е образувано по частната жалба на Юлиян Атанасов Чолаков от гр. Варна против протоколно определение от 06.12.2010г., постановено в съдебно заседание по административно дело № 13679 по описа за 2010г. на Върховен адимнистративен съд, трето отделение. В частната жалба се релевират доводи за неговата неправилност, като постановено при съществено нарушение на съдпроизводствентиет правила и необоснованост - основания за отмяна съгласно чл. 209, вр. чл. 236 от АПК. Иска се отмяната му .
Ответникът по частната жалба - "Холдинг - Варна " АД не изразява становище по нея.
Ответникът - областен управител на област Варна не изразява становище.
Частната жалба следва да се приеме за подадена в срока по чл. 230 от АПК, поради липса на доказателства за датата на входирането й, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което е допустима за разглеждане по същество, но е неоснователна.
С обжалванато определение тричленен състав на Върховен административен съд, сезиран с разглеждане в открито съдебно заседание на частна жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, представлявано по закон от Юлиян Чолаков, против определение № 6014 от 17.12.2009г. на Административен съд -Варна, е оставил без уважение искането на Юлиан Чолаков, за конституирането му в производството по обжалване на определението, в качеството му заинтересована страна като физическо лице.
Определението на тричленният състав е правилно, същото е постановено без да са допуснати нарушения на съдпроизводствените правила и е обосновано. В производството пред касационната инстанция, сезирана с частна жалба против определение 6014/17.12.2009г., са конституирани всички страни, взели участие в първоинстанционното производство пред Администретивен съд - Варна. Физическото лице Юлиян Чолаков не е взел участие като жалобподатеел или заинтересована страна по делото в това си качество пред първоинстанционния съд, поради което правилно е преценено, че искането му за конституиране пред касационната инстнация не следва да бъде уважено. По аргумент от чл. 210 от АПК, страни по делото са касационният жалбоподател , определен по правилата на ал.1 и ал.2 на чл. 210 от АПК, ответникът по касационнта жалба и заинтересованите страни, взели участие в това процесуално качество пред първата инстанция. В касационното производство не се конституират граждани или организации, които не са били страни в първоинстнационното производство, освен ако не са упражнили право касационно обжалване по правилата на чл. 210, ал.2 от АПК. Ето защо определението, постановено в открито съдебно заседание от 06.12.2010г., с което на Юлиян Чолаков е отказано конституирането му като страна по делото. Водим от изложеното, Върховният административен съд
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 06.12.2010г., постановено в съдебно заседание по административно дело № 13679 по описа за 2010г. на Върховен адимнистративен съд, трето отделение.
Определението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Пенка Иванова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Пенка Гетова
/п/ Веселина Кълова
/п/ Ваня Пунева
/п/ Таня Куцарова
Т.К.