П Р О Т О К О Л

София, 10/02/2011 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на десети февруари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БИСЕРКА КОЦЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ УРУМОВ
ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
ВАНЯ ПУНЕВА
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
при участието на секретаря Милка Ангелова
и с участието на прокурора Вичо Станев
сложи на разглеждане дело № 15632 по описа за 2010 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:

ЧАСТНИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, гр. Варна - редовно призован, не се представлява.
ЧАСТНИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ Политическа партия "Зелени", гр. София - редовно призован, не изпраща процесуален представител.
ОТВЕТНИКЪТ Министерски съвет на Република България - редовно призован, не изпраща процесуален представител.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ЧАСТНИТЕ ЖАЛБИ:

Постъпили са молба-защита от адвокат Марин Маринов, пълномощник на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и становище от Министерски съвет на Република България.


ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
ПРОКУРОРЪТ: Налице са основанията по чл. 236, във връзка с чл. 215, т. 3, във връзка с чл. 230 от АПК за оставяне без разглеждане на частната жалба и прекратяване на производството. От съобщенията на лист 63 и лист 64 от делото се установява, че обжалваното определение е получено от СОПА на 11.06.10 г., а от ПП "Зелени" на 02.06.10 г. Съгласно чл. 230 АПК сроковете за обжалване са изтекли съответно на 18.06.10 г. /петък работен ден/ и на 9.06.10 г. /сряда работен ден/, а частната жалба е подадена на 19.06.10 г. при условията на чл. 62, ал. 2 ГО, видно от пощенското клеймо, след изтичане на сроковете за обжалване.
Ако не се приеме изложеното и частната жалба се разгледа по същество, същата е неоснователна. Правилно в обжалваното определение е прието, че по отношение на СОПА са налице основанията по чл. 196, във връзка с чл. 186, ал. 1, във връзка с чл. 159, т. 4 АПК, като се има предвид урежданите обществени отношения от оспорваното ПМС относими към правни субекти, между които не е сдружението. Съгласно тълкувателно решение № 2/10 на ВАС /задължително предвид чл. 130, ал. 2 ЗСВ/ юридически лица с нестопанска цел могат да оспорват подзаконови нормативни актове при наличие на правен интерес, обоснован от предмета на дейност и целите, за които са създадени. В тази връзка основателно е и позоваването на решение № 5/2007 г. на Конституционния съд. При подробен анализ на устава на СОПА се констатира обоснованост на направените изводи от ВАС, относно основанията по чл. 159, т. 4 АПК. Не се налага обсъждане на останалите доводи, тъй като при наличието на това основание липсва правна възможност за разглеждане на жалбата на СОПА по същество независимо от това дали и каква част от останалите доводи се явяват основателни по отношение на другите правни основания и изричната аргументация в частната жалба. Доколкото частната жалба на ПП "Зелени" е просрочена липсва правна възможност за разглеждането й по същество, както и предвид чл. 18, ал. 1 АПК и ГПК за невъзможност за упражняване на чужди права от СОПА.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: