ОПРЕДЕЛЕНИЕ

5709
София, 16.05.2008

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЕНКА ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя ПЕНКА ИВАНОВА
по адм. дело 4330/2008.


Производството е по реда на 229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по частна жалба на Юлиан Атанасов Чолаков в качеството му на председател на "Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията" срещу определение № 574 от 27.02.2008 г., постановено по адм. дело № 184 от 2008 г. по описа на Административния съд - София-град.
В жалбата са изложени твърдения за незаконосъобразност на обжалваното определение. Иска се неговата отмяна и връщане на делото за разглеждане на жалбата по същество от друг съдебен състав на същия съд.
Върховният административен съд в настоящия съдебен състав, като прецени данните по делото и доводите на страните, намира, че частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 230 от АПК и е процесуално допустима, като разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:
С обжалваното определение на основание чл. 158, ал. 3 вр. с чл. 151, т. 1 и 3 от АПК е оставена без разглеждане жалбата на "Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията" срещу мълчалив отказ на председателя на Върховния административен съд на Република България да предостави до достъп до обществена информация по заявление вх. № 13273 от 02.11.2007 г. и е прекратено производството по делото. За да постанови този резултат, съдът е приел, че не е било изпълнено разпореждането му за внасяне на държавна такса за образуване на съдебното производство и че не е представено удостоверение по чл. 51, т. 1 от АПК.
Така постановеното определение е правилно е законосъобразно. Не са налице отменителните основания, посочени от частния жалбоподател.
Видно от данните по делото, Юлиан Чолаков в качеството си на председател на "Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията" е депозирал "уточняваща молба" с вх. № 1474 от 01.02.2008 г., с която е уведомил съда, че е изпълнил указанията му - на молбата си е залепил две държавни таксови марки от по пет лева, с което е изпълнил задължението си за внасяне на държавна такса.
Съгласно чл. 2 на Закона за държавните такси същите се заплащат с държавна таксова марка или в брой. В случая Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 6) в чл. 2б предвижда по жалби срещу административни актове да се събира проста такса от юридическите лица с нестопанска цел, каквото е сдружението, 10 лева по сметка на съответния съд. Това разпореждане на законодателя е задължително и за съдилищата, и за юридическите лица с нестопанска цел.
Неточното изпълнение, каквото е налице в случая, е равнозначно на неизпълнение, както правилно е преценил решаващия съд. Жалбата правилно е оставена без разглеждане на посоченото основание и производството по делото правилно е било прекратено.
Неоснователно е оплакването на частния жалбоподател, че с представяне на решението, с което е вписано юридическото лице в съответния регистър, е изпълнено изискването на чл. 151, т. 1 от АПК. С посочената разпоредба законодателят е задължил подателите на жалби срещу индивидуални административни актове да прилагат удостоверение за съществуването и представителството на организацията. Представянето на тези документи е необходимо, за да се установи процесуалноправната легитимация на оспорващите към момента на подаване на жалбата. Тази информация се съдържа в удостоверението за актуално състояние на юридическото лице, което във всеки един момент сочи лицето или лицата, овластени с представителна власт. Същото е със срок на валидност шест месеца.
Водим от горното и на основание чл. 234 от АПК, Върховният административен съд - трето отделение,
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 574 от 27.02.2008 г., постановено по адм. дело № 184 от 2008 г. по описа на Административния съд - София-град.
Определението не подлежи на обжалване.


Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Пенка Иванова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Веселина Кълова
/п/ Кремена Хараланова
В.О.