П Р О Т О К О Л

София, 08.12.2010 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на осми декември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
МАРИЕТА МИЛЕВА
при участието на секретаря Илиана Иванова
и с участието на прокурора Огнян Атанасов
сложи на разглеждане дело № 4756 по описа за 2010 година Document Link Icon,
докладвано от съдията МАРИЕТА МИЛЕВА

На именно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, редовно призован, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Председателя на Административен съд София - град, редовно призован, не се явява и не се представлява.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурор ОГНЯН АТАНАСОВ.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:
Докладва постъпила на 06.12.2010 г. от процесуалния представител на жалбоподателя молба-защита, с приложен към нея списък на разноските.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, пето отделение, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е подадена в законния срок, но по същество е неоснователна. В същата се посочват и възраженията, които са били направени в първоначалната жалба до Административен съд София - град, като последния е отговорил обстойно и задълбочено на всички, в мотивите си към съдебния акт и които не следва да се приповтарят. Съдът правилно е изтълкувал и приложил разпоредбите на чл. 1, чл. 2 от ЗДОИ, на чл. 157, ал. 1 от АПК, както и на чл. 5 от Закона за съдебната власт, като се е позовал и на съответната практика на ВАС в тази насока и крайния му извод, че по отношение на административния орган не съществува задължението в конкретния случай да се предостави исканата от касатора информация, е напълно правилен и законосъобразен, поради което и касационната жалба следва да се остави без уважение като неоснователна.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09.47 ч.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: