РЕШЕНИЕ

22
София, 03.01.2011

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на осми декември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
МАРИЕТА МИЛЕВА
при секретар Илиана Иванова
и с участието
на прокурора Огнян Атанасов
изслуша докладваното
от съдията МАРИЕТА МИЛЕВА
по адм. дело 4756/2010. Document Link Icon


Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
Образувано е по касационна жалба на „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, гр. Варна против решение № 32 от 15.04.2009 г. по адм. дело № 82/ 2009 г. на Административен съд – София град, с което жалбата на сдружението против мълчалив отказ на председателя на същия административен съд да предостави достъп до поисканата в т. 2.1, 2.2 и 2.3 от заявление вх. № 16346 от 21.11.2008 г. информация, както и да изготви фотокопия от посочените в заявлението документи, е отхвърлена. Жалбоподателят поддържа, че решението е незаконосъобразно, необосновано и постановено в нарушение на съдопроизводствените правила. Моли да бъде отменено, като му се присъдят разноските по делото.
Ответникът по касационната жалба не изразява становище.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.
Като взе предвид изложеното в жалбата и данните по делото Върховният административен съд, състав на пето отделение, констатира следното:
Касационната жалба е подадена в предвидения 14-дневен срок за оспорване и от страна, за която първоинстанционното решение е неблагоприятно, поради което е допустима.
По същество жалбата е основателна по следните съображения:
Решението на Административен съд – София град е постановено в противоречие със закона.
Изводите за съдебния състав за законосъобразност на постановения мълчалив отказ и отхвърляне на жалбата против административния акт са незаконосъобразни. При депозиране на заявление, което отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ, административният орган е длъжен да се произнесе с мотивирано решение, както когато удовлетворява искането (чл. 28, ал.1 от ЗДОИ), така и когато отказва да предостави информация (чл. 38 от ЗДОИ). В случая председателят на Административен съд – София град не се произнася по част от направените със заявлението за достъп до обществена информация искания, а именно тези по т. 2.1, 2.2, 2.3 и по искането за изготвяне на фотокопия от документи. Това бездействие на органа представлява мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал.1 от АПК, който е в противоречие с разпоредбите на чл. 28, ал.1 и чл. 38 от закона и на това основание подлежи на отмяна. Ето защо като приема обратното и отхвърля жалбата против формирания мълчалив отказ съставът на Административен съд – София град постановява акт, който не кореспондира с нормативната уредба.
Характерът на исканата информация и редът, по който следва да се предостави, са обстоятелства, които следва да бъдат съобразени от административния орган при преценка на основателността на искането, като в случай, че органът установи, че информацията не е обществена или редът по ЗДОИ е неприложим, следва да изложи мотиви в тази насока. В този смисъл подробните и логични аргументи на съдебния състав относно характера на исканата информация и начина на нейното предоставяне, не могат да преодолеят бездействието на органа и да обосноват законосъобразност на мълчаливия отказ.
Касационният довод за допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила е неоснователен.
Решението е постановено от родово и местно компетентен съд ( чл. 132, ал. 2 и чл. 133, ал.1 от АПК). Не са налице основания за отстранява на председателя на съдебния състав по смисъла на чл. 22, ал.1, т. 1-5 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), както и тези по т. 6 в какъвто смисъл са изложените в определението от 27.02.2009 г. съображения на докладчика.
Разпоредбата на чл. 12 от ГПК въвежда като основно начало в процеса правото на вътрешно убеждение, по което съдът следва да прецени всички събрани доказателства и доводи. В случая цитираният принцип също не е нарушен – събраните доказателства и доводи на страните са обсъдени и интерпретирани от съдебния състав в постановеното решение по вътрешно убеждение.
С оглед изложеното настоящият състав на Върховния административен съд , пето отделение приема, че решението на Административен съд – София град е незаконосъобразно и следва бъде отменено, като се постанови нов акт по същество, с който се отмени и мълчаливия отказ на председателя на Административен съд – София град да се произнесе по исканията по т. 2.1, 2.2, 2.3 и по искането за изготвяне на фотокопия от посочените в заявление вх. № 16346/ 21.11.2008 г. документи. Тъй като издаването на решение по ЗДОИ изисква преценка от страна на административния орган, задължен да осигури достъпа да информация (чл. 3 от ЗДОИ), включително и на обстоятелствата, представляващи основание за отказ за предоставяне на информация, преписката следва да бъде върната на компетентния орган за произнасяне с мотивирано решение.
С оглед изложеното, направеното искане и доказателствата за действително направени разноски в касационното производство Административен съд – София град следва да заплати на касатора сумата 305.00 лв. разноски по делото.
По тези съображения и на основание чл. 222, ал. 1 от АПК Върховният административен съд, пето отделение
РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 32 от 15.04.2009 г. по адм.дело № 82/2009 г. на Административен съд – София град и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на председателя на Административен съд – София град да се произнесе по исканията по т.2.1, 2.2, 2.3 и по искането за издаване на фотокопия на документите, посочени в заявление вх. № 16346/ 21.11.2008 г. на „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, гр. Варна и
ИЗПРАЩА преписката на председателя на Административен съд – София град за произнасяне с мотивирано решение по посочените искания, съобразно мотивите на настоящия акт.
ОСЪЖДА Административен съд – София град, гр. София, ул. „Вашингтон” № 17 да заплати на „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик” № 133, бл.40, вх. А, ап.43 сумата 305.00 лв. (триста и пет лева) разноски в касационното производство.
Решението не подлежи на обжалване.


Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Андрей Икономов
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Илияна Дойчева
/п/ Мариета Милева
М.М.