Новина: : Алея първа: Сигнал до Европейската комисия за неправомерно предоставена държавна помощ
(Категория: Други)
Публикувано от redaktor
01.03.2010 - 23:59:09

  

Последни промени: 26.10.2012 г. - добавено искане от 26.10.2012 г. до ВОП да предостави данни за хода на проверката по сигнала от 25.11.2010 г.
                                     01.10.2012 г. - добавено писмо от 14.09.2012г., с което ЕК отново съобщава, че не са открити причини за неправомерна държавна помощ  
                                     14.08.2012 г.
- добавено писмо от 14.08.2012 г. до ЕК от СОПА с приложени коригирани двете експертни оценки от лицензирани оценители  
                                     14.11.2011 г. - добавено писмо от 26.10.2011 г. от 6 граждански организации, с искане за предоставяне на данни за проверката по сигнала от 25.11.2010 г. и приканване ВОП да подаде протест срещу продажбата на земята 

                                     30.09.2011 г. - добавено писмо от 26.09.2011 г., с което ЕК съобщава, че не са открити причини за неправомерна държавна помощ   
                                     23.08.2011 г. - добавено писмо от 22.06.2011 г., с което ВОП поставя на СОПА условия, за да предостави данни за хода на проверката 
                                     06.06.2011 г. -
добавено писмо от 06.06.2011 г. с искане ВОП да предостави данни за хода на проверката по сигнала от 25.11.2010 г.
                                     04.06.2011 г. - добавено писмо от 01.06.2011 г. от ЕК 
                              март 2011 г. 
 - добавен 
линк към ПУП  До Европейска комисия 
European Commission   
  
Генерална дирекция „Конкуренция“ 
Directorate General for Competition   

Регистър „Държавни помощи“  
State aid Registry  

SPA 3, office 6/5 
B-1049 Brussels 
Belgium   

Факс (32-2) 296 12 42  
stateaidgreffe@ec.europa.eu  


Изпратен по пощата на 09.12.2009 г.  
Изпратен по Е-поща на 12.12.2009 г. 


Рег. индекс и дата:
CP402/2009 - Holding Varna 
 
A/26432 от 15.12.2009 г. 


Жалба – сигнал - файл es_04-12-2009-cv.pdf  
Придружително писмо
- файл pridr_pismo-es_09-12-2009.jpg  


Приложени документи:  

document_1 -
файл dekl-tim_23-07-2009.pdf 
Декларация от 23.07.2009 г. до премиера Бойко Борисов и главния прокурор на Република България Борис Велчев, сигнализираща за опасения за нередности при сделката.   

document_2
- файл signal-vkp-ms_23-11-2009.pdf  
Сигнал от 23.11.2009 г. до Върховна касационна прокуратура и Председателя на Министерския съвет на Република България.

document_3 -
файл signal-ns_23-11-2009.pdf 
Сигнал от 23.11.2009 г. до Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика към Народното събрание.  

document_4
- файл zh-zap-obl_06-11-2009.pdf 
Жалба от 06.11.2009 г. до Административен съд – Варна срещу Заповед № РИ-09-8500-18 /08.06.2009 г., с която Областният управител на област Варна е определил без търг и конкурс купувач на правото на собственост върху 122 дка имоти от Морската градина и крайбрежната ивица на град Варна.  

document_5
- файл zh-sertifikat_11-11-2009.pdf 
Жалба 11.11.2009 г. до Административен съд - София град срещу сертификат за първи клас инвестиция № А-063 /14.06.2007 г. и предложение изх.№ КР-06-18 /06.04.2009 г. за реализиране на насърчителна мярка.  

document_6
- файл sert_14-08-2007.jpg 
Сертификат за първи клас инвестиция № А-063 /14.06.2007 г.  

document_7.1 - файл ocenka-1-gal_04-2009.pdf 
Експертна оценка от лицензиран оценител Галина Вълканова Георгиева.  


document_7.2
- файл ocenka-2-cve_04-2009.pdf 
Експертна оценка от лицензиран оценител инж. Цветана Георгиева Ангелова.  

document_7.3
- файл 5-skici_14-03-2009.pdf  
Скици на петте оценени и продадени имота.  

document_8 -
файл predl-bai_06-04-2009.pdf 
Предложение изх.№ КР-06-18 /06.04.2009 г. за реализиране на насърчителна мярка.  


document_9
- файл zap-obl_08-06-2009.pdf  
Заповед № РИ-09-8500-18/ 08.06.2009 г.  

document_10
- файл dog_15-06-2009.pdf 
Договор № 3910 /15.06.2009 г. за покупко-продажба на земи частна държавна собственост по реда на ЗНИ  

document_11
- файл akt-1073_14-05-1998.pdf 
Акт за публична държавна собственост № 1073 /14.05.1998 г.  
document_12 - файл akt-603_17-05-2000.pdf  
Акт за изключителна държавна собственост № 603, съставен на 17.05.2000 г.  
document_13
- файл akt-604_17-05-2000.pdf  
Акт за изключителна държавна собственост № 604, съставен на 17.05.2000 г.  

document_14
- файл akt-606_13-06-2000.pdf  
Акт за изключителна държавна собственост № 606, съставен на 13.06.2000 г.  

document_15
- файл akt-7349_19-03-2009.pdf    
Акт за частна държавна собственост № 7349 /19.03.2009 г.    

document_16
- файл akt-7350_19-03-2009.pdf 
Акт за частна държавна собственост № 7350 /19.03.2009 г.           

document_17
- файл akt-7351_19-03-2009.pdf  
Акт за частна държавна собственост № 7351 /19.03.2009 г.  

document_18
- файл akt-7352_19-03-2009.pdf  
Акт за частна държавна собственост № 7352 /19.03.2009 г.  

document_19
- файл akt-7353_19-03-2009.pdf 
Акт за частна държавна собственост № 7353 /19.03.2009 г.

Всички документи: 
ЖС  ПП  1   2   3   4   5   6   7.1  7.2  7.3   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   

АКЦЕНТ
за заостряне на вниманието на българските компетентни органи: 

Злоупотребата е извършена солидарно между длъжностни лица в Областна администрация, лицензираните оценители и централните органи, като актът на безстопанственост е причинил щети на държавата в особено голям размер. Данните са, че част от деянията може да са престъпления от общ характер. Например при наличието на ПУП оценките са занижени съществено с неправилното допускане, че няма ПУП, като оценителите предвидливо са пренасочили евентуалната си вина към Областна администрация, дала невярните изходни данни. Ето как:  
 

document_7.1 - експертна оценка от лицензиран оценител Галина Вълканова Георгиева. Според оценката: 
"До момента на съставяне на оценката няма разработен ПУП."
Което не е вярно. ПУП има
"5. Допускам, че предоставената ми информация е вярна и коректна."
Но тя не е такава.

document_7.2
- експертна оценка от лицензиран оценител инж. Цветана Георгиева Ангелова. 
Според нея: 
"За оценявания имот няма приложим Подробен устройствен план." 
Но ПУП има.  
"I.6.4. Експертизата е изготвена при предпоставката, че предоставената информация от Областна администрация е вярна и коректна."   
Но предоставената информация за липсата на ПУП не е нито вярна, нито коректна. ПУП има.  

document_7.3 -
скици на петте оценени и продадени имота.  


* * * * * * * * * * * * * * 

Предварително становище на ЕК
от 08.10.2010 г. с приложения: 
     Писмо от 18.03.2010 г. от ЕК.  
     Становище от 14.04.2010 г. от Областна администрация - Варна. 
                                    (Виж и сигнал от 23.11.2009 г. до МС и отговор от 16.04.2010 г.)  

* * * * * * * * * * * * * * 
Отговори на предварителното становище на ЕК:
    Придружително писмо към отговори 1 и 2    
    Отговор 1 от 08.11.2010 г. 
         Приложение: Нотариална покана от "Холдинг Варна" за 500 000 лв.
    Отговор 2 от 08.11.2010 г.  
          Приложения:  
             1. Подписка.  

             2. Отговор от 19.10.2010 г. по ЗДОИ от БАИ.
             3. Разрешения за строеж 134, 135, 136137 и 138 от 03.05.2010 г.   
             4. Снимки на ПУП, одобрен 2002 г. 
    Разписка за получаване от ЕК - 08.11.2010 г. 
    Разписка
за получаване от ЕК - 09.11.2010 г. 

    Писмо от 18.11.2010 г. - допълнение към отговорите от 08.11.2010 г.  
          Приложение към писмото:
             Постановление от 15.11.2010 г. на Апелативна прокуратура - Варна     
    Разписка от ЕК за получаване на писмото - допълнение - 18.11.2010 г. 
   
    Лице за контакти в ЕК - г-н Ulrich Diez, а от месец март 2011 г. - г-жа Isabelle Copette, тел. 003222954511 

     Писмо от 01.06.2011 г. от ЕК със запитване за хода на проверката по сигнала до Варненска окръжна прокуратура от 25.11.2010 г. относно това, дали и от кого е оказван натиск върху областната администрация за предоставянето на неверни изходни данни на лицензираните оценителки Цветана Георгиева Ангелова и Галина Вълканова Георгиева, че няма разработен ПУП, както и дали те са били подведени или са действали в съучастие при определянето на значително занижена „пазарна стойност” на терените, предвидени за реализиране на проекта Алея първа. 
Искане от 06.06.2011 г. ВОП да предостави данни за хода на проверката по сигнала от 25.11.2010 г. 
Писмо от 22.06.2011 г., с което ВОП поставя на СОПА условия, за да предостави данни за хода на проверката
Писмо от 26.09.2011 г., с което ЕК ни съобщава, че не са открити причини за неправомерна държавна помощ  
Второ искане от СОПА от 28.09.2011 г. ВОП да предостави данни за хода на проверката по сигнала от 25.11.2010 г. 
Писмо от 10.10.2011 г., с което ВОП отново поставя на СОПА условия, за да предостави данни за хода на проверката 
Писмо до ВОП от 26.10.2011 г., подписано от 6 граждански организации, с искане за предоставяне на данни за проверката по сигнал от 25.11.2010 г. и приканване ВОП да подаде протест срещу продажбата на земята   
Писмо от 14.08.2012 г. от СОПА до ЕК, рег.номер    
     Приложения към писмото: 1. Коригирана оценка
 на инж. Галина Вълканова Георгиева
                                             2. Коригирана оценка на инж. Цветана Георгиева Ангелова  
Писмо от 14.09.2012г., с което ЕК отново съобщава, че не са открити причини за неправомерна държавна помощ  
Писмо до ВОП от 26.10.2012 г. с поредно искане за предоставяне на данни за проверката по сигнал от 25.11.2010 г. Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАНовина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.87 )