Новина: : Заявления по ЗДОИ до кмета на Община Бургас
(Категория: Местна власт)
Публикувано от redaktor
21.05.2009 - 13:15:53

Тема на последното заявление:
Изсичането на дървета зад църква Св. Богородица на 19.05.2009 г.
Тема: Изсичане на дървета зад църква Св. Богородица
Заявление вх.№ 94-Ю-11 от 21.05.2009 г.  
  
Приложение към заявлението   
Писмо - отговор  изх.№ 94-Ю-11 от 10.06.2009 г.  
Жалба от 02.07.2009 г.  срещу писмото от 10.06.2009 г. (по която в АдСБ е образувано адм. дело № 1053 /2009 г.)  
Приемо-предавателен протокол от 08.07.2009 г. за 18 страници документи съгласно описа в писмото - отговор от 10.06.2009 г.  
Съобщение от АдСБ с указания  по адм. дело № 1053 /2009 г.   
Уточняваща молба от 17.08.2009 г.    


 
*******************************
Тема: Наименование и длъжностна характеристика на длъжността "главен секретар"  на Община Бургас 
Повод:
От 28 общински администрации на областни центрове в страната само Бургас, Варна, Велико Търново и Пловдив се гордеят с "ГЛАВЕН" секретар.


Заявление вх.№ 63-00-101 от 13.11.2008 г. 
  
Приложение към заявлението 
 
Отговор  из
х.№ 63-00-101 от 25.11.2008 г.  
   Приложения към отговора:
      1. Копие от длъжностна характеристика.  
      2. Копие от заповеди.
 
      3. Извадка от ПМС 175 /2007, изм. ПМС 198 /08.08.2008 г.  
        
 
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАНовина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.47 )