Новина: : Оспорени нормативни административни актове - изпълнителна власт
(Категория: Изпълнителна власт)
Публикувано от redaktor
21.07.2009 - 22:21:01Последна
промяна 08.01.2011 г. - адм. дело № 15632 /2010 г. на ВАС, 5-чл с-в, I колегия, насрочено за 10.02.2011 г. от 9,00 ч. в зала 1 на ВАС.  *******************


Жалба срещу Тарифата на МС за заплащане на предизборните изяви по БНТ и БНР  

Адм. дело № 11879 /2009 г. на ВАС, 4-то отделение 
Жалбата е от 23.07.2009 г., вх.№ 12643 /30.07.2009 г. на ВАС. Оспорва се ПМС № 104 /07.05.2009 г., обн. ДВ бр.36 /2009 г., за приемане на тарифа, по която партиите, коалициите на политическите партии и инициативните комитети заплащат диспутите, клиповете и предизборните хроники, излъчени по БНТ, БНР и техните регионални центрове.   
Протокол от с.з. на 05.05.2010 г. 
Молба с уточнения от 12.05.2010 г. 
Определение от 01.06.2010 г., с което жалбата се оставя без разглеждане     

Адм. дело № 15632 /2010 г. на ВАС, 5-чл с-в, I колегия,
Частна жалба от 18.06.2010 г. срещу определението от 01.06.2010 г.  

Протокол от с.з. на 10.02.2011 г.от 9,00 ч. в зала 1 на ВАС. 
Определение* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

"Без джапанки, потници и много къси поли!" - вх.№ 12027 /20.07.2009 г. на ВАС
Поводът за оспорването са непрофесионално и некадърно формулираните изисквания за благоприличие към облеклото на гражданите, посещаващи съдебните сгради. 

До дело обаче не се стига. ВАС се закучва и не признава такса, платена с пощенски запис. По този начин спорът се измества от изискванията за благоприличие върху валидността на пощенската разписка и делото отива на кино от 6 до 5.    

Жалбата е от 13.07.2009 г., вх.№ 12027 /20.07.2009 г. на ВАС. Оспорва се чл.36 ал.12 от Устройствения правилник на Министерството на правосъдието  (УПМП) (Обн. ДВ бр.34 от 1 Април 2008 г., отм. ДВ бр.59 от 28 Юли 2009 г.- в сила от 4 май 2009 г.) 

С оспорената разпоредба Министерският съвет е възложил на министъра на правосъдието по предложение на главния директор на Главна дирекция "Охрана" при Министерството на правосъдието да определя пропускателния режим в съдебните сгради. Главният охранител е предложил това да става "без джапанки, потници и много къси поли".
Така формулирани и мултиплицирани в цялата страна за изпълнение, тези изисквания за благоприличие са били предмет на оспорване по адм.д. 13828 /2008 г. на ВАС (жалба, решение на 3чл с-вкас. жалба, решение на 5чл с-вмолба за допълване на решението, второ решение на 5чл с-в) и по адм.д. 2601 /2008 г. на Админ. съд - Варна (жалба, решениекас. жалба, решение на 3чл с-в на ВАС)

Настоящата жалба от 13.07.2009 г. е третият опит да се намери "слабото място" на авторите на некадърни нормативни текстове за благоприличие. Интересно е, че след подаването на жалбата, конкретната оспорена разпоредба е отменена със задна дата - отм. ДВ бр.59 от 28 Юли 2009 г., в сила от 4 май 2009 г.  

По тази жалба обаче до дело не се стига поради намесата на весдесъщия бивш председател на Бюджетната комисия на ВСС и бивш председател на отделение във ВАС, по-известен като Заличителят на паркове и резервати, станал прочут най-вече със социално слабите си родници - Андрей Икономов.

Документи за движението по жалбата с вх.№ 12027 /20.07.2009 г.
Жалба от 13.07.2009 г., вх.№ 12027 /20.07.2009 г. на ВАС 
Разпореждане от 21.07.2009 г.
Уточняваща молба от 31.07.2009 г. с документ за такса по сметка на ВАС 
Разпореждане от 11.08.2009 г.
Уточняваща молба от 19.08.2009 г. с документ за такса по сметка на ДВ 
Молба от 02.09.2009 г. за определяне на срок при бавност  
Разпореждане от 15.09.2009 г. 
Уточняваща молба от 23.09.2009 г.  
Разпореждане от 12.10.2009 г. за връщане на жалбата 
Молба от 13.10.2009 г.  
(Заявление от 13.10.2009 г. по ЗДОИ и отговор от 23.10.2009 г. от Константин Пенчев)
Частна жалба от 22.10.2009 г. срещу разпореждането за връщане
Определение от 20.11.2009 г. по адм. дело № 14162 /2009 г.

От документите се вижда, че решаваща роля за неразглеждането на жалбата са изиграли "идеите" на Андрей Икономов, който може и да не е знаел, но е бил длъжен да знае, че с пощенски запис може да се извърши плащане по банкова сметка. Освен представената разписка за преведената сума и наличието на сумата в посочената банкова сметка, какви други доказателства търси за това!? Това е неговият морал, който му позволява с лекота да каже на черното бяло и на бялото черно. Защото няма място за никакво вътрешно убеждение, когато става въпрос за наличен по делото документ за такса, платена по банковата сметка на ВАС или на ДВ, в която сметка винаги може да се провери дали е постъпила сумата и на какво основание е постъпила, т.е. какво точно е платено с тези пари. За съжаление, такъв е моралът, на който се подчиняват немалък брой съсловно солидарни съдии. 

В уточняващата молба от 23.09.2009 г. е специално обяснено, че таксата за обява в ДВ е платена именно по сметката на ДВ. От представената по делото разписка за пощенски запис PS9000004H20D е видно, че на 19.08.2009 г. по сметката на ДВ са платени 2 х 20 лв или общо 40 лв за две обяви в ДВ - по настоящата жалба с вх.№ 12027 /2009 г. и по жалбата с вх.№ 12643 /2009 г., по която на 08.09.2009 г. в 4-то отд. на ВАС плащането на ДТ за обява в ДВ е признато и е образувано адм.д. № 11879 /2009 г. В молбата е поискано дори да бъде назначена съдебно счетоводна експертиза със задача да установи извършено ли е плащането по сметката на ДВ съгласно представената разписка и ако такова не е извършено, тогава на какво основание в четвърто отделение е образувано адм.д. № 11879 /2009 г., а ако такова плащане е извършено, тогава на какво основание Андрей Икономов търси други доказателства за постъпването на сумата в съответната банкова сметка, освен представената разписка.
Разбира се, всичко това можеше и да се избегне с елементарна справка за постъпленията в сметката на ДВ чрез съответния счетоводител, за които постъпления съгласно чл.181 ал.1 от АПК грижата си е изцяло на съда? 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Виж още по темата:   

По джапанки, потници и много къси поли - адм. дело 2601 /2008 г. на Административен съд - Варна
Съдът ще решава кои къси поли са неприлични      
Варненци накараха съда да дава определение за джапанка и потник       


*******************
Наредба №32 от 05.08.1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС (… изм. ДВ бр.12 от 06.02.2007 г. …). 

Жалбата е от 30.04.2008 г., вх.№ 7128 /09.05.2008 г. и 8418 /30.05.2008 г. на ВАС.
Оспорени са чл.28 т.2 и 5, чл.36 ал.1 и част от Приложение №14 към чл.30 ал.2, обвързващи резултата от прегледа за техническа изправност със: 
- сключването на застраховка “Гражданска отговорност” (ГО); 
- заплащането на данък превозно средство (ПС); 
- типа на регистрационните табели;   
- нов преглед и ново заплащане на целия преглед при дори само едно несъответствие с изискванията в протокола за прегледа.
Производството е прекратено с процедурна врътка № ... 

(предстои да се довърши...)Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА


Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.46 )