Новина: : Искове по чл.256 и 257 от АПК
(Категория: Изпълнителна власт)
Публикувано от redaktor
09.10.2016 - 18:05:4427. Кмет на община Нова Загора – излъчване на откритите заседания на Общински съвет Нова Загора на интернет страницата на Община Нова Загора  
        Искане вх.рег.№ 09-00-145 от 20.08.2020г. до Кмета на община Нова Загора по смисъла на чл.256 ал.2 от АПК във връзка с чл.32, ал.4, изр.1 и 3 от Правилника на ОбС Нова Загора, чл.44, ал.1 и т.16 от ЗМСМА и Устройствения правилник на Община Нова Загора, да бъдат извършени необходимите фактически действия за осигуряването на възможността за излъчване на откритите заседания на ОбС Нова Загора по електронен път, в реално време, на интернет страницата на Община Нова Загора, както и за ретранслиране (копие - вх.№ РД-09-232/20.08.2020г. на ОбС)
        Иск от 03.09.2020г. 19:52ч., вх.№ 31-00-185 от 03.09.2020г.
   Адм. дело № 330 /2020г. на Адм. съд – Сливен, Слав Иванов Бакалов, обр. 10.09.2020г.
        Определение № 289 от 11.09.2020г. – изпраща по подсъдност на Адм. съд – Варна, изх. номер на писмото № 442/14.09.2020г. 
   Адм. дело № 2059/2020г. на Адм. съд – Варна, Красимир Кипров, XVI с-в, обр. 17.09.2020г.
        Разпореждане № 10250/21.09.2020г.: „Без движение. В 7-дневен срок от съобщението ищецът да представи документ за платена по сметка на Адм. съд Варна държавна такса от 10 лв и удостоверение за квалифициран електронен подпис на подписалия исковата молба адв. Ив. Иванов, както и да изложи с препис за другата страна фактите обуславящи наличието на правен интерес от предявеното оспорване. Указва, че при неотстраняване на посочените нередности производството по делото ще бъде прекратено.“  
        Уточняваща молба вх.№ с.д. 11949 от 01.10.2020г. с доказателствени искания
        Определение № 2096 от 05.10.2020г. – прекратява производството   
        Частна жалба от 15.10.2020г. срещу определение № 2096/05.10.2020г. на АдСВ, вх.№ 15921/09.11.2020г. на ВАС, III отделение

      

26. Председател на Общински съвет Нова Загора – заявление за присъствие на заседание на ОбС Нова Загора 
        Искане вх.№ РД-09-228 /18.08.2020 г. (09:11:57ч.) до Председателя на Общински съвет Нова Загора по смисъла на чл.256 ал.2 от АПК във връзка с чл.28 ал.1, точки 1, 2 и 3 от АПК, чл.28, ал.1, изр.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от Правилника на ОбС Нова Загора относно осигуряване на достъп до формуляра за заявяване на интерес за присъствие на заседание на ОбС Нова Загора и информация за приложимите срокове в производството по заявленията за присъствие и определянето на работни места в залата
        Уведомително писмо от

25. Кмет на община Нова Загора – публикуване на програмата за управление на отпадъците за територията на община Нова Загора 
        Искане вх.рег.№ 92-00-541 от 14.08.2020г. до Кмета на община Нова Загора по смисъла на чл.256 ал.2 от АПК във връзка с чл.52 ал.7 от ЗУО относно публикуване на програмата за управление на отпадъците за територията на община Нова Загора, от СОПА и от Кремена Петрова 
        Уведомително писмо от 24.08.2020г. от Кмета, че програмата е публикувана (линк към публикувания PDF файл)  

24. Кмет на община Варна - Стари карти и планове на град Варна - ЗДОИ
        Искане вх.рег.№ ДОИ20000006ВН от 03.01.2020г. от СОПА до Кмета на община Варна по смисъла на чл.256 ал.2 от АПК във връзка с чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ относно публикуване на Кадастрален план на гр. Варна от 1950г. с нанесена регулация от 1959г.
        Уведомително писмо изх.№ ДОИ20000006ВН_003ВН от 17.01.2020г.
        Иск вх.№ ДОИ20000006ВН_004 от 17.01.2020г.  
   Адм. дело № 229 /2020г. на АдСВ, III с-в, Дарина Рачева,  обр. 24.01.2020г., с.з. 10.03.2020г. 10:00ч.,  наср. 07.04.2020г. 10:30ч., пренаср. 02.06.2020г. 10:30ч., с.з. 16.06.2020г. 10:45ч., с.з. 30.06.2020г. 10:00ч., решено, в законна сила от 25.08.2020г.
  
      Разпореждане от 24.01.2020г. с указания, връчено на 28.01.2020г.
      Уточняваща молба с.д. 1545 от 31.01.2020г. 
      Молба - становище с.д. 3453 от 06.03.2020г. за с.з. на 10.03.2020г. от юрк Лора Гоцева
      Молба вх.№ с.д. 3588 от 10.03.2020г. от СОПА с приложено доказателство
      Протокол от с.з. на 10.03.2020г.
      Молба вх.№ с.д. 4007 от 17.03.2020г. от СОПА
      Молба вх.№ с.д. 4312 от 21.04.2020г. от Община Варна, дирекция ПНО
      Разпореждане от 30.04.2020г.     (срок за изпълнение 29.05.2020г.) 
      Молба вх.№ с.д. 5117 от 20.05.2020г. от СОПА
      Молба вх.№ с.д. 5525 от 28.05.2020г. от кмета на Община Варна, чрез юрк Лора Гоцева 
      Становище от 01.06.2020г., вх.№ с.д. 5737 от 02.06.2020г., за с.з. на 02.06.2020г. от 10:30ч. 
      Протокол от с.з. на 02.06.2020г. от 10:30ч
      Молба вх.№ с.д. 6330 от 11.06.2020г. от кмета на Община Варна, чрез юрк Лора Гоцева 
      Молба – становище с.д. 6568 от 16.06.2020г. за с.з. на 16.06.2020г. 10:45ч. от СОПА
      Протокол от с.з. на 16.06.2020г. от 10:45ч
      Уточняваща молба от 23.06.2020г., вх.рег.№ с.д. 7062 от 24.06.2020г., от СОПА
      Определение № 1387 /26.06.2020г. 
      Молба вх.№ с.д. 7324/29.06.2020г. от секрет. на общината, с приложена Заповед № 1999 от 11.06.2020г., изд. от заместващ кмета
      Становище с.д. 7407/30.06.2020г. за с.з. на 30.06.2020г.
      Протокол от с.з. на 30.06.2020г. от 10:00ч.
      Писмена защита от 10.07.2020г. от СОПА
      Съдебно решение № 1076 /30.07.2020г. – осъжда Кмета на община Варна да публикува  кадастралния план на гр. Варна от 1950г. с нанесена регулация от 1956г.
      Молба вх.№ с.д. 10515/31.08.2020г. от СОПА за издаване на изпълнителен лист
      Разпореждане № 9602/02.09.2020г., връчено на СОПА на 08.09.2020г.

23. ЦИК   
        Иск вх.№ ЕП-23-114 от 25.05.2019г. от СОПА чрез ЦИК до ВАС относно бездействието на ЦИК по публикуването в регистъра на жалбите и сигналите на
 жалба-сигнал вх.№ ЕП-19-1 от 21.05.2019г. относно нарушения на ИК при проверката на изискванията към кандидатите, включително на кандидата Делян Славчев Пеевски

22. „Български пощи“ ЕАД 
        Искане вх.№ 95-С-66 от 16.05.2019г. в Областна пощенска станция Варна и вх.№ 95-С-67 от 16.05.2019г. в София относно неоснователни фактически действия/бездействия в пощенска станция 9000 Варна Ц при доставяне на препоръчани пощенски пратки 
   Адм. дело № 1509 /2019г. на АдСВ,  XII с-в - Даниела Недева, обр. хх.05.2019г.
        Определение № 1735 от 01.07.2019г.
        Искане от 05.07.2019г. за постановяване на допълнително решение 
 


21. Главен директор на ГД „ГРАО“ при МРРБ София - ЗПУГДВМС
   Адм. дело № 1221 /2019г. на АдСВ,  XXIII с-в - Наталия Дичева, обр. 08.05.2019г., с.з.  
      
  Иск вх.№ 7315 от 07.05.2019г. от ИК относно бездействието на Главния директор на ГД „ГРАО“ при МРРБ по задължението, произтичащо от чл.29 ал.2 изр.2 от ЗПУГДВМ относно установяването на необходимия брой подписи, изискуеми по чл.27 ал.1 т.3 или ал.2 от ЗПУГДВМС. Приложение 1Приложение 2.   
        Разпореждане № 6494 от 08.05.2019г. с указания за заплащане на държавна такса и уточняване на правен интерес
        Искане вх.№ V8-461/15.05.2019г. от ИК до  ГД „ГРАО“ в МРРБ с правно основание чл.256 и/или чл.24 от АПК за извършване на действия по задължения, произтичащи от чл.29 ал.2 изр.2 от ЗПУГДВМС относно установяването на необходимия брой подписи, изискуеми по чл.27 ал.1 т.3 или ал.2 от ЗПУГДВМС
        Уточняваща молба от 21.05.2019г. от ИК с приложения
        Становище вх.№ с.д. 8640 от 30.05.2019г. от Главния дидектор на ГД „ГРАО с приложени двата протокола (1 и 2) и писмата, с които са изпратени на ОбС Варна 
        Уточняваща молба вх.№ с.д. 8690 от 31.05.2019г. от ИК
        Определение № 1505 от 06.06.2019г. - оставя без разглеждане
        Частна жалба от 24.06.2019г. срещу определението от 06.06.2019г. 
   Адм. дело № 10417 /2019г. на ВАС - Четвърто отделение
       Определение от 30.09.2019г.
   


20. Главен прокурор - чл.5 ал.5 от Конституцията
Искане от 21.03.2018г. от СОПА за обнародване в Държавен вестник на инструкциите и указанията на Главния прокурор по смисъла чл.138 т.6 и т.9 от ЗСВ, доставено на 22.03.2018г. в 12:49ч. с пощенска пратка PS90040078AH0.
     
Отговор изх.№ 4153 от 02.04.2018г. от ВКП (Решение № 9 от 03.07.2014г. по конст. дело № 3/2014г.)
Иск вх.№ 20889 от 16.04.2018г. по описа на Информационния център на ПРБ относно обнародването на подлежащите на обнародване инструкции и указания по смисъла чл.138 т.6 и т.9 от ЗСВ или обявяването на същите за нищожни
      Адм. дело № 5051 /2018г. на АССГ - 53 състав, образувано на 14.05.2018г.
      Разпореждане от 18.05.2018г. с указания, връчено на 31.05.2018г.
      Уточняваща молба от 05.06.2018г. 
      Определение № 3702 от 13.06.2018г. за прекратяване на производството - срок за обжалване 28.06.2018г. 
      Молба от 21.06.2018г. - PS9002009R8AA с искане за допълване на определение № 3702 /13.06.2018г. 
      Частна жалба от 28.06.2018г. срещу определение № 3702 от 13.06.2018г.
      Определение № 4393 от 12.07.2018г., с което се оставя без разглеждане искането за допълване на определение № 3702 /13.06.2018г. 
      Частна жалба от 25.07.2018г. срещу определение № 4393 от 12.07.2018г.
      Адм. дело № 11034 от 2018 на ВАС, Трето отделение
      Определение №11028 от 19.09.2018г. по адм. дело № 11034 от 2018 на ВАС, Четвърто отделение, с което съдия - докладчикът Добринка Андреева си прави самоотвод на основание чл.22 ал.1 т.2 предл.1 от ГПК - съпруг или роднина по права линия на ответника, главният прокурор Сотир Цацаров
      Определение №12019 от 09.10.2018г. по адм. дело № 11034 от 2018 на ВАС
      Молба от 14.12.2019г. от Главния прокурор, чрез юрк Ирена Касалова, за изменение на решение в частта за разноските, с искане за изменение на определение №12019 от 09.10.2018г.
      Отговор-възражение от 07.11.2019г. от СОПА

 
19. Главен директор на ГД „ГРАО“ при МРРБ София - АПК
   Адм. дело № 844 /2018г. на АдСВ, XXIX с-в - Кремена Данаилова, с.з. 22.05.2018г. 09:15ч., 29.06.2018г. 09:00ч.
      
  Иск вх.№ 5376 от 16.03.2018г. относно бездействието на Главния директор на ГД „ГРАО“ при МРРБ по осигуряването на възможност исканията за издаване на актове да се подават в териториалните поделения на органа, съгласно чл.28 ал.1 т.4 от АПК, включително в Териториално звено „ГРАО“ – Варна 
        Разпореждане от 20.03.2018г. с указания към ИК да обоснове личен и пряк интерес
        Молба с.д. 5989 от 27.03.2018г. за конституиране на СОПА като страна
        Уточняваща молба с.д. 5990 от 27.03.2018г. от ИК   
        Протокол от с.з. на 22.05.2018г., отл. за 29.06.2018г. 
        Протокол от с.з. на 02.10.2018г., обявено за решаване 
        Съдебно решение № 1955 от 18.10.2018г.
        Касационна жалба от 06.11.2018г., вх.док.№ от 07.11.2018г. 
       Адм. дело № 15102 от 2018 на ВАС,
Трето отделение, насрочено 27.05.2019г., 10:30ч., зала 2
           

18. Председател на Общински  съвет Варна - ЗПУГДВМС
   Адм. дело № 439 /2018г. на АдСВ, XVIII с-в - Мария Йотова, прекратено, с частна жалба
      
  Иск вх.№ 2394 от 05.02.2018г. относно бездействието на председателя на ОС Варна по уведомяване на инициативния комитет за установените нередности в подписката и определяне на едномесечен срок за тяхното отстраняване.
            Писмо ОС13000096ВН_039ВН от 18.06.2013г. 
        Определение № 675 от 16.02.2018г. 
        Частна жалба вх.№ 3490 от 19.02.2018г.
   Адм. дело № 3302 /2018г. на ВАС, Осмо отделение, определено  
      
  Определение №3592 от 21.03.2018г. 

           

17. Председател на Общински  съвет Варна - ЗПУГДВМС
   Адм. дело № 357 /2018г. на АдСВ, XXXIII с-в - Мария Ганева, с.з.18.04.2018г., 16:00ч., наср. 27.06.2018г., 16:00ч., прекр. 25.05.2018г.  
      
  Иск вх.№ 1874 от 29.01.2018г. относно бездействието на председателя на ОС Варна по изпращането на 44 бланки от подписката на ГД „ГРАО“ към МРРБ за извършване на служебна проверка. Приложения:
            Придружително писмо ОС13000096ВН_028ВН от 14.05.2013г. 
            Приемо-предавателен протокол от 14.05.2013г. 
        Молба с.д. 2074 от 31.01.2018г. от ИК за обявяване на делото за дело с обществен интерес и конституиране на прокуратурата
        Молба с.д. 2390 от 05.02.2018г. от ИК относно изпълнение на разпореждане от 31.01.2018г. и № 1868 от 01.02.2018г.  
        Определение № 513 от 08.02.2018г. за насрочване на делото на 18.04.2018г.
        Протокол от с.з. на 18.04.2018г. - с червено са означени неясноти или грешки при протоколирането.
        Молба с.д. 7421 от 19.04.2018г. от ОС
        Разпореждане № 6623 от 20.04.2018г. за запознаване и становище по молба с.д. 7421/19.04.2018г. в 3 дн срок от уведомяването
        Молба от 27.04.2018г. от ИК относно изпълнение на разпореждане № 6623 от 20.04.2018г. за изразяване на становище
        Молба с.д. 8095 от 30.04.2018г. от ИК  за поправки/допълване на протокола от с.з. на 18.04.2018г. 
        Молба с.д. 8105 от 30.04.2018г. от ИК относно прецизиране на доказателствени искания 
        Протокол от с.з. на 18.05.2018г. по молбата за поправки в протокола от с.з. 18.04.2018г. 
        Определение № 1668 от 23.05.2018г. по молбата за поправки в протокола от с.з. 18.04.2018г. 
        Определение № 1682 от 25.05.2018г. за прекратяване на делото
        Частна жалба от 05.06.2018г. срещу определение № 1682 от 25.05.2018г.


16. Председател на Общински  съвет Варна - ЗПУГДВМС
   Адм. дело № 2172 /2017г. на АдСВ, V с-в - Димитър Михов, наср. 31.10.2017г. 
      Иск вх.№ ОС1300096_048ВН от 18.07.2017г. от Инициативния комитет за местен референдум за МГ и крайбрежната зона
            Искане вх.№ ОС130000ВН_041ВН от 28.06.2013г. за уточняване на нередностите в подписката
      Разпореждане № 13301 от 28.07.2017г.
      Уточняваща молба с.д. 12701 от 01.08.2017г. 
      Молба с.д. 13206 от 11.08.2016г.      
      Молба с.д. 13553 от 21.08.2016г. от ИК
      Разпореждане № 15146 от 04.09.2017г.
      Протокол от с.з. на 31.10.2017г. по адм. дело № 2172 /2017г. на АдСВ
      Съдебно решение № 2137 от 29.11.2017г. 
      Иск от 05.02.2018г. от ИК за обявяване на нищожност на съдебно решение № 2137 от 29.11.2017г. по адм. дело № 2172 от 2017г. на АдСВ - на основание чл.128  ал.1 т.8 от АПК във връзка с чл.270 ал.2 от ГПК
      Адм. дело № 438 /2018г. на АдСВ, VII с-в - Ирена Обретенова (след няколко отвода) Евгения Баева
            Уточняваща молба с.д. 2935 от 12.02.2018г.
      Определение № 1286 от 16.04.2018г.
      Молба с.д. 7448 от 19.04.2018г. относно мотивиране или отмяна на определение № 1286 от 16.04.2018г.
      Определение № 1344 от 20.04.2018г.
      Молба с.д. 7668 от 24.04.2018г. относно изпълнение на указанието за заплащане на държавна такса
      Определение № 6768 от 30.04.2018г. 
      Молба вх.№ 8591 от 09.05.2018г. за определяне на срок при бавност 
      Определение № 1526 от 10.05.2018г.
      Заявка с.д. 8753 от 11.05.2018г. по чл.256 ал.2 от ГПК с копие-сигнал до КПЕ при АдСВ и Инспектората към ВСС
      Становище за с.з. на 18.05.2018г. от 9:30 часа
      Протокол от с.з. на 18.05.2018г. от 9:30 часа
      Определение № 16 от 18.05.2018г. на ВАС по молбата за определяне на срок при бавност 
      Молба от 28.05.2018г. - PS900002D973O, рег.№ с.д. 9832 от 30.05.2018г. за поправки и допълване на протокола от с.з. и нов срок за писмени бележки
      Съдебно решение № 1154 от 30.05.2018г. (срок за обж. 15.06.2018г.)  
      Разпореждане от 30.05.2018г. за насрочване на с.з. на 06.06.2018г. по молбата за поправки и допълване на протокола
      Протокол от с.з. на 06.06.2018г. от 10:00 часа
      Молба с.д. 10282 от 06.06.2018г. относно запазване на звукозаписите от всички открити заседания до влизането в сила на съдебното решение или изискването им от прокуратурата 
      Касационна жалба от 15.06.2018г., PS9004008BUW3
     Адм. дело № 9146 /2018г. на ВАС, 3-то отд., образувано на 19.07.2017г., наср. 13.03.2019г. 14:00ч., зала 3


15. Председател на Комисията за защита от дискриминация
Искане от 19.05.2017г. от СОПА до председателя на КЗД и членовете на заседателния състав за постановяване на решение по Преписка № 200 от 2013г. по казуса с ОУП на община Варна, обявена за решаване на 11.03.2015г.

        
14. Председател на Административен съд Бургас - ЗДТ
Искане от 03.05.2017г. от СОПА до председателя на Административен съд Бургас по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно осигуряване на касов начин за заплащане в брой на дължимите на съда държавни такси, аналогично на ВАС и АССГ
          Отговор изх.№ РД-10-212 от 17.05.2017г. от и.ф. председател Панайот Генков - правото за внасяне на таксите в брой не било ограничено, но не става ясно къде е касата  
          ***
          Иск от 17.06.2017г. от СОПА, чрез председателя на АдСБ, до АдСБ  
    Адм. дело № 1623 /2017г. на АдСБ, XI с-в - Веселин Енчев, образ. 21.06.2017г. 
          Разпореждане от 01.08.2017г. 
          Уточняваща молба от 12.08.2017г. с искане за отвод на всички съдии в АдСВ

          Определение № 2243 от 09.10.2017г. - делото се изпраща на ВАС за определяне на друг съд
          Определение № 13847 от 15.11.2017г. на ВАС - делото се изпраща за разглеждане на Адм. съд Варна  
   Адм. дело № 3176 /2017г. на АдСВ, III с-в - Дарина Рачева, образ. 20.11.2017г., с.з. 16.01.2018г. от 10:30ч., 13.02.2018г. от 10:00ч, решено
          Становище с.д. 20376 от 29.12.2017г. от Панайот Генков, и.ф. председател на АдСБ  
               Приходни касови ордери - месец юли 2017г., за платени държавни такси в брой в АдС - Бургас 
          Протокол от с.з. на 16.01.2018г.от 10:30 часа
          Становище с.д. 2789 от 09.02.2018г. от Йоана Лукова, процесуален представител
          Протокол от с.з. на 13.02.2018г. от 10:00 часа
               Снимки от 12.02.2018г. в съдебната палата - Бургас
          Съдебно решение № 609 от 21.03.2018г. - макар и отхвърлен, искът е  допустим
         
13. Председател на Административен съд Пловдив - ЗДТ
Искане от 03.05.2017г. от СОПА до председателя на Административен съд Пловдив по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно осигуряване на касов начин за заплащане в брой на дължимите на съда държавни такси, аналогично на ВАС и АССГ
          Отговор изх.№ 1637 от 11.05.2017г. - дължимата такса може да се заплати на ет.1, стая 8 в сградата на съда 12. Главен директор на ГД „ГРАО“ при МРРБ - ЗПУГДВМС
Искане от 08.04.2017г. от инициативния комитет до Главния директор на ГД „ГРАО“ относно допълване на протоколите от 07.06.2013г. и 04.07.2014г. за проверката на подписката ни от 2013г., с данни за избирателния корпус при хипотезата за 10% подписи в подкрепа на предложението ни за местен референдум 
          Отговор изх.№ V8-427 от 20.04.2017г. от главния директор на ГД „ГРАО“ при МРРБ 
          Иск вх.№ 6913 от 02.05.2017г. до Адм. съд - Варна, от ИК срещу ГД „ГРАО“ към МРРБ   
   Адм. дело № 1169 /2017г. на АдСВ, XXIII с-в - Наталия Дичева, образувано на 03.05.2016г. 
        Разпореждане № 7530 от 05.05.2017г. 
        Уточняваща молба с.д. 7402 от 09.05.2017г. от ИК  
        Разпореждане №  
        Уточняваща молба с.д. 9828 от 14.06.2017г. от ИК 
        Писмо изх.№ V8-427(4) от 19.06.2018г. от МРРБ, главен секретар Весела Начева-Кръстева
        Определение № 1783 от 28.06.2017г.
        Частна жалба от 06.07.2017г. срещу определение № 1783 от 28.06.2017г.
  Адм. дело № 9915 / 2017г. на ВАС, Осмо отделение, обр. на 13.09.2017г., свършено на 02.11.2017г.
        Определение №13235 от 02.11.2017г. по Адм. дело № 9915 / 2017г. на ВАС


11. Председател на Административен съд Варна - ЗДТ
Искане вх.№ ВП-0122 от 21.03.2017г. от СОПА до председателя на Административен съд Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно осигуряване на касов начин за заплащане в брой на дължимите на съда държавни такси, аналогично на ВАС и АССГ
          Отговор изх.№ ИП-026 от 23.03.2017г.
          Иск вх.№ ВП-0150 от 10.04.2017г. от СОПА, чрез председателя на АдСВ, до АдСВ 
   Адм. дело № 952 /2017г. на АдСВ, XVII с-в - Мария Даскалова  - Иванова, образувано на 11.04.2017г.
        Писмо - становище с.д. 6972 от 02.05.2017г. от ответника с приложени доказателства
        Становище с.д. 7529 от 10.05.2017г. от СОПА по доказателствата, представени от ответника 
        Определение № 1789 от 29.06.2017г.  
        Частна жалба вх.№ 11225 от 05.07.2017г. 
   Адм. дело № 9778 /2017г. на ВАС, 6-то отд., образувано на 13.09.2017г.
        Определение №12106 от 11.10.2017г. 
        Молба от 12.10.2017г. от СОПА относно разглеждане на частната жалба  по същество по реда на чл.234 от АПК и/или допълване на определение № 12106 от 11.10.2017г. на ВАС по почин на съда10. Стари карти и планове на град Варна - ЗДОИ
Част от инициатива на граждани, целяща на основание чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ да мотивира общинската администрация да цифровизира чрез копиране, сканиране или фотозаснемане старите картни планове на гр. Варна и ги публикува поне в електронен вид, с оглед запазването на тази част от историята на града за идните поколения и ограничаването на възможностите за нерегламентирана търговия и злоупотреби с данни при имотни спорове. 

   1. Искане вх.рег.№ РД17001732ВН от 27.01.2017г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ относно публикуване на план на гр. Варна, подписан на 26.09.1878г., с отразени знакови места в града
      Писмо изх.№ РД17001732ВН_001ВН от 07.02.2017г. с уведомление, че в бюджета на Община Варна за 2016-2017г. са предвидени средства за цифровизация на техническия архив на общината и районните администрации
      Молба вх.№ РД17001732ВН_002ВН от 29.03.2017г. с искане за информация относно  размера на предвидените средства за цифровизация и организационните действия по публикуването на план на гр. Варна, подписан на 26.09.1878г., с отразени знакови места в града, както и на пет други стари картни планове на гр. Варна
      Писмо изх.№ РД17001732ВН_006ВН от 12.04.2017г. с уведомление, че „Към настоящия момент не може да се каже“ какъв ще бъде размерът на необходимите средства и как ще бъде публикуван планът на гр. Варна от 1878г.

   2. Искане вх.рег.№ РД17001733ВН от 27.01.2017г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ относно публикуване на изработения през 1900г. първи кадастрален план на гр. Варна, на подплатени картони в м.1:250 с нанесен с червен цвят улична регулация и последващи промени със син цвят
      Писмо изх.№ РД17001733ВН_001ВН от 07.02.2017г. с уведомление, че в бюджета на Община Варна за 2016-2017г. са предвидени средства за цифровизация на техническия архив на общината и районните администрации

   3. Искане вх.рег.№ РД17001734ВН от 27.01.2017г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ относно публикуване на изработения през 1900г. цветен генерален план на гр. Варна 
      Писмо изх.№ РД17001734ВН_001ВН от 07.02.2017г. с уведомление, че в бюджета на Община Варна за 2016-2017г. са предвидени средства за цифровизация на техническия архив на общината и районните администрации

   4. Искане вх.рег.№ РД17001735ВН от 27.01.2017г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ относно публикуване на генералния план на гр. Варна от 1956г. 
      Писмо изх.№ РД17001735ВН_001ВН от 07.02.2017г. с уведомление, че в бюджета на Община Варна за 2016-2017г. са предвидени средства за цифровизация на техническия архив на общината и районните администрации

   5. Искане вх.рег.№ РД17001736ВН от 27.01.2017г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ относно публикуване на кадастрален план на гр. Варна от 1950г. с нанесена регулация от 1959г. 
      Писмо изх.№ РД17001736ВН_001ВН от 07.02.2017г. с уведомление, че в бюджета на Община Варна за 2016-2017г. са предвидени средства за цифровизация на техническия архив на общината и районните администрации

   6. Искане вх.рег.№ РД17001737ВН от 27.01.2017г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ относно публикуване на кадастрален план на Морската градина от 1965г.
      Писмо изх.№ РД17001737ВН_001ВН от 07.02.2017г. с уведомление, че в бюджета на Община Варна за 2016-2017г. са предвидени средства за цифровизация на техническия архив на общината и районните администрации 
    Иск от 07.11.2017г.
   Адм. дело № 3115 /2017г. на АдСВ, ХII с-в Даниела Недева, образ. 13.11.2017г., с.з. 13.03.2018г., 10.04.2018г., 14:00ч.
    Писмо изх.№ РД17001737ВН_003ВН от 10.11.2017г., със становище по иска и приложени искане вх.рег.№ РД17001737ВН от 27.01.2017г. и писмо изх.№ РД17001737ВН_001ВН от 07.02.2017г. 
    Разпореждане № 18482 от 14.11.2017г. с указание към ответника да предостави справка, от която да е видно предоставян ли е достъп до кадастралния план на Морската градина от 1965г.
    Писмо с.д. 18595 от 27.11.2017г. с приложена справка, от която е видно предоставянето на картните планове повече от три пъти 
    Определение № 3478 от 14.12.2017г. по адм. дело № 3115/2017г. на АдСВ за прекратяване на производството
    Частна жалба от 28.12.2017г. срещу определение № 3478 от 14.12.2017г. по адм. дело № 3115/2017г. на АдСВ
   Адм. дело № 1115 /2018г. на ВАС , Пето отделение   
               Определение №1465 от 01.02.2018г. по адм. дело № 1115 от 2018г. на ВАС, Пето отделение  
   Адм. дело № 3115 /2017г. на АдСВ, ХХII с-в Янка Ганчева - с.з. 13.03.2018г., 10.04.2018г., 14:00ч
    Определение № 581 от 13.02.2018г. по адм. дело № 3115/2017г. на АдСВ, ХXII с-в Янка Ганчева 
    Молба с.д. 3981 от 26.02.2018г. с приложена справка за депозирани 9 заявления и данни дали планът е публикуван
    Протокол от с.з. на 13.03.2018г. по адм. дело № 3115/2017г. на АдСВ
    Молба с.д. 6338 от 02.04.2018г. с данни за „услуга № 39134“ за заверка на копия на документи от техническия архив
    Протокол от с.з. на 10.04.2018г. по адм. дело 3115/2017г. на АдСВ
    Бележки от 17.04.2018г.

    Съдебно решение № 922 от 02.05.2018г.
               Частна жалба вх.док 8593 от 09.05.2018г.
               Определение № 7966 от 13.06.2018г. по адм. дело № 7322 от 2018г. на ВАС, Пето отделение 
    Касационна жалба вх.№ 9439 от 22.05.2018г.  
    Адм. дело № 8293 /2018г. на ВАС, Пето отделение, образ. 29.06.2018г., с.з. 26.09.2018г., 09:00ч.
    Становище за с.з. на 26.09.2018г. с приложение: 
                         Справка от 31.07.2018г. за скенерите в Община Варна
    Съдебно решение № 12452 от 16.10.2018г. - осъжда Кмета на община Варна да публикува в интернет страницата на общината КП в срок от два месеца от влизане на решението в сила, на основание чл.257, ал.2 от АПК
    Искане вх.док.№ 4220 от 08.03.2019г. за налагане на глоба на Кмета на община Варна Иван Портних за неизпълнение на съдебното решение от 16.10.2018г., с което е осъден да публикува кадастралния план на Морската градина от 1965г. 
   Адм. дело № 657 /2019г. на АдСВ, ХХIV с-в Борислав Милачков, и.ф. председател на съда, обр. 11.03.2019г.
   Разпореждане № 3754 от 12.03.2019г. с указания към кмета на община Варна
   Писмо-отговор с.д. 5324 от 28.03.2019г. от кмета на Община Варна 
   Молба с.д. 5499 от 01.04.2019г. от СОПА с уточнения по искането за налагане на глоба  
   Молба вх.док.№ ххх от 15.04.2019г. за определяне на срок при бавност относно бездействие на съда по искане вх.док. № 4220 /08.03.2019г. и молба 5499 /01.04.2019г.   

   Кадастрален план на Морската градина от 1965г. – публикуван на сайта на Община Варна

                   
9. Секретар на Столична община - ЗМСМА
Искане от 30.10.2016г., вх.№ СОА-НЦ62-1347 от 02.11.2016г., от СОПА до секретаря на Столична община по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.43 ал.3 т.6 от ЗМСМА относно организирането и отговорността за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в Столична община; приложение ; доставено на 02.11.2016г.   
      Отговор изх.№ СОА-НЦ62-1342 (1) от 28.11.2016г. от зам. ИД секретар на СО Венера Милова по вх.№ СОА-НЦ62-1342 от 02.11.2016г.
      Отговор изх.№ СОА-НЦ62-1347 (1) от 02.12.2016г. от ИД секретар на СО Светозар Ерменков по вх.№ СОА-НЦ62-1347 от 02.11.2016г.


8. Секретар на община Кърджали - ЗМСМА
Искане от 29.10.2016г. от СОПА до секретаря на община Кърджали по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.43 ал.3 т.6 от ЗМСМА относно организирането и отговорността за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в община Кърджали; приложение ; доставено на 01.11.2016г. в 09:43ч.  
      Отговор изх.рег.№ 92-00-1301(1) от 10.11.2016г.


7. Секретар на община Пловдив - ЗМСМА
Искане от 29.10.2016г., вх.рег.№ 16СДР257 от 01.11.2016г., от СОПА до секретаря на община Пловдив по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.43 ал.3 т.6 от ЗМСМА относно организирането и отговорността за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в община Пловдив; приложение ; доставено на 01.11.2016г. в 09:32ч.  
      Отговор изх.рег.№ 16СДР257 от 08.11.2016г. 


6. Секретар на община Бургас - ЗМСМА
Искане от 29.10.2016г. от СОПА до секретаря на община Бургас по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.43 ал.3 т.6 от ЗМСМА относно организирането и отговорността за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в община Бургас; приложение ; доставено на 01.11.2016г. в 14:00ч.  
      Отговор изх.рег.№ 63-00-387 (1) от 09.11.2016г.
Иск вх.рег.№ 63-00-387 (2) от 01.03.2017г. от СОПА, БНСГИ и Биволъ (Асен Йорданов), чрез секретаря на Община Бургас до Административен съд Бургас. ПРЕДМЕТ на иска е бездействието на секретаря на Община Бургас по организационно – техническото осигуряване на предварителни и окончателни данни (справки) за абсолютния брой подписи, изискуеми от ЗПУГДВМС за произвеждане на местен референдум, иницииран с подписка. 
      Приложение 2. Съдебно удостоверение изх.№ 3782 от 31.08.2016г. по описа на АС Варна.
      Приложение 3. Писмо изх.№ 92-00-414 от 10.09.2016г. от главен секретар на МРРБ.
      Приложение 4. Съдебно удостоверение № 11875 от 23.12.2016г. по описа на ОС Варна.
   Адм. дело № 548 /2017г. на АдСБ, VII с-в Румен Йосифов, образувано март 2017г., прекратено, върнато от ВАС, V с-в Станимира Друмева, с.з. на 11.09.2017г., 30.10.2017г., решено 
      Разпореждане № 1498 от 08.03.2017г. по адм. дело № 548 /2017г. на АдСБ 
      Уточняваща молба от 17.03.2017г. от СОПА 
      Определение № 536 от 28.03.2017г.
      Частна жалба от 10.04.2017г., регистрирана с вх.№ 3609/2017г. 
          Разпореждане от 12.04.2017г. за заплащане на държавна такса 5 лева по сметка на ВАС
          Уточняваща молба от 30.04.2017г. от СОПА
          Сигнал от 30.04.2017г. от СОПА до КПЕ в AдСБ срещу съдия Румен Йосифов за действията му по адм. дело № 548 от 2017г.
          Становище от 13.06.2017г. на КПЕ при ВАС по сигнала от 30.04.2017г. срещу съдия Румен Йосифов 
   Адм. дело № 5812 /2017г. на ВАС, Първо отделение 
      Определение № 7141 от 07.06.2017г. по адм. дело № 5812/2017г. на ВАС - връща делото за разглеждане по същество 
   Адм. дело № 548 /2017г. на АдСБ, V с-в Станимира Друмева 
      Уточняваща молба вх.№ 9567 от 11.09.2017г. по адм. дело № 548 /2017г. на АдСБ от СОПА, БСНГИ и Биволъ   
      Протокол от с.з. на 11.09.2017г. по адм. дело № 548 /2017г. на АдСБ 
      Молба от 30.10.2017г. със становище и приложения, с активни линкове към всички споменати документи 
      Протокол от с.з. на 30.10.2017г. по адм. дело № 548 /2017г. на АдСБ
      Писмени бележки от 08.11.2017г. от ищците
      Съдебно решение № 2012 от 24.11.2017г.
      Молба от 04.12.2017г. за допълване на съдебното решение 

      Касационна жалба от 19.12.2017г. срещу решение № 2012 от 24.11.2017г.
      Протокол от с.з. на 29.01.2018г. по молбата за допълване
      Съдебно решение № 267 от 21.02.2018г. по молбата за допълване
   Адм. дело № 3785 /2018г. на ВАС, Трето отделение, с.з. 23.05.2019г., зала 2, 14:00ч, наср. 24.02.2020г.
      Протокол от с.з. на 23.05.2019г. - не дава ход на делото, отвежда съдия Панайот Генков

5. Секретар на община Варна - ЗМСМА
Искане вх.рег.№ РД16021914ВН от 10.10.2016г. от СОПА и ИК до секретаря на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.43 ал.3 т.6 от ЗМСМА относно: организирането и отговорността за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината.
      Писмо вх.№ ДОИ13000167ВН_004ВН от 20.11.2013г. от директора на ГД „ГРАО“ до председателя на ОС Варна
      Справка от 16.07.2013г. съгласно решението по заявление ДОИ13000101ВН от 08.07.2013г., изготвена от директора на дирекция „ИАО“ в община Варна
Иск вх.рег.№ РД16021914ВН_001ВН от 27.10.2016г. от СОПА, чрез секретаря на общината до АдСВ
   Адм. дело № 2916 /2016г. на АдСВ, XXII с-в - Янка Ганчева, образ. 04.11.2016г., с.з. 06.12.2016г. и 10.01.2017г.  
      Разпореждане № 17693 от 09.11.2016г. 
      Уточняваща молба с.д. 17117 от 15.11.2016г. от ИК и от СОПА 
      Определение № 2921 от 21.11.2016г.  
      Уточняваща молба с.д. 17904 от 28.11.2016г. от ИК и от СОПА 
      Становище с.д. 18199 от 02.12.2016г. от секретаря на Община Варна
                Пълномощно РД16025554ВН от 29.11.2016г. от секретаря на Община Варна Нора Момчева за юрк Лора Гоцева
      Протокол от с.з. на 06.12.2016г.
      Молба с.д.19118 от 20.12.2016г. с писмени разпореждания 
      Протокол от с.з. на 10.01.2017г. - обявено за решаване 
      Писмена защита от 20.01.2017г. от СОПА 
      Съдебно решение № 165 от 07.02.2016г. 
      Молба № 2323 от 13.02.2017г. относно допълване и евентуална поправка на ЯФГ в решение № 165 от 07.02.2017г. 
      Протокол от с.з. на 07.03.2017г. - обявено за решаване 
      Съдебно решение № 605 от 07.04.2017г. 
      Касационна жалба № 6468 от 25.04.2017г. от ИК и СОПА  
   Адм. дело № 7046 /2017г. на ВАС, 3-то отд.
      Определение № 11213 от 27.09.2017
      Частна жалба от 05.10.2017г. срещу определение № 11213 от 27.09.2017
   Адм. дело № 12312 /2017г. на ВАС, 5-чл. състав - образувано на 30.10.2017 г.
      Определение № 15475  от 18.12.20174. Кмет на община Варна - АПК
Искане вх.рег.№ РД16021341ВН от 03.10.2016г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 във връзка с чл.307, 302, 303 и 305 от АПК относно:
        1. Определянето на длъжностни лица за съставяне на АУАН на АПК, извършени от служители в администрацията на Община Варна
        2. Овластяване на длъжностни лица за издаване на НП за установените нарушения на АПК от служители в администрацията на Община Варна.
Иск вх.рег.№ РД16021341ВН_001ВН от 17.10.2016г. от СОПА, чрез кмета до АдСВ 
   Адм. дело № 2891 /2016г. на АдСВ, XXXII с-в - Гергана Стоянова, образувано на 31.10.2016г. 
      Протокол от с.з. на 25.01.2017г. от 15:00ч. 
      Уточняваща молба с.д. 1855 от 06.02.2017г., с искания по доказателствата
      Разпореждане от 08.02.2017г.  - препис от уточняващата молба да се изпрати на ответника за становище в 7-дневен срок, считан от датата на уведомяване. В същия срок следва да отговори на въпрос № 1 от молбата 
      Молба с.д. 2420 от 14.02.2017г. от СОПА с искания по доказателствата
      Писмо с.д. 2761 от 21.02.2017г. от кмета със становище по уточняващата молба от 06.02.2017г. 
      Писмо с.д. 3039 от 27.02.2017г. от кмета със становище по молбата от 14.02.2017г.
      Молба с.д. 3444 от 06.03.2017г. от СОПА относно изискване на лични обяснения от кмета Иван Портних и разпореждане да се яви лично в съда, за да обясни странното си бездействие при положение, че интересът на юрисконсултите в общината се оказва обратен на обществения и на личния интерес на кмета, за когото е твърде малко вероятно да каже: „Знам, че съм нарушител, но очаквам съдът да ме оправдае, защото в още 250 общини положението е същото“. 

      Молба с.д. 3939 от 15.03.2017г. от СОПА относно искания по доказателствата
      Разпореждане от 27.03.2017г.: „Предоставям последна възможност на ищеца в 7-дневен срок, считан от датата на уведомяването, точно, ясно и конкретно да обоснове правния си интерес от провеждане на производство по чл.256; чл.257 от АПК. С докладваната молба с.д.3939/15.03.2017 г. не са посочени никакви кокретни факти и обстоятелства, позволяващи преценка на права и интереси.“
      Молба с.д. 5249 от 04.04.2017г. от СОПА относно изпълнение на разпореждане - с приложение Правилник за документооборота (Вътрешни правила за организацията на деловодната дейност в Община Варна
      Определение № 1975 от 20.07.2017г.  
      Частна жалба вх.№ 12702 от 01.08.2017г. 
Адм. дело № 9946 /2017г. на ВАС, 1-во отд.
      Определение
№11236 от 27.09.2017г. 
      Молба от 05.10.2017г. от СОПА относно разглеждане на частната жалба  по същество по реда на чл.234 от АПК и/или допълване на определение № 11236 от 27.09.2017г. на ВАС по почин на съда
     
      

3. Кмет на община Варна - ЗДОИ
Искане вх.рег.№ РД16021343ВН от 03.10.2016г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.43 ал.1, ал.2 т.1 и чл.42 ал.1 от ЗДОИ относно:
        1. Определянето на длъжностни лица за съставяне на АУАН на ЗДОИ в администрацията на Община Варна
        2. Овластяване на длъжностни лица за издаване на НП за нарушенията на ЗДОИ в администрацията на Община Варна
Иск вх.рег.№ РД16021343ВН_001ВН от 17.10.2016г. от СОПА, чрез кмета до АдСВ
   Адм. дело № 2890 /2016г. на АдСВ, XXI с-в - Христо Койчев, образувано на 31.10.2016г. 
      Протокол от с.з. на 18.01.2017г.
      Определение № 262 от 01.02.2017г.  
      Молба от 15.02.2017г. за допълване на определение № 262 от 01.02.2017г.  
      Частна жалба от 15.02.2017г. срещу определение № 262 от 01.02.2017г.
Адм. дело № 4239 /2017г. на ВАС, 5-то отд.  
      Определение № 5444 от 02.05.2017


2. МРРБ и ГД „ГРАО“ - ЗПУГДВМС - относно:
        1. Въвеждане на функционално задължение за ГД „ГРАО“ да извършва съответна справка в НБД „Население“ за броя на гражданите с избирателни права в момента на вписването на предложение за местен референдум в регистъра.
        2. Актуализиране на приложните програмни средства към НБД „Население“, за да позволяват извършването от ГД „ГРАО“ на необходимата справка по т.1, която да е актуална към съответната настояща или произволна отминала дата.

А)  Иск вх.№ 92-00-423/26.09.2016г. на МРРБ, от СОПА и ИК чрез МРРБ до ВАС, вх.№ 14991 /13.10.2016г. на ВАС 
        Писмо изх.№ 94-00-51 от 08.08.2013г. на МРРБ
        Писмо изх.№ 92-00-414/10.09.2016г. на МРРБ (съд. удостов. от 31.08.2016г.,  придр. писмо от 01.09.2016г.) 
        Решение №5 от 11.01.2013г. на ВОС 
        Удостоверение № 312673 от 25.06.2013г. от КЗЛД 
   Адм. дело № 11681 /2016г. на ВАС, 4-то отд. ищец ИК, ответник министърът на РРБ, заинтересована страна СОПА
   Образувано 18.10.2016г., с.з. 14.12.2016г., 20.09.2017г., 24.10.2018г., 17.04.2019г. 11:00ч., зала 2, обявено за решаване
        Писмо изх.№ 92-00-423 от 10.10.2016г. на МРРБ, съдържащо списък на страните пред ВАС и становище по иска  
        Уточняваща молба от 29.10.2016г. с искане съдът да конституира и призове правилния ищец
        Определение № 12877 от 29.10.2016г. по адм. дело № 11681 от 2016г. 
        Становище (Молба-защита) от 12.12.2016г. от ИК и от СОПА за с.з. на 14.12.2016г.
        Протокол от с.з. на 14.12.2016г.
        Искане от 17.12.2016г. (пощ. пратка PS9000024YYUM) от СОПА относно налагане на глоба на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за забавяне на хода на производството по иска на СОПА 
        Уточняваща молба от 19.12.2016г. от ИК и от СОПА 
        Становище от 19.09.2017г. от ИК и от СОПА за с.з. на 20.09.2017г. 
        Протокол от с.з. на 20.09.2017г. 
        Mолба от 21.09.2017г. от ИК и от СОПА с документ за ДТ за съдебното удостоверение 
        Уточняваща молба от 27.09.2017г. от ИК и от СОПА 
        Съдебно удостоверение от 21.09.2017г. и придружително писмо до МРРБ от 28.09.2017г.
        Писмо - отговор от МРРБ от 11.10.2017г. с данни, предоставени по силата на съдебното удостоверение
        Становище за с.з. на 24.10.2018г. от 11:00ч. от ИК и СОПА с приложение становище на МРРБ с.д. 6426 от 03.04.2018г.
        Протокол от с.з. на 24.10.2018г. от 11:00ч.
        Становище за с.з. на 17.04.2019г. от 11:00ч. от МРРБ
        Становище за с.з. на 17.04.2019г. от 11:00ч. от ИК с приложени доказателства, изходящи от МРРБ
        Протокол от с.з. на 17.04.2019г. от 11:00ч. - делото е обявено за решаване 
        Определение № 6918 от 09.05.2019г. - оставя без разглеждане

        
    
Б)  Искане вх.№ 92-00-423 от 29.09.2016г. до МРРБ от СОПА (с оттегляне на иск с вх.№ 92-00-423 от 26.09.2016г. като преждевременен) по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.29 ал.2 изр.2 и чл.27 ал.1 т.3 и ал.2 от ЗПУГДВМС
 
Иск от 13.10.2016г., вх.№ 92-00-462 /18.10.2016г. на МРРБ,  от СОПА чрез МРРБ до ВАС, вх.№ 15755 /31.10.2016г. на ВАС  
   Адм. дело № 12283 /2016г. на ВАС, 4-то отд. - ищец СОПА, ответник министърът на РРБ, заинтересована страна ИК
   Образувано на 02.11.2016г., с.з. на 06.12.2016г., 25.09.2017г., 22.10.2018г., 14:00ч., зала 3, обявено за решаване, прекратено с определение
        Писмо изх.№ 92-00-462 от 27.10.2016г. на МРРБ, съдържащо списък на страните пред ВАС и становище по иска  
        Протокол от с.з. на 06.12.2016г. - искът е изпратен за съвместно разглеждане с иска по адм. дело №11681 от 2016г.
        Частна жалба срещу проток. определение от с.з. на 06.12.2016г., с което производството по адм. дело № 12283 от 2016г. на ВАС е прекратено и делото е изпратено като преписка за съвместно разглеждане с адм. дело № 11681 от 2016г. 
                   Адм. дело № 1150 /2017г. на ВАС, Петчленен състав, I колегия 
                  Определение № 1787 от 13.02.2017г. по адм. дело № 1150  от 2017г. а ВАС 
        Определение по хода от 21.03.2017г. по адм.дело 12283/2016г., с което съдът отново разделя двете дела  
        Протокол от с.з. на 25.09.2017г. 
        Молба от 27.09.2017г. от СОПА за издаване на съдебно удостоверение
        Молба от 27.09.2017г. от Инициативния комитет - изпълнение на указания
        Съдебно удостоверение от 11.10.2017г. и придружително писмо до МРРБ от 20.10.2017г.
        Отговор изх.№ 92-00-462 от 09.11.2017г. от МРРБ по силата на съдебното удостоверение - МРРБ - ГД ГРАО не разполага с „методика“ за проверка на подписки по критерии, валидни за определена отминала дата или период
        Молба от 18.08.2018г. от СОПА за издаване на съдебно удостоверение за снабдяване с данни относно новосъздадената през 2018г. техническа възможност за извличане броя на лицата с избирателни права към момента на вписване на предложение за местен референдум в регистъра, независимо от периода между вписването и предаването на подписката за проверка на  ГД ГРАО  при МРРБ 
        Съдебно удостоверение от 23.08.2018г. и придружително писмо до МРРБ от 03.09.2018г.
        Отговор изх.№ АУ01-1846 от 02.10.2018г. от МРРБ по силата на съдебното удостоверение 
        Становище за с.з. на 22.10.2018г. от 14:00ч. от СОПА и ИК 
        Протокол от с.з. на 22.10.2018г. от 14:00ч.
        Определение № 15889 от 19.12.2018г. - отменя определението за даване на ход по същество и оставя без разглеждане иска1. Председател на Общински  съвет Варна - ЗПУГДВМС
   Адм. дело № 3076 /2016г.
на АдСВ, XXIII с-в - образувано на 22.11.2016г., прекратено на 10.01.2017г. 
      Иск вх.№ 17440 от 21.11.2016г.
            Искане вх.№ ОС130000ВН_041ВН от 28.06.2013г. за уточняване на нередностите в подписката
      Определение № 3229 от 28.12.2016г. по адм. дело № 3076 /2016г. на АдСВ
      Уточняваща молба с.д. 19576 от 30.12.2016г. 
      Определение № 53 от 10.01.2017г. за прекратяване на производството по адм. дело № 3076 /2016г. на АдСВ 
      Молба от 12.01.2017г. относно поправка на очевидна фактическа грешка, допълване на определение № 53 от 10.01.2016г. и изпращане на делото за съвместно разглеждане с адм. дело 1540 от 2016г. 
      Определение № 260 от 31.01.2017г., с което се отхвърля молбата от 12.01.2017г. 
      Частна жалба вх.№ 2324 от 13.02.2017г. срещу определение № 53 от 10.01.2017г. и определение № 260 от 31.01.2017г.
   Адм. дело № 3220 от 2017г. на ВАС, 8 отд., образ. на 20.03.2017г., докладчик Мария Радева  
      Уточняваща молба от 22.03.2017г. с уточнения по ч.ж. срещу определения № 53 от 10.01.2017г. и № 260 от 31.01.2017г.


*   *   *   *   *   *   *Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  
Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.195 )