Новина: : Искане до ДАНС за информация по казуса "държавна измяна"
(Категория: Изпълнителна власт)
Публикувано от redaktor
28.06.2010 - 00:03:12Искането е изпратено по пощата на 28.06.2010 г. 
Доставено е в ДАНС на 05.07.2010 г. 
Регистрирано е с вх.№ БН-1095 от 08.07.2010 г. 

Решение изх. Рег.№ КА-383 от 28.07.2010 г. за предоставяне на ДОИ

     ДО
     Председателя на Държавна агенция
     "Национална сигурност"
(ДАНС)
     София 1505, ул. "Черковна" № 90 


     ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
 

     От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
(СОПА) 
     чрез председателя Юлиян Атанасов Чолаков 
     Бул.”Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, п.код 9004  гр. Варна 


     Във връзка със  статията   
     Опоненти на "Алея първа" проверявани за "държавна измяна"
     публикувана в Mediapool на 25 юни 2010 г.,
     http://www.mediapool.bg/show/?storyid=166973      Уважаеми господин Председател,  

     Според горепосочената статия ДАНС проверява постъпил сигнал за "държавна измяна" с предполагаем извършител всички осмелили се да твърдят, че проектът "Алея първа" се извършва в разрез със закона. Набедени са 12 варненски НПО и партия ДСБ, към които следва да се добави и партия Зелените. Не е тайна, че една от тези организации е СОПА. Тиражирането на съобщение за проверка на сигнал за "държавна измяна" с намек извършителят да е СОПА застрашава репутацията ни. Данните са, че подател на сигнала е Светлозар Николов, председател едновременно на организациите "Национална асоциация на българския бизнес"(НАББ) и Организация за обществена самозащита - "Едно" (ООС "Едно"). СОПА разполага със собствена информация, че сигналът е подаден именно от тези две организации, а не от физическото лице Светлозар Николов, за когото в сигнала се говори в трето лице. Затова данните за набедените организации и подателите на сигнала не са лични и не са защитени от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), а са обществена информация. Ето защо МОЛЯ на основание ЗДОИ и чл.36 ал.4 от Закона за ДАНС да ни бъде предоставена информация на хартиен носител по следните въпроси:  

     1.
Постъпвали ли са и проверявани ли са в ДАНС сигнали за държавна измяна с предполагаеми извършители членове на СОПА и какво са установили проверките?
     2. Постъпвали ли са и проверявани ли са в ДАНС сигнали за държавна измяна с предполагаем извършител председателят на СОПА и какво са установили проверките? Какви отнасящи се за него лични данни се съхраняват в информационните фондове на ДАНС? 
     3. Проверявани ли са за държавна измяна и разпитвани ли са във варненските офиси на ДАНС други опоненти на сделката със земя по крайбрежието на Морската градина във Варна? 
     4. Моля да ни бъде предоставено копие от сигнала за държавна измяна, ако такъв е подаден от Светлозар Николов в качеството му на председател на НАББ и ООС "Едно".
     5. Образувано ли е следствено дело, извършена ли е предварителна проверка и налице ли са достатъчно данни за образуване на наказателно производство по сигнала по т.4? 

     При вземане на решение по т.2 от искането да се вземе предвид, че съгласно чл.36 ал.4 от Закона за ДАНС всяко лице има право да иска достъп до отнасящи се за него лични данни, обработвани в информационните фондове на агенцията, събирани без негово знание. С оглед разпоредбите на ЗЗЛД, при предоставянето на информация по т.1, 3 и 4 евентуалните съдържащи се лични данни да бъдат спестени или заличени. 
     Информацията се иска в условията на надделяващ обществен интерес от разкриването й по смисъла на чл.37 ал.1 т.2 предл.2 от ЗДОИ във връзка с §1 т.6 от ДР на ЗДОИ поради съмнението за корупция и злоупотреба с власт чрез бездействие.
     Тя ще ни послужи да си съставим мнение за работата на ДАНС, има ли връзка между подаването на сигнала за държавна измяна и сключването на обществен договор между ООС „Едно” и „Холдинг Варна” АД на 07.01.2010 г., както и има ли подставени лица сред гражданските организации.  

     Приложение:
  
    Копие от решение № 1388 /13.02.2007 г. по ф.д. № 252 /2007 г. на ВОС. 


    Гр. Варна, 28.06.2010 г.               С уважение: (             ) /Юлиян Чолаков/   
     
    Изтегли като PDF 
    Изтегли като RTF   

* * * * *  
Второ заявление от 16.11.2010 г. 
Отговор от 11.12.2010 г. с разрешение за предоставяне на пълен достъп 
Протокол от 28.01.2011 г. за предоставяне на неподписана писмена справка, с която се отказва достъп до разрешената информация   

* * * * *  
Сигнал от 27.11.2009 г. от Светлозар Николов за държавна измяна

* * * * *  


    ВИЖ ОЩЕ - Обяснение за ДАНС от 16.06.2010 г.  от арх. Калина Павлова във връзка с прокурорска преписка №  ВОП4-43/20.04.2010г., касаеща реализацията на проекта „Алея първа” и продажбата на 122 дка земя на „Холдинг Варна” АД.Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.106 )