Новина: : Алея първа: Искане до РДНСК за отмяна на разрешенията за строеж с копие до Апелативна прокуратура
(Категория: Други)
Публикувано от redaktor
03.06.2010 - 21:44:23


Последни промени - 25.11.2011 г. - добавена частна жалба срещу определение 14820 от 15.11.2011 г. по адм. дело 9149 /2011 г. на ВАС 
                          - 16.11.2011 г. - добавено определение 14820 от 15.11.2011 г. по адм. дело 9149 /2011 г. на ВАС, образувано по касационната жалба срещу решението по адм. дело 2475 /2010 г. на АдСВ, XVII с-в   

                          - 15.11.2011 г. - добавени протокол от с.з. на 08.11.2011 г. по адм. дело 9149 /2011 г. на ВАС и молба от 15.11.2011 г. с искане за поправки в протокола 
                                  Искането до РДНСК - Варна, регистр. с вх.№ 820 от 03.06.2010 г. 
Приложения:   
1. Актове за ИДС № 603 и № 604 от 17.05.2000 г. и № 606 от 13.06.2000 г. 
2. Заявление по ЗДОИ от 27.11.2009 г., вх.№ 03.07-66 /30.11.2009 г. на МС.
3. Писмо изх. № 03.07-66 /14.12.2009 г. на МС. 
4. Сигнал вх.№ 173 /11.01.2009 г. на ВОП.


Придружително писмо към копието на искането, регистрирано в Апелативна прокуратура с вх.№ 871 /2010 г. на 03.06.2010 г.,  препратено по компетентност на Окръжна прокуратура на 07.06.2010 г.  

Писмо изх.№ Вн-139-00-153 от 18.06.2010 г.  по описа на РДНСК, доставено на СОПА на 22 юни. Към него са приложени 5 еднообразни Заповеди №№ ДК-10-СИР- 30, 31, 3233 и 34 от 17.06.2010 г., с които началникът на РДНСК инж. Галин Баев е отхвърлил като недопустимо искането от 03.06.2010 г. за отмяна на петте разрешения за строеж 134, 135, 136137 и 138 от 03.05.2010 г.  

Петте еднообразни заповеди са обжалвани пред АдСВ с пет еднообразни жалби: 
Жалба 31-135 от 06.07.2010 г., адм. дело 2466 /2010 г., XV с-в;
Жалба 32-136 от 06.07.2010 г., адм. дело 2470 /2010 г., XIII с-в;
Жалба 33-137 от 06.07.2010 г., адм. дело 2471 /2010 г., XX с-в;
Жалба 34-138 от 06.07.2010 г., адм. дело 2473 /2010 г., XVII с-в. 
Жалба 30-134 от 06.07.2010 г., адм. дело 2475 /2010 г., XVII с-в;


Админ. дело 2470 /2010 г., XIII с-в   
     
Жалба 32-136 от 06.07.2010 г.
Искане от 03.06.2010 г. за отмяна на петте разрешения за строеж
Заповед № ДК-10-СИР-32 от 17.06.2010 г. 
Разрешение за строеж 136 от 03.05.2010 г. 
Отговор от "Холдинг Варна" АД  
      Приложения към отговора:  
      Договор от 15.06.2009 г. 
      Договор за поправка на договор от 14.12.2009 г.  
      Скици от 14.03.2009 г. - 5 броя       (Скици - по-четливи копия от Обл. администр.)
      Скица - виза № 26695 /01.10.2009 г. за поземлен имот с идентификатор 10135.2536.1010        
      Техническа експертиза от 26.09.2009 г.   
Разпореждане от 31.08.2010 г. 
Протокол от с.з. на 21.09.2010 г. от 10 ч. в АдСВ 
Писмена защита от СОПА
Решение от 07.10.2010 г. 
Касационна жалба    
Админ. дело 2466 /2010 г., XV с-в   
Насрочено за 20.10.2010 г. от 10,00 часа в АдСВ      
Жалба 31-135 от 06.07.2010 г.
Искане от 03.06.2010 г. за отмяна на петте разрешения за строеж

Заповед № ДК-10-СИР-31 от 17.06.2010 г. 
Разрешение за строеж 135 от 03.05.2010 г.  
Протокол от с.з. на 06.10.2010 г. от 9,00 ч. в АдСВ  
    Отговор от "Холдинг Варна" АД  
      Приложения към отговора:
      Договор от 15.06.2009 г. 
      Договор за поправка на договор от 14.12.2009 г.   
      Скици .  .  .
Протокол от с.з. на 20.10.2010 г. от 10,00 ч. в АдСВ  
Решение
от 18.11.2010 г.  
Касационна жалба    
Определение от 08.03.2011 г. по адм. дело 2928 /2011 г. на ВАС   
Частна жалба от 23.03.2011 г. срещу определението от 08.03.2011 г. 


Админ. дело 2471 /2010 г., XX с-в      
Жалба 33-137 от 06.07.2010 г. 
   Искане от 03.06.2010 г. за отмяна на петте разрешения за строеж
   Заповед № ДК-10-СИР-33 от 17.06.2010 г. 
   Разрешение за строеж 137 от 03.05.2010 г.           
Отговор от 27.08.2010 г. от "Холдинг Варна" АД  
      Приложения към отговора:  
      Договор от 15.06.2009 г. 
      Договор за поправка на договор от 14.12.2009 г.  
      Скици от 14.03.2009 г. - 5 броя       (Скици - по-четливи копия от Обл. администр.)
      Скица - виза № 26698 /01.10.2009 г. за поземлен имот с идентификатор 10135.2536.1012       
      Техническа експертиза от 26.09.2009 г. 
Протокол от с.з. на 12.10.2010 г. от 14,00 ч. в АдСВ  
Писмени бележки от РДНСК


Админ. дело 2473 /2010 г., XVII с-в   

Насрочено за 08.11.2010 г. от 15,30 часа в АдСВ   
Жалба 34-138 от 06.07.2010 г.
Искане от 03.06.2010 г. за отмяна на петте разрешения за строеж
Заповед № ДК-10-СИР-34 от 17.06.2010 г. 
Разрешение за строеж 138 от 03.05.2010 г.   
Определение от 05.10.2010 г.  
Отговор
от 13.10.2010 г. от "Холдинг Варна" АД 
      Приложения към отговора:  
Протокол от с.з. на 08.11.2010 г. от 15,30 ч. в АдСВ  
Протокол от с.з. на 20.12.2010 г. от 13,00 ч. в АдСВ  
Решение
от 20.01.2011 г.
Касационна жалба
от 23.02.2011 г. (вх.№ 5319  от 01.04.2011 г. на ВАС)
Разпореждане от 01.03.2011 г. с указания за преписи и ДТ в размер на 5 лв 
Уточняваща молба от 10.03.2011 г. с ДТ, платена с ДТМ от 5 лв 
Разпореждане от 04.04.2011 г. на ВАС - все едно, че ДТ изобщо не е плащана
Уточняваща молба от 18.04.2011 г. с искане ВАС да посочи нормативното основание за указанието ДТ да бъде платена по банков път Админ. дело 2475 /2010 г., XVII с-в        
Жалба 30-134 от 06.07.2010 г.

Искане от 03.06.2010 г. за отмяна на петте разрешения за строеж
Заповед № ДК-10-СИР-30 от 17.06.2010 г. 
Разрешение за строеж 134 от 03.05.2010 г.  
Отговор от "Холдинг Варна" АД  
      Приложения към отговора:      
Определение от 05.10.2010 г. 
Протокол от с.з. на 08.11.2010 г. от 15,30 ч. в АдСВ  
Решение от 08.12.2010 г.
Касационна жалба от 01.02.2011 г. - бланкетна  
Уточняваща молба от 06.06.2011 г. с ДТ, платена с ДТМ   
Протокол от с.з. на 08.11.2011 г. по адм. дело 9149 /2011 г. на ВАС 
Молба от 15.11.2011 г. с искане за поправки в протокола за с.з. на 08.11.2011 г. 
Определение 14820 от 15.11.2011 г. по адм. дело 9149 /2011г. на ВАС 
Частна жалба от 25.11.2011 г. срещу определение 14820 от 15.11.2011 г. 
Молба за определяне на срок при бавност от 30.12.2011 г. по искането за поправки в протокола за с.з. на 08.11.2011 г. 
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА 

Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.101 )